Забравена парола

доц. д-р Красимир Илиев Колев

доц. д-р инж. Красимир Илиев Колев

 Образование и квалификация

 • Образователна и научна степен „доктор“

по  5. Технически науки, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи - ниво 8 от Европейската квалификационна рамка - Doctor in Communication and Computer Enginering (Ph.D)

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“

по  специалност „Компютърни системи и технологии” - ниво 7 от Европейската квалификационна рамка - Master in Computer Systems and Technologies (MSc in Computing)

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“

по  специалност „Финанси” - ниво 7 от Европейската квалификационна рамка - Master of Science in Finance (MSF)

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“

по  специалност „Автоматизация на производството” - ниво 7 от Европейската квалификационна рамка - Master of Science in Automation Engineering (MSc in Automation Engineering)

 • Следдипломна квалификация, Педагогическа правоспособност по инженерни дисциплини - ниво 5 от Европейската квалификационна рамка - Specialization in Teaching 
 • Квалификационна степен „техник“
  по  специалност „Електронна техника”
  - ниво 4 от Европейската квалификационна рамка - Technician in Electronics (ET)
 • Инструктор по базови и специфични компютърни умения

 Професионално развитие

* 1997г.- 2003г.

Преподавател в Техникум по електротехника и електроника- Пловдив, 7500уч. часа

* Лектор към Министерство на образованието и науката за обучение на учители по базови компютърни умения, 1200уч. часа

* 2003г.- до сега в Университета по хранителни технологии – гр.Пловдив, катедра “Компютърни системи и технологии”

Асистент по 02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи, гл.асистент по 02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи, доцент по област на висшето образование  5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Микропроцесорна техника) 

 Научни интереси

  Микропроцесорна техника, Програмируеми логически контролери, Компютърни мрежи, Видео и мултимедийни сигнални процесори.  

Член в професионални и научни организации.

Съюз на учените в България - СУБ

Институт на инженерите по електроника и електротехника - IEEE

Съюз по електроника, електротехника и съобщения - СЕЕС

Федерацията на научно-техническите съюзи - ФНТС

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив