Забравена парола

проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев

проф. д-р инж. Атанас Стефанов Георгиев

  • 1965 г. - висше образование, ВА ”Г.С. Раковски”, София -  инженер магистър по радиотехника;  1973 г. доктор, ЛЕИС Санкт Петербург,
  • 1965-1970 г. научен сътрудник, ръководител на лаборатория Предаване на данни в НИИ към МНО, София; 1970г.-1973 докторантура;  1973-1975 г. гл.ас. д-р Катедра Електроника, НВУ „В. Левски”, В. Търново; 1975 г.-  гл.ас. д-р по  „Основи на автоматиката и електронноизчислителната техника” в катедра „Автоматизация на производството” на ВИХВП сега УХТ, Пловдив; 1980 г. доцент в научно направление 02.21.00 „Автоматика, изчислителна техника и системи за управление и системи за управление”; 2003 г. професор по научна специалност 02.21.10 Приложение на принципите и методите на техническата кибернетика в различни области; 2010 г. пенсионер, хоноруван преподавател в катедра КСТ.
  • Компетентност в научни специалности: 02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника; 02.21.04 Компютърни системи комплекси и мрежи; 02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление; 02.21.10 Приложение на принципите и методите на техническата кибернетика в различни области.
  • Издадени 8 учебни пособия; ръководство на 8 докторанти; над 150 успешно защитили дипломанти бакалаври и магистри; над 150 научни публикации; член на Съюз на учените в България от 1989 г., член на постоянна комисия по научни прояви и международна дейност кум ЦР на СУБ, София; Основател на специалност „Компютърни системи и технологии” в  УХТ през 2001 г. и на специализиращата едноименна катедра през 2004 г. През 2006 г. организира акредитация на „Проект за откриване на професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и през 2009 г. програмна акредитация на същото направление). Заема длъжността ръководител на катедрата до 2010г.; заемал е последователно длъжностите – зам. декан и декан на  Технически факултет и зам. ректор по науката и кадровия потенциал на УХТ. Бил е член на научна комисия на ВАК
  • Лекции по дисциплините „ Сигнали и системи”, „Компютърни интегрирани системи” и „Обработка на образи и техническо зрение” за бакалаври и магистри от специалност „Компютърни системи и технологии”, обучавани на български и английски език.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив