Забравена парола

проф. д-р Цветко Прокопов

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Цветко Велчев Прокопов

 

 

 България, Чирпан, 6200, „Шарампол“ № 29

 Телефон     0886171468       

 E-mail  tsvetko_prokopov@abv.bg

Пол : Мъжки | Дата на раждане 26/12/1968| Националност Българин

 

ТРУДОВ СТАЖ

Въведете дати (от 2016г.)

 

 

 

професор, научна специалност 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Индустриална екология)

Университет по хранителни технологии-Пловдив, Стопански факултет, катедра „Инженерна екология“, бул. Марица № 26, www.uft-plovdiv.bg

▪  Учебна и научна дейност по индустриална екология, екология на хранителната индустрия, безопасност на храните, екология и опазване на околната среда, екологично законодателство и норми, технологични съоръжения за очистване на води, техника за очистване, екологичен мениджмънт.

 

Въведете дати (от 2007 – до 2015г.)

доцент, научна специалност 02.11.15 Технология на плодовите и зеленчуковите консерви (Хигиена и безопасност на храните) 

Университет по хранителни технологии-Пловдив, Стопански факултет, катедра „Инженерна екология“, бул. Марица № 26, www.uft-plovdiv.bg

▪  Учебна и научна дейност по индустриална екология, екология на хранителната индустрия, безопасност на храните, екология и опазване на околната среда, екологично законодателство и норми, технологични съоръжения за очистване на води, техника за очистване, екологичен мениджмънт.

Вид на дейността или сферата на работа   висше образование

Въведете дати (от 2003 – до 2007г.)

Асистент, старши асистент, главен асистент по екология и опазване на екосистемите

Университет по хранителни технологии-Пловдив, Стопански факултет, катедра „Инженерна екология“, бул. Марица № 26, www.uft-plovdiv.bg

▪  Учебна и научна дейност по екология и опазване на околната среда, екологично законодателство, екологичен мониторинг и моделиране, екология в туризма, хигиена и безопасност на храните.

Вид на дейността или сферата на работа   висше образование

Въведете дати (от 2001 – до 2003г.)

Организатор по международно сътрудничество

Университет по хранителни технологии-Пловдив, бул. Марица № 26, www.uft-plovdiv.bg

▪  Организационна дейност в сектор  Международно сътрудничество

Вид на дейността или сферата на работа   висше образование

Въведете дати (от 1993– до 1995г.)

учител

Техникум по хранителна и вкусова промишленост-Плевен

▪  Преподавателска дейност по Технология на консервирането на плодове и зеленчуци, Технологичен и химичен контрол в ХВП, Технология на захарните изделия, Учебна практика.

Вид на дейността или сферата на работа   средно образование

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Въведете дати (2006г.)

 

Квалификационен курс по Подготовка на българските фирми за европейски пазари – сертифициране и качество ISO 9001 и HACCP, италианският опит.

 

 

 

Италиански институт за външна търговия, София.

 

 

Въведете дати (2006г.)

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

 

Служба по трудова медицина „Омега СТ“ – Пловдив.

 

 

Въведете дати (2004г.)

Специфики при внедряването и прилагането на ISO 14001, EMAS и IPPC

 

Съюз на специалистите по качество в България.

 

Въведете дати (1995  - 2000г.)

Образователна и научна степен доктор по 02.11.15. „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“.

 

Висш институт по хранителна и вкусова промишленост-Пловдив. Специализиран научен съвет на ВАК по „Хранително-вкусови технологии“.

▪  Изследване върху приложението на ензимни препарати при преработката на растителни суровини .

Въведете дати (1997г.)

 Шест месечна специализация по хранителни технологии

 

Университет гр. Вагенинген, Холандия.

  • Характеристика на арабиноксилани от сладка царевица, обработена с пара при високо налягане.

 Въведете дати (1993г.)

 Педагогическа правоспособност по инженерни дисциплини

 

Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – Пловдив.

Въведете дати (1988 – 1993г.)

Инженер-технолог, магистър по Технология на животинските хранителни и вкусови продукти, консервиране и обществено хранене. Специализация по Технология на консервирането.

 

Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – Пловдив.

Въведете дати (1986г.)

Средно образование

 

ЕСПУ „П.К. Яворов“, гр. Плевен

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 

Майчин език

 български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

Английски

С1

С1

С1

С1

С1

 

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

Руски

В1

В1

В1

В1

А2

 

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

 

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

 

Комуникационни умения и компетенции

▪  Отлични комуникационни умения, придобити по време на работата ми като учител, организатор по международно сътрудничество, преподавател, ръководител на научни проекти, контактно лице по международни проекти, институционален координатор по международни програми , секретар на факултетен и на академичен съвет и др.

 

Организационни умения и компетенции

▪  Отлични организационни умения, придобити по време на работата ми като организатор по международно сътрудничество, преподавател, ръководител на проекти, председател на секции на научни конференции и др.

 

Професионални умения и компетенции

▪  Индустриална екология, екология на хранителната индустрия, екологична безопасност и оценка на риска в хранителната индустрия,  пречистване на води и въздух,  оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия, биологично активни вещества, безопасност и качество на храните, деконтаминация и детоксикация на храни,.

 

Компютърни умения и компетенции

▪  Отлична работа с инструментите на Microsoft Office™, Statgraphycs, Sigma Plot, Интернет и др.

Други умения и компетенции

▪  2007 –  2011г. Научен секретар на Академичен съвет на УХТ-Пловдив;

▪  2007 – 2011г. Институционален координатор по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Еразъм“ за УХТ-Пловдив;

▪  2007 – 2011г. Институционален координатор на фонд „Европейско икономическо пространство“ за УХТ-Пловдив;

▪  2000 – 2007г. Административен координатор по програма „Сократ/Еразъм“ в УХТ-Пловдив;

▪  2005 – 2007г. Секретар на Факултетен съвет на Стопански факултет, УХТ-Пловдив.

 

 

Свидетелство за управление на МПС

▪  Категория  B, М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Научни публикации

Учебници и учебни помагала

 

Научни проекти

Конференции

Семинари

 

Отличия и награди

Членства

 

 

Общо 110 научни публикации, от които 40 в чужбина.

Общо 15 учебника, учебни и методични помагала, от които 4 в чужбина. От тях 2 за дистанционно обучение.

Участие в общо 30 научни проекта, от които 18 международни. Ръководител на общо 5 проекта по фонд „Наука“ към УХТ-Пловдив.

Участие в над 74 научни форуми, от които 19 в чужбина.

Участие в национални семинари, кръгли маси и работни срещи, 2 семинара в Холандия и Турция и 4 дистанционни семинара (webiners).

Златна значка на Федерация на научно-техническите съюзи, София.

Член на управителния съвет на РНТС по Хранителна промишленост – Пловдив;

Член на Съюз на учените в България, клон Пловдив;

2007-2011г. Член на Академичен съвет на УХТ-Пловдив;

2005-2017г. Член на Факултетен съвет на Стопански факултет, УХТ-Пловдив.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив