Забравена парола

проф. д-р Васил Димитров Златанов

            ОБРАЗОВАНИЕ

◊ 1978–Средно образование: ЕСПУ „В. Коларов” Пловдив;

◊  1985–Висше образование: Машинен инженер магистър, специалност „Автоматизация на дискретното производство” при Машиностроителен Факултет на Технически Университет-София;

◊ 1989–Английски език към Институт за чуждестранни студенти;

◊ 2000–Френски език към Alliance Française;

◊ 2002–Доктор: Специализиран научен съвет „Механични технологии и транспорт” при ВАК. Докторат на тема „Динамика на един тип манипулационна система със затворена кинематична структура”.

          ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

◊  1985…1990-Конструктор и организатор на производство в ЕАЗ (Електроапаратурен завод)-Пловдив: приемане, внедряване и експлоатация на автоматични линии за монтаж на контактори, конструиране и внедряване в производството на модули за автоматизация на резбонарезни и монтажни операции;

◊  1990…1994-Конструктор на нестандартно оборудване в ТИКЕ (Технологичен Институт по Комутационни Елементи)-Пловдив: проектиране на автоматични модули за монтаж на комутационни елементи, конструиране и внедряване в експлоатация на възли и инструментална екипировка за многосупортни пресавтомати;

◊  1994…2004-Асистент, старши асистент, главен асистент в катедра „Техническа механика и машинознание“ към УХТ-Пловдив;

◊ 2004–Доцент, кат „ТММ”, УХТ–Пловдив;

◊  2016–Професор, кат „ТММ”, УХТ–Пловдив.

       ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

¤  Член на Съюза на учените в България;

¤  Член на Научно-техническите съюзи в България.

        ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРОЕКТИ ПО:

 • Машинни елементи;

 • Механика II част;

 • Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост /магистърски курс/.

     Актуални учебници и учебни помагала

Бъчваров, С., Златанов, В.: Кинематика на най-общото движение на твърдо тяло. Академично издателство на УХТПловдив, Пловдив, 2011, ISBN: 978-954-24-0173-5; Bachvarov, S., Zlatanov, V.: Kinematics of the most general motion of a rigid body. LAP LAMBERT AcademicPublishing, Saarbrucken, Germany, 2015, ISBN: 978-3-659-71542-6.

Buchvarov, S., Zlatanov, V.: Mechanics part II Kinematics in Buchvarov, S.: Mechanics /Kinematics, Dynamics/. Академично издателство на УХТ—Пловдив, Пловдив, 2010 (in English), ISBN: 978-954-24-0147-6;

Бъчваров, С., Златанов, В.: Съпротивление на материалите /вътрешни усилия, теория на напреженията/. Академично издателство на УХТПловдив, Пловдив, 2014, ISBN: 978-954-24-0250-3.

Бъчваров, С., Николов, С., Златанов, В. Механика ІІІ част /Аналитична механика/, Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2016, ISBN: 978-954-517-248-9.

Златанов, В., Атанасова, С., Хаджийски, В., Ненов, В.: Ръководство за курсово проектиране по Машинни елементи I част. Академично издателство на УХТПловдив, Пловдив, 2010, ISBN: 978-954-24-0127-8;

Златанов, В., Атанасова, С., Хаджийски, В.: Ръководство за курсово проектиране по Машинни елементи II част /Зъбни предавки/. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-517-269-4;

 Златанов, В.: Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Механика ІІ част. Академично издателство на УХТПловдив, Пловдив, 2012, ISBN: 978-954-24-0199-5;

Златанов, В.: Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в хранителната промишленост. Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, Пловдив, 2020, ISBN978-954-517-296-0

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив