Забравена парола

доц. д-р Динко Георгиев Йорданов

 

Научна биография

2018 г.

Име, академична длъжност, научна степен

Динко Георгиев Йорданов, доцент, доктор

Месторабота – научна организация, научно звено

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

Технологичен факултет

Катедра „Технология на месото и рибата“

 Образование

1980 г.

Средно образование:  техник-технолог

Специалност: Хладилна техника и технология

Техникум по хранително-вкусова промишленост – гр. Пловдив

1987 г.

Висше образование: машинен инженер; магистър

Специалност:  Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

ВИХВП – гр. Пловдив.

2000 г.

ОНС „доктор“

Научна специалност 02.01.24 „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост (Технологично обзавеждане на месната и рибната промишленост)”

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент в катедра “Технология на месото и рибата“

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Основна област и подобласти на научни изследвания

Проучване и изследване на технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост. Наука и технология на добив и преработка на месо, птици и риба.

Съвременни технологии и технологично обзавеждане за оползотворяване на вторичните продукти в месната промишленост.

Реология и реологични изследвания на месни и рибни продукти.

Безопасност на месо и месни продукти. Системи за безопасност, идентификация и проследяемост на храни.

Пречистване на отпадъчни води от месната и рибната промишленост.

Допълнителни области и подобласти на научни изследвания

-

Специализации в чужбина и международно сътрудничество

Няма

Научни награди и членство в научни организации

НТС

СУБ

 

 

 

Име, използвано в публикации на чужд език: D. Yordanov

Н индекс (според Scopus или Web of Science): 3

Интернет адрес със списък на научните публикации (ResearcherID, Research gate, и др.):

https://students.uft-plovdiv.bg/bg/front/teacher-records/publications/id/84

Общ брой научни публикации: 30

От тях с импакт фактор или импакт ранг: 3

Брой цитати на научните публикации: 46

Брой научни публикации от последните пет години: 4

От тях с импакт фактор или импакт ранг: 0

Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 36

 

Адрес на електронна поща за регистрацията в базата данни на ФНИ

d_yordanov@uft-plovdiv.bg

Участие в проекти, финансирани от ФНИ, през последните 5 години

Няма

 

Участие в проекти, финансирани от други източници, през последните 5 години

Няма

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив