Забравена парола

доц. д-р Веселин Станчев Станчев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Попов Ил, ВС Станчев, Система за автоматичен контрол на температура в силозни клетки за насипни материали, III Национална научно-техническа конференция, X ВИХВП - Пловдив, 1981
Статия Попов Ил, ВС Станчев, Автоматизация на контрола и управлението на процеса съхранение на зърно в силозни клетки, Научно-техническа конференция с международно участие - гр.Толбухин, 1982
Статия Попов Ил, ВС Станчев, А Сотиров, Система за автоматично регулиране на температура в силозни клетки, V Национална научно-техническа конференция с международно участие, VI.- Пловдив, 1987
Статия Попов Ил, ВС Станчев, и др., Автоматизирана система за управление на приемането и съхранението на маслодайни суровини, V Национална научно-техническа конференция с международно участие, VI - Пловдив, 1987
Статия Попов Ил, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за автоматичен контрол и регулиране на температурата в силозни клетки, Семинар по електронизация и роботизация, X - Пловдив, 1987
Статия Мариносян О, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за определяне на режимите на топлинна стерилизация на консерви, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
Статия Мариносян О, ВС Станчев, и др., Система за автоматично дозиране, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
Статия Мариносян ОА, ВС Станчев, и др., Децентрализирана система за автоматичен контрол и управление върху основата на микрокомпютър “Правец-16” и контролери “Изоматик-1001”, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX, 1988
Статия Мариносян О, ВС Станчев, Л Петров, Преобразувател на ъгъл във временен интервал, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
Статия Попов Ил, ВС Станчев, и др., Математическо описание на процеса екстракция на соево масло, VI Национална научно-техническа конференция с международно участие - Пловдив, 1990
Статия Попов Г, Г Владимиров, ВС Станчев, Проучване на възможността за моделиране на технологичния процес при получаване на карамел – оцветители за пиво, Научни трудове на ВИХВП Х, 1993
Статия Табаков Ст, НД Банков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен инвертор с хибридни механизми на комутация при работа в апериодичен и критично-апериодичен режим, Електронна техника ЕТ ‘2000 IX.гр.Созопол, 2000
Статия Банков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
Статия Банков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Товарни характеристики на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
Статия Стойчев ЖТ, ВС Станчев, Модели описващи процеса оцетнокисела ферментация, Tenth congress of the bulgarian microbiologists, 2002
Статия Станчев ВС, ЖТ Стойчев, ДД Цанкова, Сравнителен анализ на модели за описание на процеса оцетнокисела ферментация, Научни трудове на УХТ, XLIX, 2003, 305 - 309
Статия Станчев ВС, ЖТ Стойчев, ДД Цанкова, Обобщен критерий за определяне кинетичните параметри на модели на процеса на оцетнокисела ферментация, Научни трудове на УХТ, XLIX, 2003, 299 - 304
Статия Цанкова ДД, ЖТ Стойчев, ВС Станчев, Моделиране на кинетиката на ферментационен процес чрез СМАС мрежи, Научни трудове на УХТ, XLIX, 2003, 310 - 315
Статия Цанкова ДД, ЖТ Стойчев, ВС Станчев, Качествено изследване на динамиката и управление на равновесното състояние на ферментационен процес, Научни трудове на УХТ, XLIX, 2003, 316 - 321
Статия Стойчев ЖТ, ДД Цанкова, ВС Станчев, Интензификация чрез СМАС мрежи на процеса ацетификация при производството на оризов оцет, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 172 - 177
Статия Станчев ВС, Г Йорданов, Д Славчева, П Славчев, Възможности за измерване на концентрация на разтвори с капацитивна кондуктометрична клетка, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 197 - 202
Статия Станчев ВС, Д Славчева, Г Йорданов, П Славчев, Възможности за измерване на концентрация на разтвори с трансформаторна кондуктометрична клетка, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 203 - 208
Статия Станчев ВС, Г Йорданов, Г Попов, Уред за измерване и регистриране на параметрите на процеса пастьоризация, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 209 - 214
Статия Станчев ВС, ДД Цанкова, ЖТ Стойчев, Моделиране на динамиката на специфичната скорост на растежа на биомасата на ферментационен процес, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 232 - 237
Статия Станчев ВС, Модел на процеса оцетнокисела ферментация с отчитане времетраенето на лагфазата, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 238 - 243
Статия Блажева Д, ВС Станчев, С Гаргова, АИ Кръстанов, Биосинтез на вътреклетъчна захарозоизомераза от Serratia plymuthica ATCC 15928, Scientific Researches of the Union of Scientifists, V, 2005, 164 - 169
Статия Жекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване влиянието на някои физични обработки на нишестето върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове на УХТ, LII (4), 2005, 45 - 50
Статия Колева Б, ВС Станчев, Д Спасова, С Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Научни трудове на УХТ, LII (2), 2005, 380 - 385
Статия Stoilova IS, AI Krastanov, VS Stanchev, D Daniel, M Gerginova, Z Aleksieva, Biodegradation of high amounts of phenol, catechol, 2,4-dichlorophenol and 2,6-dimethoxyphenol by Asperillus awamori cells, Enzyme and Microbial Technology, 39 (5), 2006, 1036 - 1041
Статия Йорданов Г, Т Маринова, Ж Попова, АИ Кръстанов, ВС Станчев, Възможности за имобилизиране на пивни дрожди в биореактор с фиксиран слой носител. Избор на носител, Хранително-вкусова промишленост (6), 2006
Статия Жекова БЙ, ВС Станчев, И Пищийски, Влияние на рН и температурата върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове УХТ, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 452 - 457
Статия Крумов Н, ВС Станчев, К Постен, А Ангелов, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на нанобиочастици от Schizosaccharomyces pombe, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 266 - 271
Статия Добрев ГТ, И Пищийски, БЙ Жекова, ВС Станчев, Оптимизация на концентрацията на въглеродния източник в хранителна среда за получаване на ксиланаза от Aspergillus niger B03, Научни трудове ТУ гр. София - филиал гр. Пловдив, 2006
Статия Жекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване на дециклизиращата активност на циклодекстрин глюканотрансфераза, Научни трудове ТУ гр. София - филиал гр. Пловдив, 13 (10), 2006, 113 - 120
Статия Dobrev GT, I Pishtiyski, BY Zhekova, VS Stanchev, Optimization of carbon source in the nutrient medium for xylanase biosynthesis by Aspergillus niger B03, Journal of the Technical University at Plovdiv, 13 (10), 2006, 107 - 112
Статия Zhekova BY, I Pishtiyski, VS Stanchev, Investigation on cyclodextrin glucanotransferase coupling activity, Journal of the Technical University at Plovdiv, 13 (10), 2006, 113 - 120
Статия Dobrev GT, I Pishtiyski, VS Stanchev, R Mircheva, Optimization of nutrient medium containing agricultural wastes for xylanase production by Aspergillus niger B03 using optimal composite design, Bioresource Technology, 2007, 2671 - 2678
Статия Жекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Получаване на циклодекстрини в присъствие на полярни органични съединения, Научни трудове на УХТ, LIV (4), 2007, 69 - 74
Статия Krastanov AI, D Blazheva, VS Stanchev, Sucrose conversion into palatinose with immobilized Serratia plymuthica cells in a hollow-fibre bioreactor, Process Biochemistry, 42, 2007, 1655 - 1659
Статия Jirovetz L, S Bail, G Buchbauer, I Stoilova, AI Krastanov, A Stoyanova, VS Stanchev, E Schmidt, Chemical composition, olfactory evaluation and an¬tioxidant effects of the leaf essential oil of Corymbia citriodora (Hook) from China, Natural Product Communications, 2 (5), 2007, 599 - 606
Статия Stoilova IS, M Wilker, AI Krastanov, VS Stanchev, , Antioxidant activity of extract from elder (Sambucus nigra L.), Herba polonica, 53 (1), 2007, 45 - 54
Статия Zhekova BY, I Pishtiyski, VS Stanchev, Investigation on Cyclodextrin Production with Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium,, Food Technology, 46 (3), 2008, 328 - 334
Статия Stanchev VS, IS Stoilova, AI Krastanov, Biodegradation dynamics of high catechol concentrations by Aspergillus awamori, Journal of Hazardous Materials, 154, 2008, 396 - 402
Статия Мукарев М, ВС Станчев, LS-SVM-регресионни модели за определяне на съдържанието на етилов алкохол във водно-алкохолни смеси, Хранително - вкусова промишленост, LVII (10), 2008, 47 - 53
Статия Добрев ГТ, ВС Станчев, БЙ Жекова, Н Ципорков, И Пищийски, Оптимизиране на някои условия на дълбочинно култивиране на Aspergillus Niger B03 за получаване на ендоксиланаза, Научни трудове на СУБ - Пловдив, VII, 2008, 94 - 98
Статия Zhekova BY, GT Dobrev, VS Stanchev, I Pishtiyski, Approaches for yield increase of β-cyclodextrin formed by cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus megaterium, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25, 2009, 1043 - 1049
Статия Stoilova IS, AI Krastanov, VS Stanchev, Properties of crude laccase from Trametes versicolor produced by solid-substrate fermentation, ABB (http://www.SciRP.org/journal/abb/), 2010
Статия Станчев ВС, С Русинова-Видева, БЙ Жекова, К Георгиева, К Павлова, Характеризиране на биомаса получена при оптимизация на хранителна среда за синтез на екзополизахарид от Cryptococcus laurentii AL100, Научни трудове на УХТ, LVII (1), 2010, 519 - 524
Статия Stanchev VS, L Kozuharova, BY Zhekova, V Gochev, Optimisation of Synthetic Medium Composition for Levorin Biosynthesis by Streptomyces levoris 99/23 and Investigation of its Accumulation Dynamics Using Mathematical Modelling Methods, Polish Journal of Microbiology, 59 (3), 2010, 179 - 183
Статия Добрев ГТ, Д Вълчева, ВС Станчев, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на ксиланаза от Bacillus subtilis и характеристика на ензимния препарат, Хранително-вкусова промишленост (9), 2010, 43 - 48
Статия Stanchev VS, D. Georgiev, S. Gargova, Mathematical modeling of the nutrient medium composition for the production of yeast phytase, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (5), 2010, 628 - 634
Статия Nenov NS, V Gochev, T Girova, IS Stoilova, T Atanasova, VS Stanchev, A Stoyanova, Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees), Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14 (1), 2011, 67 - 75
Статия Zhekova BY, VS Stanchev, Reaction Conditions for Maximal Cyclodextrin Production by Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium, Polish Journal of Microbiology, 60 (2), 2011, 113 - 118
Статия Stoilova IS, D Trifonova, A Marchev, VS Stanchev, G Angelova, AI Krastanov, Phytochemical Constituents and In Vitro Anti-Diabetic Properties of Ziziphus jujubа (Rhamnaceae) Fruits, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (2), 2017, 150 - 158
Статия Stoilova IS, VS Stanchev, G Dimitrova, G Angelova, AI Krastanov, Growth kinetics and biodegradation of high inhibitory concentration of phenol, catechol and 2,4-dichlorophenol by Trametes versicolor 1, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 3 (12), 2016, 139 - 144
Статия Höferl M, IS Stoilova, J Wanner, E Schmidt, L Jirovetz, D Trifonova, VS Stanchev, AI Krastanov, Composition and Comprehensive Antioxidant Activity of Ginger (Zingiber officinale) Essential Oil from Ecuador, Natural Product Communications, 10 (6), 2015, 1085 - 1090
Статия Todorova S, VS Stanchev, L Kozhuharova, Optimization of complex culture medium for increase of Bacillus subtitlis TS01 antimicrobial aktivity against phytopathogens, Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences, 17 (3), 2015, 549 - 555
Статия Станчев ВС, Оптичен сензор с потенциален изход за опознаване маркера на фолио с центриран печат, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 225 - 229
Статия Станчев ВС, ЧИ Дамянов, Апроксимация на експериментални данни със сплайн-функции от втори ред, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 113 - 116
Статия Атанасов П, ВС Станчев, Информационно-измервателна система за наблюдение и контрол на температура в цех „Електроснабдяване” на КЦМ – гр. Пловдив, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 270 - 275
Статия Girova T, V Gochev, IS Stoilova, K Dobreva, N Nenov, VS Stanchev, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases: Fruits from sweet fennel (Foeniculum officinale Mill.), eRA-6, Physics, 2010

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив