Забравена парола

доц. д-р Красимир Илиев Колев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Kolev KI, Novel Computer Vision System for Food Quality Monitoring, III Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2016, ISSN 2500-0683, 607 - 611
Статия Kolev KI, Microprocessor system for food color monitoring based on Zigbee technology, Indian Journal of Applied Research, IFJ=3.6241, GIF=0.565, ICV=74.50, Vol.VI (1), 2016, ISSN 2249-55XX, 380 - 385
Уч. пособие Колев КИ, Ръководство по микропроцесорна техника, изд. „Сайпрес”, формат 287х205, 2015, ISBN 978-954-92614-4-8, 1 - 136
Статия Колев КИ, Микропроцесорна система за online визуален контрол на храни, Международно научно списание „Техника и технологии”, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 57 - 62
Статия Колев КИ, Микропроцесорна система за инструментален Web сървър, Международно научно списание „Техника и технологии”, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 52 - 56
Статия Kolev KI, Microprocessor System for Thermal Food Process Monitoring Based on Zigbee Technology, International Journal of Science and Research, IFJ=3.2416, GIF=0.654, ICV=6.14, vol.4 (12), 2015, ISSN 2319-7064, 771 - 777
Статия Kolev KI, A Microprocessor System for Cheese Quality Evaluation by Hyperspectral Images, Indian Journal of Applied Research, IFJ=3.6241, GIF=0.565, ICV=74.50, Vol.5 (XII), 2015, ISSN 2249-555X, 256 - 260
Доклад Kolev KI, Novel computer system for food quality evaluation by hyperspectral images processing, Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2015, ISSN 2500-0683, 485 - 490
Статия Kolev KI, Microprocessor System for Visual Baked Products Control, European Scientific Journal, GIF=0.654, ICV=69.49, Vol. 11 (36), 2015, ISSN 1857-7881, 78 - 86
Доклад Колев КИ, Микростъпково управление на поточна линия за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 317 - 322
Доклад Колев КИ, Компютърна селекция на признаци от хиперспектрални изображения за окачествяване на заготовки от млени меса, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 37 - 48
Доклад Колев КИ, Използване на визуални симулатори в обучението по микропроцесорна техника, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" , ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 5 - 11
Доклад Колев КИ, Проектиране на микропроцесорни системи в система за автоматизирано проектиране EAGLE, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 574 - 579
Доклад Колев КИ, Проектиране и тестване на микропроцесорен програмируем контролер във виртуална симулационна среда, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 569 - 573
Доклад Колев КИ, Съвместяване на визуални симулации и хардуерни развойни среди за обучение по микропроцесорна техника, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 230 - 235
Доклад Колев КИ, Разработване на учебна програма по „Микропроцесорна техника” в контекста на Болонският процес 2020, Сборник доклади от V национална конференция по електронно обучение във висшите училища 15-17 май 2014г., РУ, 2014, ISSN 976-954-712-611-4, 247 - 251
Доклад Колев КИ, Микропроцесорна система за регулиране на микроклимата в животновъдни и птицевъдни помещения, Международно научно списание „Техника и технологии”, т.IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 97 - 102
Доклад Колев КИ, Микропроцесорен програмируем логически контролер за управление на пълначна машина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 33 - 36
Доклад Колев КИ, Микропроцесорен апарат за електропорация, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 268 - 273
Доклад Колев КИ, Микропроцесорна обработка на хиперспектрални изображения за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 311 - 316
Доклад Maslinkov I.M., KI Kolev, Microprocessor-based Apparatus for Electrical Stimulation of Ruminant Meat, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, Serbia, Processing of Papers, v.2, 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 483 - 486
Доклад Kolev KI, A Microprocessor System for Food Quality Evaluation by Hyperspectral Images Processing, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, Serbia, Processing of Papers, v.2, 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 487 - 490
Доклад Колев КИ, Микропроцесорен генератор на база табличен синтез, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 12 - 20
Доклад Колев КИ, Микропроцесорна система за измерване на цвят, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 21 - 27
Доклад Колев КИ, Свързване на сензори за цвят към микропроцесорни системи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (I), 2014, ISSN 1314-7102, 660 - 665
Доклад Колев КИ, ARM базирана микропроцесорна система за мултисензорно окачествяване на храни, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 666 - 671
Доклад Колев КИ, Х. Килифарев, И. Симеонов, Един експресен подход за синтез на firmware за микропроцесорни системи, Международна научна конференция УНИТЕХ’14, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2014, ISSN 1313-230X, 255 - 260
Доклад Kolev KI, А Design of Microprocessor-based Controller for Small Automation, Proceeding IV International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2014 (IIZS 2014), Zrenjanin, Serbia, 2014, ISSN 978-86-7672-234-1, 201 - 206
Доклад Колев КИ, Микропроцесорна система за определяне цвета на вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 149 - 153
Доклад Колев КИ, Микропроцесорна система за управление на бутилираща линия за вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 154 - 157
Статия Колев КИ, Микропроцесорна система за окачествяване на храни, Международно научно списание „Техника и технологии”, vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 103 - 107
Статия Колев КИ, Reducing the hyperspectral feature spaces of ready-to-cook minced meat products, International Journal „Agricultural Science and Technology“, Vol. 5 (1), 2013, ISSN 1314-412X, 121 - 125
Статия Kolev KI, A Computer System for hyperspectral image processing of Ready-to-cook Minced Meat Products, Journal of the Technical University at Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 19, 2013, ISSN 1310-8271, 143 - 148
Доклад Колев КИ, Адаптивно резонансен класификатор на заготовки от млени меса, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 178 - 183
Доклад Колев КИ, Програмна корекция на хипер-спектрометричен модул за окачествяване на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1144 - 1147
Доклад Колев КИ, Управление на биореактор с индустриален компютър, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1140 - 1143
Доклад Колев КИ, Вградена микропроцесорна система за управление на пастьоризатор, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 198 - 202
Доклад Колев КИ, Извличане на признаци за окачествяване на заготовки от млени меса чрез ICA, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ-Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 358 - 362
Доклад Колев КИ, Окачествяване на заготовки от млени меса чрез цифров видео сигнален процесор, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 353 - 358
Доклад Колев КИ, Безконтактни обективни методи за компютърно окачествяване на месни заготовки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 724 - 729
Доклад Колев КИ, Online компютърна система за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 718 - 723
Доклад Колев КИ, Обективно окачествяване на заготовки от млени меса чрез обработка на хиперспектрални изображения, IX-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2012“, Сборник с доклади, Академично издателство на Аграрния университет-Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 393 - 398
Статия Kolev KI, Determining the quality characteristics of ready-to-cook minced meat products through hyperspectral images, International Journal „Agricultural Science and Technology“, Vol.4 (4), 2012, ISSN 1314-412X, 459 - 463
Статия Kolev KI, A DSP System for Objective Quality Evaluation of Ready-to-Cook Minced Meat Products, Annual Journal of Electronics, TU - Sofia, 2012, ISSN 1314-0078, 108 - 111
Статия Колев КИ, Дифузно отражателен модел за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Списание „Хранителна наука, техника и технологии“, т.3, 2011, ISSN 1314-3913, 70 - 74
Доклад Колев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Многообхватна хибридна компютърна мрежа на база на маршрутизиращ протокол BGP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 325 - 330
Доклад Колев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Земно орбитална компютърна мрежа с предсказващо разпространение, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 331 - 336
Доклад Колев КИ, Д. Драгов, IPSec Cisco технология за Frame Relay корпоративна мрежа, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 139 - 144
Доклад Колев КИ, Д. Драгов, Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез Cisco PIX защитна стена, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 133 - 138
Доклад Колев КИ, Р. Иванов, IPSec. Cisco Технологии за работа с общ ключ, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 137 - 142
Доклад Колев КИ, Р. Иванов, Микроконтролерно управление на ниво течности, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 131 - 136
Доклад Колев КИ, Микропроцесорен нервно-мускулен стимулатор, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2008”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LV (3), 2008, ISSN 0477-0250, 267 - 272
Доклад Колев КИ, Разпознаване на чашки и дръжки на ябълки чрез обработка на изображения, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIV (3), 2007, ISSN 0477-0250, 113 - 118
Доклад Колев КИ, Цветови анализ на образи за окачествяване на ябълки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 93 - 98
Доклад Колев КИ, Класификация на ябълки въз основа на тяхната форма чрез обработка на образи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 87 - 92
Доклад Kolev KI, Aplles Grading using video signal processor DM642, Proceeding 15th International Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS ET’2006” Sozopol, TU-Sofia,, Book 4, 2006, ISSN 954-438-567-3, 111 - 115
Доклад Колев КИ, АС Георгиев, Окачествяване на ябълки с използване на DSP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2005”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 219 - 224
Статия Колев К.И., Бързо преобразувание на Хартли за обработка на изображения, Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 214 - 218

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив