Забравена парола

гл.ас. д-р Иван Игнатов Игнатов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Ignatov II, Changes in the beer wort in partial substitution of barley malt with malted einkorn., Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 59 - 63
Доклад Ignatov II, N Vodenicharov, Combining of enzyme preparations in decoction mashing and high content of maize grits., Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 45 - 50
Доклад Ignatov II, Maize grits as partial replacement of barley malt in beer production., International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health" Proceedings Book, Agricultural academy, Food research & development institute, 2015, ISSN 2367-6213, 11 - 16
Статия Игнатов ИИ, Изследване на качествените показатели на пивна мъст при частична замяна на ечемичния малц с царевичен грис., Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 219 - 222
Доклад Игнатов ИИ, М Димитрова, Г Няголов, Проучване върху приложението на царевичен грис в условията на инфузионно майшуване., Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 179 - 183
Статия MP Kaneva, I Varbanova, R Trendafilova, II Ignatov, Caffeine content of Cola-types and Energy Drinks from the Bulgarian market., Proceedings of the International Conference Agri-Food Sciences, Processes and technologies – Agri – Food “Lucian Blaga” University of Sibiu, 2014, ISSN 1843-0694, 58 - 69
Статия Ignatov II, MP Kaneva, M Valchev, N Vasileva, Research on the fermentation process in wheat beer., Proceedings of the International Conference Agri-Food Sciences, Processes and technologies – Agri – Food “Lucian Blaga” University of Sibiu, 2014, ISSN 1843-0694, 223 - 231
Доклад Игнатов ИИ, В Бъчваров, МП Кънева, В Великова, Изследване характеристиките на пивна мъст, получена с участие на пшеничен малц и инфузионен метод на майшуване., Научна конференция с международно участие „Хранителна техника и технологии“ Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 359 - 363
Статия Омельчук С, И Мельник, З Романова, ИИ Игнатов, Разработка технологии специального пива с использованием екстракта грецкого ореха., Научна конференция с международно участие „Хранителна техника и технологии“ Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 353 - 358
Статия Игнатов ИИ, МА Стоянова, А Йорданов, Изследване на промените в свойствата на пивна мъст, получена с участието на пшеничен малц., Хранително-вкусова промишленост (9-10), 2013, 43 - 45
Доклад Костова Е, ИИ Игнатов, С Милева, В Алексиева, С Иванов, Промени в антиоксидантното съдържание по време на майшуване., Българско дружество по хранене и диететика VI Национална конференция по хранене – Варна, 2013, 1 - 15
Статия Митев ПС, И Мельник, М Штырболова, ИИ Игнатов, Обосновка на технологични свойства на „бариерни” РЕТ бутилки в сравнение с конвенционалните РЕТ бутилки за съхранение на пиво., Научни трудове НТС - Пловдив, 2012, 423 - 428
Доклад Ignatov II, Status and development of the brewery industry in Bulgaria., International Training Workshop in Beer Production and Management, Dalian Polytechnic University, 2008, 1 - 15
Уч. пособие Кънева МП, ИИ Игнатов, Безалкохолни напитки и пиво - суровини и технологии., Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0272-5, 1 - 154
Уч. пособие Кабзев ЙМ, ИИ Игнатов, Технология на пивото, Академично издателство на УХТ, 2011, ISBN 978-954-24-0175-9, 1 - 386
Уч. пособие Стоева Д, М Симова, И Радомирова, ИИ Игнатов, П Делибеев, Ефектът от умерената консумация на бира., Съюз на пивоварите в България и Пивоварите на Европа, 2008, 1 - 32
Уч. пособие Радомирова И, ЙМ Кабзев, Г Маринова, ИИ Игнатов, Н Ненова, Т Тодорова, Ц Атанасова, Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия, Съюз на пивоварите в България, 2006, 1 - 200
Статия Кабзев ЙМ, ИИ Игнатов, МД Динев, Изследване влиянието на методите на майшуване върху качеството на пивната мъст при използване на филтрационен апарат “Pegasus” и варилна система “Merlin”, Хранително-вкусова промишленост (2), 2005, 17 - 20
Статия Кабзев ЙМ, ИИ Игнатов, НН Ненов, Изследване влиянието на режимите на ферментация и съзряване в цилиндрично-конични апарати върху качеството на пивото, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, 15 - 16
Статия Анх ХТ, ЙМ Кабзев, Й Кожаманов, ИИ Игнатов, Екструзия на ориз за пивопроизводство, Хранително-вкусова промишленост (2), 2004, 18 - 21
Статия Анх ХТ, ЙМ Кабзев, Ж Попова, ИИ Игнатов, Проучване за подобряване качеството на пивната мъст, получена от малц и ориз., Хранително-вкусова промишленост (1), 2004, 15 - 19

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив