Забравена парола

д-р Корнелия Бориславова Чоролеева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Durakova AG, A. L. Vasileva, A. M. Slavov, K. B. Choroleeva, New ready-made mixture for biscuits enriched with subtropical fruit powder lucuma, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; International Conference on Technics, Technologies and Education 2020 (ICTTE 2020), 1031 (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012116; doi:10.1088/1757-899X/1031/1/012116), 2021
Статия Krasteva RY, AG Durakova, AL Bogoeva, KB Choroleeva, Influence of a Lucuma-Based Carbohydrate Beverage on Athletes, Journal of Applied Sports Sciences, 1, 2020, ISSN ISSN 2534-9597 (Print), ISSN 2535-0145 (Online), 99 - 112
Доклад Durakova AG, AL Bogoeva, VB Yanakieva, Tz. Gogova, KB Choroleeva, Desorption of the Exotic Fruit Jujube (Ziziphus Jujube Mill) of Bulgarian Origin, E3S Web of Conferences 180, 03007, 2020
Статия Kornelia Choroleeva, Conceptual Metaphor and English Lexical Blends, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, под печат, 2019
Доклад Корнелия Чоролеева, Образуване на английски телескопични думи за материални същности: храни, напитки, вещества и материали, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, VI, 2020, ISSN ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (Online), 218 - 221
Статия Корнелия Чоролеева, Милена Темелкова, Как се образуват зооними в английски и български език: мотивиращи признаци, отразени в езиковата форма на термините, електронно списание LiterNet (№ 2 (243)), 2020, ISSN 1312-2282
Статия Корнелия Чоролеева, Концептуално сливане при английски телескопични думи за лица с фрагментарни елементи -NIK, -(E)RATI, -(A)RAZZI и -(A/O)HOLIC, интерпретирани като суфиксоиди, електронно списание LiterNet (№ 3 (232)), 2019, ISSN 1312-2282
Доклад Корнелия Чоролеева, Благой Айвазов, Основополагащи изследвания на телескопичното словообразуване от края на XIX и началото на XX век, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, V, 2019, ISSN ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (Online), 45 - 49
Доклад Kornelia Choroleeva, Applying the Prototypicality Approach to the Analysis of English Lexical Blends with an Abbreviated Component, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 56, 2018, 483 - 493
Уч. пособие Kornelia Choroleeva, Учебно помагало по английски език за хранителни технологии, Част 3: Upper-Intermediate, Holistic Approach to Regional Vocational Sector-based Training No UK/06/B/F/LA-162_538, програма „Леонардо да Винчи”, 2008
Доклад Kornelia Choroleeva, Construction of Mirror Conceptual Networks by English and Bulgarian Lexical Blends Denoting People, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том 64, книжка 1, 2017, 361 - 366
Статия Kornelia Choroleeva, Errors of Bulgarian Learners Studying English Present Tenses, Humanising Language Teaching, година 20, брой 4, 2018, ISSN ISSN 1755-9715
Доклад Чоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Application of Integrated Instruction to English for Specific Purposes (ESP) Courses, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 317 - 322
Доклад Луузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Some Possibilities of Using Language Corpora in ESP Teaching and Learning, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 311 - 317
Доклад Чоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Classification of Food and Cooking Terms of Latin and French Origin Borrowed into English, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIV, 2007, 283 - 288
Доклад Луузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Instances of Taxonomic Generalisation in the Translation of Some Culture-Specific Categories, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 441 - 446
Доклад Чоролеева КБ, PI Nestorova, Homemaker or Housewife? Politically Correct Language Use and Socio-Cultural Stereotypes, Сборник доклади на III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 262 - 267
Статия Чоролеева КБ, Language Transfer: Types of Linguistic Errors Committed by Francophones Learning English as a Second Foreign Language, Humanising Language Teaching, 2009, ISSN 1755-9715
Статия Чоролеева КБ, The Experimental Novel: Basic Narrative Structures, Хранителна наука, техника и технологии, 2, 2011, 108 - 112
Статия Чоролеева КБ, Culinary Misnomers in English, Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, 161 - 165
Доклад Манева И, В Симеонова, , English – The Lingua Franca of the European Higher Education Learning Space, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 956 - 958
Статия Чоролеева КБ, Some Issues in Teaching ESP, Humanising Language Teaching, 2012, ISSN 1755-9715
Доклад Чоролеева КБ, Terminological Variation and the Translation of Specialized Texts, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 1467 - 1471
Статия Чоролеева КБ, Some Aspects of Word-Forming Shortening Devices in Specialized Discourse, British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5), 2014, 21 - 26
Статия Чоролеева КБ, Blend Nouns Denoting People and Conceptual Integration Theory, електронно списание LiterNet, 2015, ISSN 1312-2282
Доклад Чоролеева КБ, Morphosemantic Groups of Lexical Blends, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXII, 2015, 902 - 904
Доклад Чоролеева КБ, To Blend or Not to Blend, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXII, 2015, 888 - 892
Доклад Чоролеева КБ, Term Formation via Secondary Nomination: English Terms Derived from General Lexis Denoting Parts of the Body, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 63, 2016, 243 - 246
Доклад Чоролеева КБ, Sources of Terminological Variation in English and Bulgarian, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 63, 2016, 239 - 242
Доклад Луузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, НЙ Желязков, Един актуален подход за изследване на общите компетентности на чуждестранни студенти за целите на езиковото обучение, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 46, 2008, 654 - 665
Доклад Несторова ПИ, КБ Чоролеева, Диалогът в чуждоезичното обучение (с оглед на преподаването на български език на чужденци в начален етап и формиране на речеви навици за създаване на типови диалози), Сборник доклади на III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 246 - 251
Доклад Чоролеева КБ, ‘За’ и ‘против’ глобалния английски език (II). Езикът и властта, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 459 - 464
Доклад Чоролеева КБ, За’ и ‘против’ глобалния английски език (I). В търсене на компромисен подход, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 453 - 458
Статия Чоролеева КБ, За превода на ресторантското меню от български на английски език, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, 89 - 93
Доклад Чоролеева КБ, В Симеонова, И Манева, Някои проблеми при англо-българския превод на текстове с историческа тематика, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 938 - 941
Доклад Пенг Ли, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Българо-китайски електронен речник в среда на MS Excel, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 311 - 314
Доклад Анвар А, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Създаване на българо-йеменски електронен речник, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 308 - 310
Доклад Чоролеева КБ, Значение и употреба на някои количествени изрази в английски език, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 1450 - 1453
Доклад Чоролеева КБ, Термини от лични имена, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 2014, 956 - 959
Доклад Чоролеева КБ, Образуване на термини чрез телескопия, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, 960 - 963
Доклад Чоролеева КБ, Типове вставъчно словообразуване в английски език, Научни трудове на СУБ, серия А, Обществени науки, изкуство и култура, 2015, 218 - 221
Доклад Чоролеева КБ, Взаимодействие между фонологията и морфологията и приложимост на психолингвистичния модел „слот/филър“ за изследване на лексикалната телескопия, Научни трудове на СУБ, серия А, Обществени науки, изкуство и култура, 3, 2017, 123 - 127
Уч. пособие Чоролеева КБ, English for Food Science, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2009, ISBN 978-954-24-0126-1
Уч. пособие Чоролеева КБ, English for Nutrition and Catering Students, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0223-7

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив