Забравена парола

гл.ас. д-р Диляна Николаева Градинарска-Иванова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Gradinarska DN, D Mitreva, P. Hadzhiyska, , Evolution of safety and quality aspects of dry-cured ham during aging under natural climatic conditions, Journal of Hygienic Engineering and Design, 31, 2020, ISSN 1857- 8489, 53 - 60
Доклад Momchilova MM, T Petrova, DN Gradinarska, DG Yordanov, Effect of different sterilization modes upon the quality characteristics of low-fat meat pâtés, In Proceedings of 3rd International Conference on Biosystems and Food Engineering in Budapest, Hungary (on 4th December, 2019). (ISBN 978-963-269-878-6)., 2019
Статия Mitreva M, DN Gradinarska, KI Valkova-Yorgova, The gradual development of quality complex of Bulgarian dry-cured ham during aging under natural climatic conditions, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 1314-7102, 16 - 24
Доклад Момчилова ММ, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, Т Петрова, Влияние тепловой обработки на физико-химические и органолептические показатели мясорастительного паштета с пониженным содержанием жира, обогащенного пребиотиками, Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, Барнаул: Алтайски ГУ, 4 (15), 2019, ISSN 2414-0244, 235 - 243
Статия Chorbadzhiev P., DN Gradinarska, KI Valkova-Yorgova, A Kuzelov, D. Indjelieva, Effect of the type and level of collagen supplements on the morphological characteristics of cooked sausages, Journal of Hygienic Engineering and Design, 30, 2020, ISSN 1857- 8489, 40 - 47
Статия Momchilova MM, DN Gradinarska, T. Petrova, G Zsivanovits, I Bakalov, , , Inulin And Lentil Flour As Fat Replacers In Meat-Vegetable Pâté – A Mixture Design Approach, Carpathian Journal Of Food Science And Technology, 11 (3), 2019, ISSN 2066-6845, 5 - 14
Статия Momchilova MM, DN Gradinarska, DG Yordanov, T.Petrova, I.Bakalov, , Influence of the sterilization process on the physicochemical and nutritional properties of meat vegetable pate, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 2545-4447, 125 - 133
Статия Gradinarska DN, Mitreva D., DB Vlahova-Vangelova, , A Kuzelov, Effect of extended aging upon textural aspects of traditional bulgarian dry-cured ham, Journal of Agriculture and Plant Sciences, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 2545-4447, 67 - 76
Доклад Indzhelieva D, KI Valkova-Yorgova, DN Gradinarska, Application of dietary fiber in raw-smoked sausage type „Petrohan”, Научни Трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 56 (10.2), 2017, ISSN 1311-3321, 40 - 45
Статия Chorbadzhiev PN, G Zsivanovits, DN Gradinarska, KR Danov, KI Valkova-Jorgova, Improvement of texture profile attributes of cooked sausage type “krenvirsh”, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 2534-983X, 338 - 347
Доклад Чорбаджиев ПН, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, КР Данов, Влияние на добавянето на колагенови препарати върху общия химичен и аминокиселинен състав при производството на безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве 2016, 2016, ISSN 2367- 9530, 290 - 297
Доклад Д Инджелиева, ДН Градинарска, ПН Чорбаджиев, Изследване влиянието на бактериален ензимен препарат с колагеназна активност върху белтъчната фракция на варени малотрайни колбаси, Научни Трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 55 (10.2), 2016, ISSN 1311-3321, 8 - 11
Статия Градинарска ДН, ДБ Влахова-Вангелова, ПН Чорбаджиев, Изучение возможностей применения целых семян подсолнечника в производстве вареных быстропортящихся колбас, Research Journal «European Research», 9 (20), 2016, ISSN 2410-2873, 11 - 15
Статия Градинарска ДН, ДБ Влахова-Вангелова, ПН Чорбаджиев, Влияние стартерной культуры из бифидобактерий и молочно-кислых бактерий на структурно-механические свойства сырокопченых мясных продуктов, Research Journal «European Research», 8 (19), 2016, ISSN 2410-2873, 33 - 37
Доклад Panayotov PT, К Yoanidu, PB Boyanova, BH Milenkov, DN Gradinarska, Study of the strain of displacement variation during the compaction of rennet gel obtained by various milk-clotting enzymes, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, XVIII, 2014, 150 - 156
Статия Вълкова-Йоргова КИ, ВН Градинарска-Иванова, ДН Градинарска, КР Данов, Д Тосева, МР Баева, Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 25, 2014, ISSN 1311-2864, 5 - 9
Статия Валкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Инджелиева, КВ Василев, Влияние на белтъчното окисление върху цветовата характеристика на охладено телешко и свинско месо, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 37 - 41
Доклад Valkova-Jorgova KI, TV Doncheva, KR Danov, , A Kuzelov, D. Andronikov, Effect of smoking on the accumulation of polycyclic aromatic hidrocarbons, in m. Longisimus dorsi from pigs and possibilities for reducing their content, Науковi працi, 146 випуск, 46, 2, 2014, ISSN 2073-8730
Доклад Градинарска ДН, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Д Инджелиева, Влияние на различните концентрации на влагане на ликопенсъдържащ доматен продукт и нитрити върху липидната фракция на варени-малотрайни колбаси, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве", 2014, 265 - 271
Доклад Вълкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Тосева, Изследване на белтъчното окисление и протеолизата в месна маса за безструктурни колбаси с добавка на натурални растителни екстракти, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 297 - 303
Доклад Вълкова-Йоргова КИ, ТВ Дончева, ДН Градинарска, КР Данов, Д Инджелиева, Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 305 - 310
Статия Инджелиева Д, КИ Валкова-Йоргова, ДН Градинарска, КР Данов, Влияние на стартерна култура от lactobacillus plantarum върху структурно-механичните свойства на сурово-сушени продукти от нераздробено месо, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2014, ISSN 1311-0179, 36 - 38
Доклад Danov KR, DN Gradinarska, KI Valkova-Jorgova, A Kuzelov, N Taskov, D Saneva, Funkcionalne osobine sojeva bakterija mlečne kiseline i mikrokoka u sredini sličnoj mesnoj masi sirovih kobasica kao modelu, Zbornik Radova, University of Kragujevac Faculty of Agronomy, Cacak, 19 (21), 2014, ISSN 978-86-87611-31-3, 311 - 319
Статия Danov KR, DN Gradinarska, KI Valkova-Jorgova, T. Slavcheva, Influence of a bio-consortium starter culture on the biochemical and microstructural characteristics of traditional dry cured meat product, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (3), 2014, ISSN 2534-983X, 523 - 531
Статия Doncheva TV, KI Valkova-Jorgova, KR Danov, DN Gradinarska, IV Milkova-Tomova, D. Okanovitch, Influence of the smoking process on the content and quality of polycyclic hydrocarbons in bulgarian fermented sausages, Journal of Almaty Technological University, 5 (101), 2013, ISSN 2304-5685
Статия Gradinarska DN, KR Danov, KI Valkova-Jorgova, IV Milkova-Tomova, A. Kuzelov, D.Vasilev, Combined effect of lycopen, ascorbic acid and phosphates on the quality characteristics of cooked sausages, Journal of Almaty Technological University, 5 (101), 2013, ISSN 2304-5685, 20 - 26
Статия Данов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Д. Инджелиева, МР Баева, Влияние на биоконсорциумни стартерни култури върху ароматообразуването в сурово-сушени месни продукти от нераздробено месо, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 22, 2013, ISSN 1311-2864, 45 - 50
Статия Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, МР Баева, Възможности за частична замяна на нитритите при производството на варени колбаси, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 22, 2013, ISSN 1311-2864, 51 - 55
Доклад Данов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Хр Караджова, Д Василев, Качествена характеристика на традиционен български сурово-сушен месен продукт произведен с използване на стартерна култура, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и техника и технологии - 2013", LX, 2013, 318 - 323
Статия Gradinarska DN, KR Danov, KI Valkova-Jorgova, Effects of lycopene on the colour and sensory characteristics of cooked sausages, Agricultural Science and Technology, 4 (4), 2012, ISSN 1314-412X, 450 - 455

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив