Забравена парола

проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Хаджиев БИ, Възможности за повишаване икономическата ефективност на българските предприятия, Сборник доклади на СУБ, ISBN 1311-9192, 32 ст.стр., 2012
Статия Хаджиев БИ, Обменът на средства между фирмите от хранително-вкусовата промишленост и пазара, СА „ Д. А. Ценов”, кн. 4, ISBN 0861-6604, 2005
Доклад Хаджиев БИ, Реинженеринг на фирмите от хранителната промишленост през призмата на изискванията на ЕС, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006” УХТ, Пловдив, ISBN 0477-0250, 27-28 октомври 2006, 6 стр., 2006
Доклад Хаджиев БИ, Ст. Дичев, Съвременни системи за бизнес подпомагане, ISBN 0477-0250, Научна конференция с международно участие” Хранителна наука, техника и технологии” УХТ, Пловдив 19-20 октомври, 2007
Доклад Хаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг на фирмите от хранителната промишленост, ISBN 0477-0250, Научна конференция с международно участие” Хранителна наука, техника и технологии” УХТ, Пловдив, 19-20 октомври, 2007
Доклад Хаджиев БИ, Д. Куманова, Някои съвременни автоматизирани информационни системи за подпомагане на бизнеса, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008., 6 стр., 2008
Доклад Хаджиев БИ, В. Алексиева, Реинженеринговите иновации за ускорено развитие на бизнеса, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
Доклад Хаджиев БИ, Комплексният реинженеринг-основен фактор за развитие на българската хранителна индустрия в условията на глобализация на икономиката, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
Доклад Хаджиев БИ, Д. Куманова, Algorithme de produit logiciel de réingénierie, ISBN 0477-0250 UHT, 2009.,, 2009
Доклад Хаджиев БИ, Реинженерингови структури и модели за икономическа оценка, Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ ISBN 0477-0250,, 23.10.09,., 2009
Доклад Хаджиев БИ, Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономическите кризи, П. Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ , ISBN 0477-0250, 23.10.09,, 2009
Доклад Хаджиев БИ, V. Alexieva, Modèle de la réingénierie de gestion de réseau de fournitures, ISBN 0477-0250, UHT, 2009, 6 стр., 2009
Доклад Хаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг. (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС ISBN 978-054-644-494-3;., 2013
Статия Хаджиев БИ, Два основни проблема в развитието на човешката цивилизация, Научно-приложно списание „Храната на 21 век”, бр.4, ноември ISBN 2535-0072, 2017
Доклад Хаджиев БИ, В. Алексиева, И. Бъчварова, Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ pp.528-76, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
Доклад Хаджиев БИ, И. Кулова, И. Бъчварова, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, УХТ Пловдив, Юбилейна научно-приложна конференция: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD , TECHNOLOGIES, 2018, VOLUME 65 ISSUE 1, ISBN 1313-731Х, 2018
Доклад Хаджиев БИ, В. Алексиева, Ив. Бъчварова, CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY, сборник с доклади от ЮНПК, София 2018, УНСС, / ISSN: 978-619-7009-12-, 2018
Доклад Хаджиев БИ, Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
Доклад Хаджиев БИ, Комплекс от реинженерингови модели за развитие на бизнес дейността в региона, НПФ/2006 « Икономически модели за развитие на бизнес дейността в региона» ISBN 1311-9192,СУБ-П., 2006; 5 стр., 2006
Доклад Хаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг, ISBN 1311-9192,СУ в България, П., Международна конференция на младите учени. 14-16 юни, 2007г.; 6 стр., 2007
Доклад Хаджиев БИ, Алексиева Йор., Василева, Е., Интегрална система за управление на туристическата индустрия в България, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 10, 2008
Доклад Хаджиев БИ, В. Алексиева, Подходът Шест сигма – основен инструмент на реинженеринговата система, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 10, 2008
Доклад Хаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
Доклад Хаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
Доклад Хаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
Доклад Хаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
Доклад Хаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
Статия Хаджиев БИ, V. Alexieva, Solutions flexibles de réingénierie pour l’intégration inter-organisationelle à l'aide de systèmes ERP, Revue de Génie Industriel, ISSN 1313-8871, 2009, 5 р.,, 2009
Статия Хаджиев БИ, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 6 р., ISBN 1699-9495, http://www3:unileon.es/pecvnia/ pecvnia. Htm, 2010
Статия Хаджиев БИ, Prokopiev Tsvetko, Pacheva Anna, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, CZU 664 (082) Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664, 2012
Доклад Хаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 7. ISBN 1311-9192-70%;, 2014
Доклад Хаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 8. ISBN 1311-9192;, 2014
Доклад Хаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 6. ISBN 1311-9192;, 2014
Доклад Хаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
Уч. пособие Хаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
Уч. пособие Хаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
Уч. пособие Хаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
Уч. пособие Хаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
Уч. пособие Хаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
Уч. пособие Хаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
Уч. пособие Хаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
Уч. пособие Хаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
Уч. пособие Хаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
Уч. пособие Хаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007
Уч. пособие Хаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
Уч. пособие Хаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
Монография Хаджиев БИ, Д. Грибачев, Оптимистична история и теория на предприемачеството - книга първа. Истината и заблудите в съвременния свят., ISBN 954-9752-42-9, ЦРХЦ Анима, Пловдив, 2005г., 319 стр., 2005
Монография Хаджиев БИ, Европейска икономическа интеграция / монографично изследване, УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0146-9, П. 2009, 176 стр., 2009
Монография Хаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката, изд. УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0117-9, П. 2008, 640 стр., 2008
Монография Хаджиев БИ, Ръководство за разработване на реинженерингов бизнес план / монографично изследване предназначено за предприемачи и мениджъри ... /.,, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0136-0, П 2009), 113 стр., 2009
Монография Хаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0212-1, П. 2013, 82 стр;, 2013
Монография Хаджиев БИ, Българското предприемачество и пътят напред, ISBN 954-9752-32-1, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима м. март 2004, 380 стр;, 2004
Монография Хаджиев БИ, Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България, ISBN 954-9752-25-9, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима 2002, 84 стр.;, 2002
Монография Хаджиев БИ, Разумното управление - реинженеринг, ISBN 954-9752-20-8, ТК- Пловдив” и ЦРХЦ Анима, Пловдив, 412стр., 2000
Монография Хаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
Доклад Хаджиев БИ, С. Коев, Ролята на фирмената култура за формиране на ценностите в технологията за реинженеринг на бизнеса, Научна конференция (НК) „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие на селските райони”, издание на АУ Пловдив, ISBN 078-619-90128-10-9, 2017
Доклад Хаджиев БИ, Л. Пашев, Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на зелена енергия в България, Научна конференция "Мениджмънт в динамично променяща се среда за сигурност", гр. Велико Търново, 2011
Доклад Хаджиев БИ, Л. Пашев, Реинженерингови акценти за ефективността при трансформиране на зелена енергия, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ – Пловдив, 2012
Доклад Хаджиев БИ, И. Кулова, Някои проблеми при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
Доклад Хаджиев БИ, А. Давчев, И. Бъчварова, Стратегическа ориентация при използване на уелнес процеса в релацията хранителна и туристическа индустрии, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
Доклад Хаджиев БИ, А. Пашева, Преодоляване на бариерите задържащи прилагането на системи и модели за усъвършенстване на управлението чрез екоефективност, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
Доклад Хаджиев БИ, Е. Маринова, Някои възможности за преодоляване на бариерите задържащи конкурентоспособността на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
Доклад Хаджиев БИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ/ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE MARKETS OF INNOVATIONS AND INTELLECTUAL AND ENTREPRENEURIAL CAPITAL IN BULGARIA, Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности ”, организирана от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ при БАН, проведена във Велико Търново, 2015
Доклад Хаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС, 2013, ISSN 978-054-644-494-3
Доклад Хаджиев БИ, Обучението по предприемачество-мост между бизнеса и науката за управление, Сборник от материали на НК „мениджмънт и предприемачество” , ТУ-Пловдив, 2012, ISSN 1313-9460
Доклад Хаджиев БИ, Проблеми на обучението по предприемачество във висшите училища, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” и кръгла маса „ Обучението по предприемачество във висшите училища” ТУ, Пловдив, 2010, ISSN 1313-9460
Статия Хаджиев БИ, Катедра ИБП при УХТ-двигател за модерно и качествено обучение в областта на икономиката и управлението, Бизнес и управление, УХТ, 2012
Статия Hadzhiev BI, A. Pasheva, TV Prokopov, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664 (082), 2012
Статия Hadzhiev BI, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 2010, ISSN 1699-9495
Статия Хаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията-основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
Статия Хаджиев БИ, И. Хаджиев, Повишаване ефективността на българската икономика, чрез системи и модели за подобряване качеството на живот в малките населени места, Научен сборник, издание на СУБ, серия А, том 1, 2015, ISSN 1311-9400
Статия Хаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
Статия Хаджиев БИ, Предприемачески структури за развитие на пазарите за иновации и за интелигентна специализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия А, том 2, 2016, ISSN 1311-9400
Статия Хаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
Статия Хаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
Статия Хаджиев БИ, Ролята на хранителната индустрия за развитие на националната икономика, Списание на камарата на инсталаторите в България, бр. №3, 2013, ISSN 1312-2584
Статия Хаджиев БИ, Чрез комплексен реинженеринг (КР) към индустрия на благоденствието, „Съвременни измерения на търговския бизнес-комуникация между наука и практика", издание на СА „ Д. А. Ценов”, том 1, 2011, ISSN 978-954-23-0592-7
Статия Хаджиев БИ, Интегриране чрез реинженерингов маркетинг на GS1, ISO 27001 и интелигентните технологии, списание «Хранителна наука, техника и технологии», кн. №3, УХТ, 2011, ISSN 1314-3913
Статия Хаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за стратегическо управление, сп. Инсталации издание на НИС, 2010, ISSN 1312-2584
Статия Хаджиев БИ, И. Хаджиев, Предизвикателства пред съвременното предприемачество, ИИИ на БАН, списание „Икономически изследвания”к. 2, С. 2016, 31 стр. 70%, 2016, ISSN 0013-2992
Статия Хаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за интернационализация на индустриалните организации, списание „Икономически изследвания”к. 2, 2010, ISSN 0205-3292
Монография Хаджиев БИ, К. Луканов, Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878-2016), ИМН П., 2017, ISBN 978 -954-317-190-3 –33
Уч. пособие Хаджиев БИ, Курс по реинженеринг (новата теория-комплексен реинженеринг), УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0214-5
Монография Хаджиев БИ, ВН. Алексиева, Стратегически и оперативен мениджмънт, УХТ, Пловдив, ISBN 978-954-24-0189-6 (от 1 до 14 теми от общо 16 са разработени от проф. Хаджиев с над 180 ст. страници)-участие над 84% от 214стр;, 2012, ISBN 978-954-24-0189-6

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив