Забравена парола

доц. д-р Николай Димитров Димитров

Вид Заглавие WebSci Scopus
Уч. пособие Димитров НД, Въведение в научните изследвания, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-954-8835-88-6
Статия Димитров НД, Самозагряването - основна опасност при съхранението на зърното, Фуражи и хранене, 15 (3), 2015, 25 - 28
Статия Димитров НД, Анатомично устройство на зърното, Фуражи и хранене, 16 (1), 2016, 12 - 17
Уч. пособие Димитров НД, Силозно-складова технология. Ръководство за упражнения., Интелексперт-94, 2015, ISBN 978-619-7220-04-9
Статия Димитров НД, Теоретично определяне на неравномерността на постъпленията при директно приемане на зърно в зърнохранилищата, Сб. трудове от научна конференция на Русенския университет - Филиал Разград. Биотехнологии и хранителни технологии, 53 (10,2), 2014, 111 - 115
Доклад Димитров НД, Производителност на системите за приемане на зърно в зърнохранилищата, Сб. трудове от научна конференция на Русенския университет - Филиал Разград. Биотехнологии и хранителни технологии, 53 (10,2), 2014, 135 - 139
Статия Димитров НД, Влияние на продължителността на съхранение и влажността върху температурния профил на дишане на зърно от мека пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки, 16, 2014, 19 - 23
Статия Димитров НД, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Зависимости между основни качествени показатели на обикновена пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки, 12, 2013, 5 - 11
Статия Димитров НД, РМ Чочков, Йовчев С., Влияние на бирената мая върху стареенето на пшеничен хляб, Сборник на докладите от Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве“, 2016, 272 - 276

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив