Забравена парола

доц. д-р Димитър Стоилов Спиров

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Spirov DS, Modeling of DC Motor Fed from Photovoltaic Panel, 17-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 2021, ISSN 978-166543582-6
Статия Spirov DS, Investigation of the starting mode of a three-phase induction machine with single-phase power supply, 21st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2020, 2020, ISSN 978-172814346-0
Доклад Спиров ДС, Комитов НГ, Автоматична система за загряване на вода и отопление, Международна научна конференция “УНИТЕХ’19”, І, 2019, ISSN 1313-230X, 263 - 268
Доклад Спиров ДС, Моделиране и изследване на фотоволтаична система, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, XVIII, 2020, ISSN 1311 -9419, 32 - 35
Доклад Спиров ДС, Комитов НГ, Автоматична система със соларен модул за загряване на вода и отопление на сграда., Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, XVIII, 2020, ISSN 1311 -9419, 36 - 39
Статия Spirov DS, Optimal algorithms for minimizing of active and reactive power of induction motors taking into account of iron losses, 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 2019, ISSN 978-172811413-2, 518 - 521
Уч. пособие Динков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9
Уч. пособие Дочев МГ, ДС Спиров, Динамични режими при ръчни електроинструменти, „Инфовижън” Ловеч, 2017, ISBN 978-619-7442-03-8
Доклад Спиров ДС, Статични характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване при отчитане на загубите в стоманата, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 126 - 129
Доклад Спиров ДС, LLC резонансен инвертор за преобразуване на енергията получена от фотоволтаичен източник, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 219 - 223
Доклад Spirov DS, The operation of a three-phase induction motor in single-phase power supply under Smith's scheme, 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, 2018 (DOI: 10.1109/SIELA.2018.8447133), 2018, 1 - 4
Доклад Спиров ДС, МГ Дочев, Работни характеристики на ударни електроинструменти при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 96 - 100
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите и загубите на асинхронната машина при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 101 - 105
Доклад Spirov DS, MG Dochev, Monitoring system for senseless energy characteristics identification of inverter-fed single-phase collector motor drive, 2017 15th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA) (DOI: 10.1109/ELMA.2017.7955465), 2017, ISSN 978-1-5090-6690-2, 366 - 369
Доклад Spirov DS, NG Komitov, Design of Induction Motor Drive with Parallel Quasi-Resonant Converter, 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET), IEEE Conference Publications (DOI: 10.1109/ET.2017.8124388), 2017, ISSN 978-1-5386-1752-6, 1 - 4
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите на квазирезонансен преобразувател с два паралелни ключа, Международна научна конференция ТЕХСИС 2017, II, 2017, ISSN 2535-0048, 46 - 49
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, Проектиране на асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС 2017, II, 2017, ISSN 2535-0048, 42 - 45
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, Плавно пускане на асинхронни машини, Списание “Инженерни науки” (4), 2008, ISSN 1312-5702, 35 - 48
Доклад Спиров ДС, МГ Дочев, Електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, захранен от квазирезонансен преобразувател с три допълнителни ключа в постояннотоковото звено, Международна научна конференция “УНИТЕХ’16”, Габрово, I, 2016, ISSN 1313-230X, 86 - 90
Доклад Spirov DS, NG Komitov, DSP based induction motor drive with parallel quasi-resonant converter, 2016 XXV International Scientific Conference Electronics (ET), IEEE Conference Publications (DOI: 10.1109/ET.2016.7753514), 2016, ISSN 978-1-5090-2881-8, 1 - 4
Доклад Spirov DS, Adaptive magnetizing current observer of single-phase collector motor drive, 2016 XXV International Scientific Conference Electronics (ET), IEEE Conference Publications (DOI: 10.1109/ET.2016.7753515), 2016, ISSN 978-1-5090-2881-8, 1 - 4
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, DSP базироно асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС'16, II, 2016, ISSN 1310-8271, 73 - 78
Доклад Спиров ДС, МГ Дочев, Мониторинг система за определяне на енергийните характеристики на инверторно електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15”, Габрово, 2015, ISSN 1313-230X, 124 - 128
Доклад Spirov DS, MG Dochev, Investigations of single-phase collector motor drive system with soft-switched quasi resonant dc link inverter, FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS ELMA'15, 2015, ISSN 1313-4965, 40 - 44
Доклад Spirov DS, NG Komitov, Analysis and Design of the Parallel Quasi Resonant DC Link Converter for Induction Motor Drive Application, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 9, 2015, ISSN 1314-0078, 242 - 245
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, Изследване на преобразувател с мека комутация с два допълнителни ключа за захранване на асинхронно електрозадвижване, Международна научна конференция ТЕХСИС'15, 2015, ISSN 1310-8271, 95 - 98
Доклад Spirov DS, NG Komitov, Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for AC Motor Drives with Different Clamps, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 239 - 242
Доклад Spirov DS, NG Komitov, Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for Induction Motor Drive Application, ICEST, I, 2014, ISSN 978-86-6125-108-5, 475 - 478
Статия Spirov DS, MG Dochev, Soft-switching inverter-fed single-phase collector motor drive, Energy Procedia, 50, 2014, ISSN 1876-6102, 744 - 750
Доклад Spirov DS, MG Dochev, Investigations of single-phase collector motor drive system with input power factor correction circuit, COFRET'14, Paris (3/PA), 2014, 156 - 156
Доклад Спиров ДС, АС Вучев, НД Банков, Изследване на преобразувател с “мека комутация” при включване при нулево напрежение за захранване на асинхронно електрозадвижване, 60-та Юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Пловдив, Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 197 - 200
Доклад Spirov DS, MG Dochev, Inverter-fed single-phase collector motor drive, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2013, Kopaonik, Serbia (2), 2013, ISSN 978-86-6075-043-5, 960 - 965
Доклад Spirov DS, NG Komitov, Investigations of induction motor drive system with input power factor correction circuit, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (7), 2013, ISSN 1314-0078, 160 - 163
Доклад Бозуков НХ, ДС Спиров, НГ Комитов, Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 181 - 184
Доклад Иванов ГИ, ДС Спиров, Оценка на ъгловата скорост на асинхронни електрозадвижвания на база невронен MRAS модел, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 91 - 96
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, НХ Бозуков, Математическо моделиране на инверторно асинхронно електрозадвижване в средата на PSPICE, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 73 - 76
Доклад Спиров ДС, ГИ Иванов, Мониторинг система за определяне на ъгловата скорост на асинхронната машина, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12”, Габрово, I, 2012, ISSN 1313-230X, 104 - 109
Доклад Spirov DS, GI Ivanov, Monitoring system for measuring electrical quantities of the induction machine drive, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (6), 2012, ISSN 1314-0078, 104 - 107
Доклад Спиров ДС, АС Вучев, Изследване на динамиката на асинхронен генератор със самовъзбуждане, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11”, Габрово, I, 2011, ISSN 1313-230X, 73 - 78
Доклад Спиров ДС, МГ Дочев, Електромеханичен диагностичен модел на ръчен електроинструмент, ЕЛМА'11, 2011, ISSN 1313-4965, 267 - 272
Доклад Костов ИЙ, ДС Спиров, Анализ на качеството на захранването в честотни асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 191 - 195
Доклад Спиров ДС, ГИ Иванов, Обобщено представяне на насищането на магнитния поток на асинхронни машини., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 113 - 116
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, МГ Дочев, Електрозадвижване на шевна машина с постояннотоков двигател., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 17 - 20
Статия Спиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на бутален компресор., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 13 - 16
Доклад Yordanov PV, DS Spirov, MG Dochev, Power tools performance characteristics at dynamic and steady-state regimes., 9th INTERNATIONAL CONFERENCE RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, ISSN 978-86-6075-008-4, 1258 - 1263
Доклад Spirov DS, PY Vladimirov, MG Dochev, Power tools energy characteristics at dynamic and steady-state regimes., 9th INTERNATIONAL CONFERENCE RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, ISSN 978-86-6075-008-4, 1233 - 1238
Доклад Спиров ДС, Безсензорно определяне на скоростта и енергийните характеристики на асинхронната машина., УНИТЕХ’09, Габрово, I, 2009, ISSN 1313-230X, 55 - 60
Доклад Спиров ДС, Оптимално управление на асинхронни машини при натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Международна научна конференция ТЕХСИС09, 2009, ISSN 1310-271, 193 - 198
Доклад Спиров ДС, Оптимални алгоритми за управление на асинхронни машини при минимизиране на активната, реактивната и пълната консумирани мощности., Международна научна конференция ТЕХСИС 2009, 2009, ISSN 1310-271, 187 - 192
Доклад Spirov DS, Comparison of PWM Strategies for Inverter-fed Induction Motor., ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (3), 2009, ISSN 1313-1842, 115 - 118
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, ISSN 1312-5702, 5 - 15
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, ISSN 1312-5702, 17 - 25
Статия Спиров ДС, ПЙ Владимиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Честотно регулируемо електрозадвижване на шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 61 - 65
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
Доклад Спиров ДС, Динамични изследвания на еднофазен асинхронен електродвигател с трифазна намотка., Международна научна конференция “УНИТЕХ’08”, Габрово, I, 2008, ISSN 1313-230X, 45 - 49
Доклад Spirov DS, PY Vladimirov, Dynamic modes under reversing of induction machine with residual magnetic field., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 411 - 415
Доклад Vladimirov PY, DS Spirov, Dynamic modes under speed pitch alteration of induction machine with residual magnetic field in case of load lowering., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 406 - 410
Доклад Спиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на механизми с променливи съпротивителен и инерционен моменти., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 47 (3.1), 2008, ISSN 1311-3321, 28 - 32
Статия Спиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни и енергийни характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими и натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Списание "Известия на ТУ-Габрово", 36, 2008, ISSN 1310-6686, 54 - 58
Статия Spirov DS, PY Vladimirov, Determination of Induction Machine Parameters in Case of Dynamic and Steady-State Operating Modes., Списание „Електротехника и електроника” (11-12), 2008, ISSN 0861-4717, 24 - 27
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
Статия Спиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване в установен режим., Списание “Инженерни науки” (3), 2008, ISSN 1312-5702, 32 - 41
Статия Спиров ДС, Енергоикономично регулиране на скоростта на асинхронните електрозадвижвания чрез ориентация на магнитното поле., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 67 - 72
Статия Владимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
Статия Владимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
Статия Владимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
Доклад Спиров ДС, ДК Господинов, Система за управление на трифазен асинхронен двигател чрез ориентация на магнитното поле., Международна научна конференция “УНИТЕХ’05”, Габрово, I, 2005, ISSN 954-683-325-8, 126 - 130
Статия Владимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
Доклад Spirov DS, PY Vladimirov, SR Rachev, Influence of induction machine and mechanism parameters on starting transient processes in case of constant load conditions., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 15 - 23
Доклад Vladimirov PY, DM Markova, , Influence of equivalent circuit parameters of the induction machine on its energy characteristics., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 31 - 37
Доклад Vladimitov PY, DS Spirov, An improved method for frequency control of an induction motor for different systems for pulse width modulation., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 155 - 159
Доклад Spirov DS, PY Vladimirov, Realization of different methods for defining the speed in the sensorless systems for orientation of the magnetic field., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 149 - 154
Доклад Спиров ДС, ПЙ Владимиров, Обобщено представяне на уравненията на електромеханично преобразуване на енергията при асинхронните машини., Известия на ТУ-Габрово, 31, 2005, ISSN 1310-6686, 118 - 122
Доклад Spirov DS, SR Rachev, Dynamic study of synchronous machine electric drive., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 5 - 14
Доклад Владимиров ПЙ, ДП Петров, СВ Генчев, ДС Спиров, Работа на трифазен асинхронен електродвигател при захранване от еднофазна мрежа по схемата на Смит., Годишник на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311- 896X, 569 - 576
Доклад Владимиров ПЙ, СР Рачев, ХН Христов, , Преходни процеси при пускането на центробежен помпен агрегат, задвижван от асинхронен електродвигател., Международна научна конференция “УНИТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 64 - 69
Доклад Владимиров ПЙ, ДС Спиров, СР Рачев, Начини за безсензорно определяне на скоростта при регулируемите асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция “УНУТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 59 - 63

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив