Забравена парола

доц. д-р Таня Павлова Титова-Костуркова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Rosen Kosturkov, V. Nachev, T. Titova, Expert Estimation of Leakage Losses in the Pneumatic Systems in the Bottling Industry, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1 (doi:10.1088/1757-899X/878/1/012008), 2020, ISSN Online 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981, 1 - 6
Статия Tanya Titova, V. Nachev, “Electronic tongue” in Food Industry, Food Science and Applied Biotechnology, 3 (1), 2020, ISSN 2603-3380, 71 - 76
Статия Таня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интелигентни методи с приложение в мултисензорния анализ на храни, Информатика и иновативни технологии, 2-3 (1), 2019, ISSN 2682 –9517, 67 - 70
Доклад Vesselin Nachev, T. Titova, Kosturkov R., Instrumental Data Fusion for Food Analysis Application, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability TECIS 2019, IFAC-PapersOnLine, 52 (2), 2019, 58 - 63
Статия Kosturkov R., V. Nachev, T. Titova, System Analysis and Opportunities for optimization off Pneumatic Systems in Manufacturing Plants, TEM Journal, 8, 2019, 749 - 763
Доклад Tanya Titova, Veselin Nachev, Ch. Damyanov, Collective Neural Classifiers for Food Quality Application, Proceedings of the Conference “Advances in Neural Networks and Applications 2018”, 2018, 140 - 144
Статия Веселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Атанасова Ст., Дамянов Ч., Изследване на електронен нос за оценяване на качеството на пилешко месо, базирано на мултисензорен анализ на данни и SVM класификатор, Автоматика и информатика, 1, 2018, 11 - 17
Доклад Веселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Разработване на мултисензорни техники за оценка на качеството на храни с електронен нос и обобщен прокруст анализ, ХХVІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 2018, 43 - 46
Доклад Веселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Технологията „електронен нос” за проследяване на качеството на пилешко месо, Международна конференция „Автоматика и информатика“ ’2017, 2017, 97 - 100
Доклад Сестримска М., Т. Титова, Изкуствени невронни мрежи за класификация на видове чай, базирана на VIS/NIR спектрален анализ, Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, 2017, ISSN 1311-3321, 91 - 97
Доклад Sestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Artificial Neural Network for Identification of Multicomponent Mixtures of Tea, Proceedings of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 2017, ISSN 2603-3259 (Print), ISSN 2603-3267 (Online), 409 - 412
Статия Сестримска М., Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход, Списание Автоматика и информатика, 3, 2016, ISSN 0861-7562, 13 - 19
Доклад Sestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Self-Organizing Artificial Neural Network a Kohonen to be Multifactorial Classification of „English Breakfast“ Tea, with Different Geographical Origin of Components, Proceedings of the 63rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2016”, Vol. 63 (Is.2), 2016, ISSN 1314-7102, 313 - 320
Доклад М. Сестримска, В. Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част II, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 65 - 68
Доклад М. Сестримска, Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част I, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 61 - 64
Доклад Vesselin Nachev, T. Titova, PI Nikovski, Laboratory stand for experiments in real time with applications in training on control non-linear systems, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 467 - 470
Доклад M. Sestrimska, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Multicomponent Analysis of Basic Physico-chemical Parameters of Bulgarian Yoghurt, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 381 - 384
Доклад Таня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интегрална оценка на качеството на храни посредством мултисензорно обединяване на данни, Международна конференция Автоматика и информатика’15, 1 (1), 2015, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 103 - 106
Статия Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Food Quality Evaluation According to their Color Characteristics, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 1, 2015, ISSN 1820-6417 Online ISSN: 1820-6425, 1 - 10
Статия Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Non-destructive Diagnosis of Food Products using Neural-Genetic Algorithm, International Journal Reasoning-based Intelligent Systems, 7 (1/2), 2015, ISSN online: 1755-0564 и ISSN print: 1755-0556, 55 - 61
Доклад Vesselin Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Instrumental Information Fusion in Expert Systems for Food Classification, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 164 - 167
Доклад Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Determining Food Quality based on their Colors Characteristics, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 160 - 163
Статия Веселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Т. Тодоров, „Eлектронен нос” в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 2014, ISSN 0861 -7562, 30 - 36
Доклад Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Improve the Characteristics of the Classifiers Based on Hybrid Neural Structures, Международна конференция Автоматика и информатика’14, 1 (1), 2014, І-55 - І-58
Доклад Веселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
Доклад Веселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева-Иванова, Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’13, 1 (1), 2013, І-267 - І-270
Доклад Атанасова М., Т. Титова, Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 285 - 291
Доклад Георгиева Ив., Т. Титова, Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 276 - 280
Доклад К. Велчена-Иванова, Д. Цанкова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ VIS-NIR спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 51 - 56
Статия Ch. Damyanov, T. Titova, V. Nachev, A Quality Evaluation of Fruit and Vegetable based on their Spectral Reflectance and Transmittance Characteristics, Journal: Information, Communication and Control Systems and Technologies, 1, 2013, 2 - 6
Доклад Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 809 - 812
Доклад N. Bozukov, T. Titova, V. Nachev, Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 623 - 624
Доклад Веселин Начев, Пламена Маджарова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Технологична платформа за спектрофотометричен анализ на уиски, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, "Фундаментални науки и приложения", 19 (1), 2013, ISSN 1310-8271, 299 - 302
Доклад Таня Титова, Камелия Велчева-Иванова, В. Начев, Ч. Дамянов, Алгоритъм за разпознаване и визуализация на резултатите от диагностични тестове, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, "Фундаментални науки и приложения", 19 (1), 2013, ISSN 1310-8271, 255 - 260
Статия Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, PI Nikovski, Intelligent Classifiers for Non Destructive determination of Food Quality, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 12 (1), 2013, ISSN 1820-6417, 19 - 30
Доклад Таня Титова, Камелия Велчева-Иванова, В. Начев, Ч. Дамянов, Определяне на общите сухи вещества в цитрусови сокове чрез спектрални методи и рефрактометрия/ Determination of total dry matter in citrus juice using spectral methods and refractometry., Сборник доклади на Международна конференция „Храни, технологии и здраве”, 2012, ISSN 978- 954 -24-0204- 6, 95 - 100
Доклад V. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Increasing the Accuracy of Neural Classifiers in Collective Classification Schemes, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 2012, ISSN 978-86-6125-072-9, 479 - 482
Доклад Tanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Non-destructive Determination of Eggs Quality using Intelligent Classifiers, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 2012, ISSN 978-86-6125-072-9, 451 - 454
Доклад Hr. Dinkov, N. Bozukov, T. Titova, Computer Based Measured and Backup Systems Type 1- Wire Bus in Industry and Academic Activity, Proceeding of 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, RT3.2, 2012, ISSN 978-86-80509-67-9, 1 - 2
Доклад T.Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Hr. Dinkov, Determining the Freshness of Eggs Using Spectral Data and Wavelet Network Model, Proceeding of 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, VI1.5, 2012, ISSN 978-86-80509-67-9, 1 - 4
Статия V. Nachev, Ch. Damyanov, T. Titova, Wavelet Neural Network for Non-Destructive Egg Freshness Determination, International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 2012, 95 - 103
Доклад V. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, A Modified Algorithm for Non-Destructive Quality Evaluation of Potatoes with an AQS 602 Sorting Machine, Preprints of International IFAC Workshop on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 2012, ISSN 978-954-9641-53-0, 99 - 105
Доклад V. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Synthesis of a Classifier for Egg Freshness Determination, Preprints of International IFAC Workshop on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 2012, ISSN 978-954-9641-53-0, 61 - 65

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив