Забравена парола

доц. д-р Александър Стоянов Вучев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, A Study of a Phase-Shifted Full-Bridge LLC Resonant Converter Operating in Continuous Conduction Mode with ZVS, XIII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 19-20 May 2022, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2022, ISSN ISBN 978-1-6654-8099-4, 1 - 6
Доклад Vuchev AS, Grigorova TG, A Study of a Phase-Shifted Full-Bridge LLC Resonant Converter Operating at ZVS/ZCS, XIII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 19-20 May 2022, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2022, ISSN ISBN 978-1-6654-8099-4, 1 - 6
Доклад Vuchev AS, Grigorova TG, Vuchev SA, Analysis of Continuous Current Mode of an LLC Resonant DC-DC Converter at ZVS, XIII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 19-20 May 2022, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2022, ISSN ISBN 978-1-6654-8099-4 (IEEE Catalog Number CFP22P58-CDR), 1 - 4
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, Loss Power Investigation in an LLC DC-DC Converter Operating above the Resonant Frequency, XXVIII National Conference with International Participation TELECOM 2021, 28-29 October 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-3344-0, 141 - 144
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, A Design Methodology for an LLC DC-DC Converter Operating above the Resonant Frequency, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2021, 15-17 September 2021, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4518-4, 1 - 4
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, RMS Current Values in an LLC DC-DC Converter Operating above the Resonant Frequency, XXX International Scientific Conference Electronics – ET2021, 15-17 September 2021, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4518-4, 1 - 6
Доклад Вучев АС, ВД Михов, Изследване на ефективността на последователно-резонансен преобразувател на постоянно напрежение при работа над резонансната честота, V Национална научна конференция с международно участие TechCo 2021, 2 - 3 Юли 2021, Ловеч, Сборник доклади, 2021, ISSN 2535-079X, 55 - 60
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, Output and Control Characteristics of an LLC DC-DC Converter Operating above Resonant Frequency based on State Plane Analysis, XII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 27-28 May 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4061-5, 1 - 4
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, State Plane Analysis of an LLC DC-DC Converter Operating above the Resonant Frequency, XII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 27-28 May 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4061-5, 1 - 4
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, A Study of the Boundary Modes of an LLC DC/DC Converter Operating above Resonant Frequency, XI National Conference with International Participation ELECTRONICA 2020, 23-24 July 2020, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2020, ISSN ISBN 978-1-7281-7531-7, 1 - 4
Доклад Вучев АС, Изследване и проектиране на последователно резонансен DC-DC преобразувател при фазово управление, Международна научна конференция УНИТЕХ’19 – Габрово, 15-16 Ноември 2019, Габрово, Сборник доклади, Том I, 2019, ISSN 1313-230X, I-171 - I-176
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, IP Maradzhiev, Investigation of an LLC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Part II – Design Considerations, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2019, 12-14 September 2019, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-2574-9, 1 - 4
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, IP Maradzhiev, Investigation of an LLC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Part I - Load Characteristics, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2019, 12-14 September 2019, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-2574-9, 1 - 4
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, IP Maradzhiev, Output and Control Characteristics of an LLC Resonant DC/DC Converter, X National Conference with International Participation ELECTRONICA 2019, 16-17 May 2019, Sofia, Bulgaria, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-3622-6, 155 - 158
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, IP Maradzhiev, A Unified Analysis of LLC Resonant DC/DC Converter with Capacitive Output Filter, X National Conference with International Participation ELECTRONICA 2019, 16-17 May 2019, Sofia, Bulgaria, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-3622-6, 163 - 166
Доклад Lichev AA, AS Vuchev, Simulation Investigations of a Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-6691-3, 257 - 260
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, YK Madankov, Static Characteristics of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC-DC Converter, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-6691-3, 253 - 256
Доклад Grigorova TG, AS Vuchev, DC Characteristics of a Series Resonant DC/DC Converter at Variable-Frequency Control Methods, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-6691-3, 249 - 252
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, Extending the Zero Voltage Switching Range of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter, IX National Conference with International Participation ELECTRONICA 2018, 17-18 May 2018, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-5801-7, 9 - 12
Доклад Vuchev AS, TG Grigorova, Investigation of Snubber Capacitors Influence on the Operation of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter with Zero-Voltage Switching, IX National Conference with International Participation ELECTRONICA 2018, 17-18 May 2018, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-5801-7, 5 - 8
Доклад Вучев АС, Личев АА, Георгиев ПН, Методика за проектиране на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-237 - I-243
Доклад Личев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Control Technique for a Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, XXVI International Scientific Conference Electronics – ET2017, 13-15 September 2017, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2017, ISSN ISBN 978-1-5386-1752-6, 216 - 219
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Improved Characteristics, LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, 28 – 30 Junе 2017, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, (under press), 2017
Доклад Вучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулево напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 276 - 281
Доклад Вучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулеви ток и напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 282 - 287
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, Analysis and Basic Dependences of Pulse Width Modulate Controlled Series Resonant DC-DC Converter, Proceeding of the Seventeenth International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2008”, 24-26 September 2008, Sozopol, Bulgaria (Book 1), 2008, ISSN 1313-1842, 111 - 116
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, Load Characteristics of Pulse Width Modulate Controlled Series Resonant DC-DC Converter, Proceeding of the Seventeenth International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2008”, 24-26 September 2008, Sozopol, Bulgaria (Book 1), 2008, ISSN 1313-1842, 117 - 122
Доклад Вучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част I, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 401 - 406
Доклад Вучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част II, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 407 - 412
Статия Вучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Analysis of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 845 - 848
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Load Characteristics of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 849 - 852
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, Analytical Modeling and Investigation of Series Resonant DC-DC Converter with an Output Controlled Rectifier, XX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2011”, 14-16 September 2011, Sozopol, Bulgaria, - Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 5 (Number 1), 2011, ISSN 1313-1842, 200 - 203
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, YK Madankov, Load Characteristics of a Series Resonant DC-DC Converter with an Symmetrical Controlled Rectifier, XXV International Scientific Conference Electronics (ET), 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2016, ISSN ISBN 978-1-5090-2881-8, 250 - 253
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, AA Lichev, Load and Control Characteristics of ZVS Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, LI ICEST 2016, 28 – 30 Junе 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, 2016, ISSN ISBN-13 978-9989-786-78-5, 277 - 280
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, AA Lichev, Analytical Modeling of a ZVS Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, LI ICEST 2016, 28 – 30 Junе 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, 2016, ISSN ISBN-13 978-9989-786-78-5, 273 - 276
Доклад Вучев АС, НД Банков, ТП Стаменов, Симулационно изследване на реверсивен резонансен DC-DC преобразувател, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив, Научни трудове, Том LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 597 - 602
Доклад Вучев АС, НД Банков, Аналитично изследване на последователно резонансен DC-DC преобразувател с несиметричен управляем изправител, IV Международна Научна Конференция – Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2015”, 28-30 May 2015, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volume 21 (Number 1), 2015, ISSN 1310-8271, 285 - 290
Доклад Вучев АС, НД Банков, ДС Спиров, Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, 24-25 Октомври 2014, Пловдив, Научни трудове, Том LXI (Свитък 1), 2014, ISSN 1314-7102, 577 - 580
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, Two-parametrical Control of Series Resonant DC-DC Converters that Operate with Common Load, XLIX ICEST 2014, 25 – 27 Junе 2014, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2014, ISSN ISBN 978-86-6125-109-2, 467 - 470
Доклад Вучев АС, НД Банков, Регулировъчни характеристики на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране, Национална конференция с международно участие „Електроника 2014”, София, 15 Май 2014, 2014, ISSN 1313-3985, 333 - 338
Доклад Вучев АС, ДС Спиров, НД Банков, Проектиране и изследване на високочестотен преобразувател за захранване на луминисцентна лампа, Национална конференция с международно участие „Автоматизация на процесите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – 2013”, 17 - 19 Октомври 2013, Пловдив, Научни трудове на УХТ – Пловдив, Том 60 (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 193 - 196
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, Load Characteristics of High Voltage Resonant DC/DC Converter, XXII International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2013”, 18-20 September 2013, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 7, 2013, ISSN 1314-0078, 156 - 159
Доклад Вучев АС, ЯК Маданков, НД Банков, Експериментално определяне на собствения капацитет на високоволтови трансформатори в състава на резонансен DC-DC преобразувател, International Conference Engineering, Technologies and System – TECHSYS 2013, 29-31 May 2013, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volome 19 (Number 1), 2013, ISSN 1310-8271, 27 - 30
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, Current Control for a CO2 Laser using LCC Resonant DC-DC Converter, XXI International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2012”, 19-21 September 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 6 (Number 1), 2012, ISSN 1314-0078, 140 - 143
Доклад Vuchev AS, ND Bankov, Modeling of the Control System of a Series Resonant DC/DC Converter, 56th Conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and nuclear engineering-ETRAN, Zlatibor, Serbia, 11-14 June 2012, Elektronski zbornik radova, 2012, ISSN ISBN 978-86-80509-67-9, EL4.5 1 - EL4.5 4

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив