Забравена парола

гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия MG Georgieva, AI Tashev, DG Atanasov, Energy efficiency of impulse drying regimes of beetroot, Bulgarian Chemical Communications, Volume 50 (Special Issue G), 2018, ISSN 0324-1130, 230 - 235
Доклад Minchev MS, AI Tashev, DG Atanasov, Theoretical research of efficiency of air solar collector with finned absorber, Scientific works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, 262 - 267
Доклад Kiryakov IA, MG Georgieva, AI Tashev, TS Bogdanov, Equilibrium moisture content of pumpkin flour, Proceedings of 5rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 2–4, Golden Sands, Bulgaria, 1, 2016, 273 - 276
Статия Minchev MS, DG Atanasov, AI Tashev, Mathematical model of efficiency of air solar collector, Revista Termotehnica, 1, 2016, 90 - 93
Доклад Киряков ИА, МГ Георгиева, АИ Ташев, ТС Богданов, Равновесна влажност на моркови, Научни трудове на УХТ, LXІІ, 2015, 791 - 793
Доклад Минчев МС, БХ Миленков, ДГ Атанасов, АИ Ташев, Програма за анализиране термичната ефективност на въздушен слънчев колектор, Научни трудове на УХТ, LXІІ, 2015, 794 - 798
Доклад Atanasov DG, MS Minchev, AI Tashev, Investigation of the efficiency of air solar collector, Proceedings of 4rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 4–6, Bucharest, Romania, 1, 2015, 1 - 6
Доклад Стоев ДС, МС Минчев, АИ Ташев, НД Пенов, Изследване кинетиката на сушилния процес при конвективно сушене на черни боровинки, VІ национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 15 май, Пловдив, 1, 2015, 90 - 95
Доклад Ташев АИ, МГ Георгиева, МА Стоянова, МС Минчев, Влияние на температурата върху съдържанието на бета-каротен и аскорбинова киселина при конвективно сушене на моркови, VІ национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 15 май, Пловдив, 1, 2015, 67 - 71
Статия Георгиева МГ, ДГ Атанасов, МС Минчев, АИ Ташев, Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху температурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня, Топлотехника, Издателство на Технически университет-Варна, 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6
Статия Stoev DS, AI Tashev, ND Penov, Study on the specific energy consumption for drying blueberries in convective solar dryer, Proceedings of 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 12 – 14, Bucharest, Romania, 1, 2014, 321 - 324
Доклад Atanasov DG, MS Minchev, AI Tashev, Determination permeability of transparent covers for solar collectors, Proceedings of 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 12 – 14, Bucharest, Romania, 1, 2014, 183 - 186
Доклад Atanasov DG, MS Minchev, IN Panchev, AI Tashev, Study of the absorption coefficient to absorbers coating, Proceedings of 80th Jubilee International Scientific Conference of Young Scientists, Post-Graduates and Students, Kiev, Ukraine, 2, 2014, 8 - 10
Доклад Раичков ГР, АИ Ташев, ДГ Атанасов, Влияние на топлинния капацитет на топлоносителя върху грешката на измерване на разход на топлина, Сборник научни трудове по физика – ПУ- Пловдив, 38 (4), 2013, 84 - 88
Доклад Стоев ДС, АИ Ташев, НД Пенов, МГ Георгиева, ДГ Атанасов, Моделиране на топлопреносните процеси във вграден в покривна конструкция въздушен слънчев колектор, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 241 - 246
Доклад Георгиева МГ, АИ Ташев, ДГ Атанасов, Н Данчева, Изследване на енегийната ефективност на режими на сушене на тиква, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 208 - 212
Статия Stoev DS, R Smilkov, AI Tashev, ND Penov, VT Shikov, KM Mihalev, Еffect of drying on the antioxidant capacity of bilberries, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (1), 2013, 340 - 348
Доклад Георгиева МГ, АИ Ташев, ГР Раичков, Изследване на енергийната ефективност на несиметрични импулсни режими на сушене на картофи, Научни трудове на СУБ - Пловдив, 1, 2012
Доклад Ташев АИ, МС Минчев, Изследване на разхода на енергия при периодично сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с комбинирано енергозахранване, Научни трудове на УХТ, LІХ (1), 2012, 834 - 839
Статия Ташев АИ, МС Минчев, ДГ Атанасов, Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в слънчева конвективна сушилня с комбинирано енергозахранване, Топлотехника, 3 (1), 2012, 42 - 45
Доклад Минчев МС, АИ Ташев, Изследване влиянието на относителното натоварване при сушене на картофи в периодична конвективна сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІІ (3), 2011, 409 - 415
Доклад Ташев АИ, МС Минчев, Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с периодично действие, Научни трудове на УХТ, LVІІІ (3), 2011, 403 - 408
Статия Минчев МС, АИ Ташев, Методика за изчисляване на интензивността на слънчевата радиация в хоризонтална и наклонена равнина по часове, Топлотехника за бита, 1, 2011, 30 - 35
Доклад Ташев АИ, МС Минчев, Слънчево покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 527 - 532
Доклад Ташев АИ, МС Минчев, Кинетични зависимости при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 521 - 526
Доклад Минчев МС, ИА Киряков, АИ Ташев, Анализ на конвективна многолентова сушилня с регенерация на топлина, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 515 - 520
Статия Ташев АИ, МС Минчев, Изследване върху специфичния разход на енергия при сушене на картофи в слънчева конвективна сушилня, Топлотехника, 1 (1), 2010, 35 - 38

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив