Забравена парола

доц. д-р Галина Павлинова Узунова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Uzunova GP, Kr Nikolova, M Perifanova-Nemska, G Gentscheva, M Marudova, G Antova, Physicochemical characterization of chia (Salvia hispanica) seed oil from Argentina, Bulgarian Chemical Communication, 48, 2016, 131 - 135
Статия Перифанова - Немска МН, Г Узунова, Aминокислотный состав шрота болгарских сортов хлопка, Програма та матерiали Другої мiжнародної науково-тенiчної конференцiї „Tехнiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м’ясної, олiєжирової та молочної галузей”, 20-21 березня, 2013, 22 - 28
Статия Angelova V, M Perifanova - Nemska, G Uzunova, E Koletsova, Accumulation of Heavy Metals in Safflower (Carthamus tinctorius L.), International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food, and Biotechnological Engeneering, 10 (7), 2016, 351 - 356
Уч. пособие Перифанова - Немска МН, Г Узунова, Технология на преработването на растителни мазнини (Ръководство за лабораторни упражнения), Изд. Агенция 7 Д, 2016
Уч. пособие Перифанова - Немска МН, Г Узунова, Технология на производството на маргарин и майонеза, Изд. Агенция 7 Д, 2016, ISBN 978 - 954 – 9774 – 25 - 2
Статия Тахсин Н, М Перифанова- Немска, З Стоев, М Стоянова, , Проучване на глицеридното масло на високоолеинови хибриди слънчоглед, СУБ - Ст. Загора, IV (6), 2014, 191 - 196
Доклад Angelova V, R Ivanova, K Ivanov, M Perifanova - Nemska, G Uzunova, Potential of sunflower (Hellanthus annuus L.) for Phytoremediation of Solis Contaminated with Heavy Metals, BALWOIS 2012, Proceedings 5th International Conference on water, climate and environment, Ohrid, Republic of Macedonia,, 2012, 1 - 11
Статия Николова Кр, Г Узунова, М Перифанова Немска, И Влаева, Т Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически Университет Габрово (49), 2015, 51 - 54
Доклад Перифанова - Немска МН, Г Узунова, М Стоянова, Влияние отбеливания на содержание свободных и связанных стеролов в соевом масле, Международная научно-практическая конференция”Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”- Алматы, Казахстан, 2014, 103 - 105
Статия Nikolova Kr, M Perifanova - Nemska, G Uzunova, T Evtimov, G Antova, А Aladjadjiyan, V Plachkova, W Bock, Phisico-chemical properties of sunflower oil enriched with ω-3 fatty acids, Bulgarian Chemical Communication, 46 (3), 2014, 473 - 478
Статия Джингилбаев С, Г Узунова, М Перифанова - Немска, Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод 2. Съпоставка на някои физико-химични показатели на слънчогледови масла и експелери, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В, XI, 2013, 210 - 213
Статия Ангелова В, М Перифанова - Немска, Г Узунова, Р Иванова, Ж Тодоров, Кр Иванов, , Възможности за ремедиация на замърсени с тежки метали почви чрез отглеждане на рапица, Научни трудове на УХТ-Пловдив,, LX, 2013, 533 - 538
Статия Перифанова - Немска МН, Г Узунова, И Стоилова, Л Кръстев, Антиоксидантна активност и стабилност на слънчогледово масло, стабилизирано с естествени антиоксиданти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 527 - 531
Статия Акова В, М Перифанова - Немска, Р Иванова, Ж Тодоров, Г Узунова, Кр Иванов, Възможности за отглеждане на сафлор (Carthamus tinctorus L.) върху замърсени с тежки метали почви, Аграрни науки, IV (11), 2012, 171 - 176
Статия МН Перифанова- Немска, П Герогиева, Д Бояджиев, , Идентифициране на български сортове памучни семена от различни реколти, Хранително - вкусова промишленост (2), 2012, 47 - 50
Статия Nikolova Kr, M Perifanova-Nemska, G Uzunova, Detecting admixtures of vegetable oils in sunflower oil using physico-chemical methods, Bulgarian Chemical Communications, 44 (1), 2012, 26 - 30
Статия Перифанова - Немска МН, Г Узунова, Н Ненов, Исследование возможности извлечения хлопкового масла 1,1,1,2 тетрафторэтан экстракцией, Сборник материалов I Mеждународной научно-практической конференции „Инновационные технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности ”г. Краснодар, 2012, 201 - 205
Статия Uzunova GP, M Perifanova - Nemska, Chemical composition of walnut oil from fruits on different years old branches, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (34), 2015, 494 - 497
Доклад Перифанова- Немска МН, Г Узунова, Aминокислотный состав шрота болгарских сортов хлопка, Програма та матерiали Другої мiжнародної науково-тенiчної конференцiї „Tехнiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м’ясної, олiєжирової та молочної галузей”, , Київ, НУХТ, 20-21 березня, 2013, 22 - 28
Статия Узунова ГП, МН Перифанова- Немска, Влияние на вегетациoнния период и възрастта на дървесината върху мастно-киселинния състав на орехово масло, VI Международна конференция на младите учени, 11- 13 Юни 2015 г., Научни трудове СУБ-Пловдив, (Серия В. Техника и технологии), XVII, 2015, ISSN ISSN 1311 -9192, 36 - 40
Статия Узунова ГП, Характеристика на твърд тоалетен сапун, VI Международна конференция на младите учени, 11- 13 Юни 2015 г., Научни трудове СУБ-Пловдив, (Серия В. Техника и технологии), XVII, 2015, 24 - 27

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив