Забравена парола

проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Konstantinova S, CONCENTRATION AND EFFICIENCY IN TIMES OF CRISIS, Conference Proceedings Book Industrial Growth Conference 2020. PUBLISHING COMPLEX – UNWE, 2021, ISSN 2738-7267, 237 - 243
Доклад A Konarev, S Konstantinova, THE ENTERPRISE SIZE AS A FACTOR OF SUSTAINABILITY IN A CRISIS, "Industrial Growth Conference 2020" Conference Proceedings Book. PUBLISHING COMPLEX – UNWE, 2021, ISSN 2738-7267, 33 - 39
Статия Konstantinova S, Introduction of a green entrepreneurship model in tourism – opportunities and trends, Knowledge International Journal, Vol. 42 (1), 2020, ISSN 545-4439 ISSN 1857-923X, 53 - 57
Монография Константинова С, Моделиране на корпоративния растеж, Пловдив: КСИ, - 169 с., 2020, ISBN 978-954-2942-42-9
Монография Константинова С, Сезонност на туристическия бизнес, Пловдив: КСИ, - 298 с., 2020, ISBN 978-954-2942-41-2
Доклад Aliosman-Agapieva, V., S Konstantinova, Amount, collection term and trends regarding tourism tax under COVID-19 conditions, Интегрирана отчетност в управлението на предприятието, E-сборник с доклади, Свищов: АИ „Д. А. Ценов“, 2020, ISSN ISBN 978-954-23-1920-7 (online), 106 - 110
Доклад Konstantinova S, A Konarev, Corporate growth benchmarking in the food industry, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (878:012072), 2020, ISSN 1757899X 17578981, 1 - 6
Доклад Konstantinova S, A Konarev, Investment in intangible assets and corporate growth in the industrial companies, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (878:012073), 2020, ISSN 1757899X 17578981, 1 - 7
Доклад A Konarev, Total factor productivity and intangible assets of industrial companies, Economic science, education and the real economy: development and interactions in the digital age, Conference proceeding, University publishing house “Science and Economics, University of Economics - Varna”, Volume I, 2020, ISSN ISBN 978-954-21-1037-8, 381 - 390
Доклад Константинова С, А Конарев, Корпоративен растеж и обща факторна производителност в туризма, Сборник Юбилейна Международна научна конференция „Туризъм – отвъд очакванията“, С.: Издателски комплекс – УНСС, 2020, ISSN ISBN 978-619-232-297-7, 194 - 204
Доклад Konstantinova S, A Konarev, Intangible assets and added value of industrial companies, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18 (1), 2020, ISSN 1313-3551 (online), 359 - 365
Статия Konstantinova S, Digital transformation in tourism, Knowledge International Journal, Vol. 35 (1), 2019, ISSN 2545-4439, 188 - 193
Статия Konstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Technological innovations and total factor productivity in dairy industry, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 618 (1), 2019, 1 - 5
Доклад Konstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Optimization of corporate growth financing, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311 online version, 185 - 181
Доклад Konstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Problems of the corporate growth of public companies in the food industry, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311 online version, 178 - 184
Статия Konarev A, S Konstantinova, Technological park in regional entrepreneureship ecosystems, Trakia Journal of Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 1313-3551 (online), 165 - 170
Статия Konarev A, S Konstantinova, GV-Georgieva, Return and total factor productivity of public industrial companies, Trakia Journal of Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 1313-3551 (online), 361 - 364
Доклад Аврадалиев Л, С Константинова, Проект "Екологична ефективност на тролейбусния транспорт в град Пловдив", В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 133 - 138
Доклад Бангиров М, Р Карапеев, Цв Димитрова, С Константинова, Проект "Морски иновации - подводни ферми", В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 209 - 213
Доклад Иванова Л, А Гоговска, С Константинова, Екстравагантен туризъм, В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 198 - 202
Доклад Георгиева Г, Т Станчев, М Божкова, С Константинова, Насекомите - суперхраната на бъдещето, В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 192 - 197
Доклад Чакърова Е, С Кекенова, Ст Драганова, С Константинова, Таймшеъринг в екотуризма, В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 179 - 184
Статия Konstantinova S., Complex Method for the Study of Seasonality in Tourism, Trakia Journal of Sciences, 8 (1), 2010, ISSN 1313-3551 (online), 184 - 187
Доклад Аврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11
Доклад Георгиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
Доклад Иванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
Доклад Бангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
Доклад Чакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Възможности за развитите на приключенски туризъм в Област Благоевград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 43 - 47
Доклад Чакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Бизнес модел за създаване и развитие на нов туристически продукт, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 106 - 111
Доклад Семов П, Ф Кямил, , Създаване на иновативен продукт на световния пазар - интелигентната чаша "Термостеле", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 112 - 117
Доклад Гоговска А, С Хамид, С Константинова, Предприемачество чрез франчайз в ресторантьорството, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 118 - 122
Доклад Колева М, И Минков, С Константинова, Бизнес идея за създаване и развитие на туроператорска фирма, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 123 - 128
Доклад Georgieva-Veselinova G, Business Models and Evolution of the Companies in Food Industry, - In: Scientific Works of University of Food Technologies 2017, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102 CD version, 282 - 290
Доклад Konarev A, S Konstantinova, G Veselinova-Georgieva, Cash Flow and Corporate Growth in Industrial Companies, In: 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food science engineering and technology’ 2018”, Scientific Works of UFT – Plovdiv., LXV (I), 2018, ISSN 2535-1311, 141 - 147
Доклад Georgieva-Veselinova G, S Konstantinova, Social Return of Investment in the Food Industry, In: 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food science engineering and technology’ 2018”, Scientific Works of UFT – Plovdiv., LXV (I), 2018, ISSN 2535-1311, 156 - 161
Доклад Константинова С, А Конарев, Технологичните паркове и развитието на индустриалните компании., Академично издателство „Ценов" – Свищов, I, 2018, ISSN ISBN 978-954-231-702-9, 158 - 167
Доклад Георгиева-Веселинова Ц Г, С Константинова, Стратегии за развитие на иновациите, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2017“, 2017, ISSN 2367-8569, 37 - 43
Монография Константинова С, Планиране и финансиране на селския туризъм. Ръководство за мениджъри, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2008, ISBN 978-954-423-444-7
Монография Константинова С, Икономика на туристическото предприятие, Пловдив: Летера, 2011, ISBN 978-984-516-939-7
Доклад Konstantinova S, New Models for Product Planning, Trakia Journal of Sciences, 2017, ISSN 1313-3551 (online), 195 - 198
Доклад Konstantinova S, A Konarev, Corporate Growth and Total Factor Productivity in the Industrial Companies, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15 , Suppl. 1, 2017, ISSN 1313-3551 (online), 191 - 194
Доклад Konstantinova S, Оборотный и задействованный капитал биржевьıх туристических компаний в Болгарии, В сборнике материалов V Международной научной конференции „Теория и практика современной науки”, Москва, Россия. Москва: Спецкнига, Том 1, 2012, ISSN 978-5-91891-135-8, 372 - 380
Доклад Константинова С, А Конарев, Финансов ливъридж в туризма, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012“, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 157 - 163
Доклад Константинова С, Равнище и динамика на основни икономически показатели в хотелиерството и ресторантьорството, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012”, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 42 - 46
Статия Константинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
Статия Константинова С, Конарев А, Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", IX, 2012, ISSN 1313-8472, 65 - 75
Доклад Konstantinova S, Sources and Uses of Capital in a Crisis Situation., The International Scientific Conference: "Science, Technology and Higher Education" At Westwood, Canada, Vol. I, 2012, ISSN 978-1-927480-38-0, 63 - 68
Доклад Konstantinova S, Corporate Management of Capital in Tourism in a Crisis Situation, 11th International Applied Science Conference, Moscow, Russia, "Economics, Sociology, Law", 2012, ISSN 1995-9648, 8 - 13
Статия Конарев А, Константинова С, Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", X, 2013, ISSN 1313-8472, 5 - 13
Доклад Конарев А, Константинова С, Югоизточна Европа и България - сравнителен анализ на развитието на борсовите компании, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 153 - 158
Статия Константинова С, А Конарев, Марж и оборот в индустрията на България, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 159 - 164
Доклад Konstantinova S, A Konarev, Corporate Growth under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 11 (Suppl. 1), 2013, ISSN 1313-3551 (online), 578 - 581
Доклад Konstantinova S, Occupancy of the Bulgarian Tourism Facilities in a Crisis Situation, International Scientific and Practical Internet Conference “Actual Problems of Modern Economy Development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 25 - 27
Доклад Konstantinova S, Diversification in tourism, International scientific and practical conference “Actual problems of modern economy development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 93 - 95
Монография Конарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., „Жанет 45” (второ преработено и допълнено издание), 2013, ISBN 978-954-92776-6-1
Доклад Конарев А, Константинова С, Човешките ресурси в триъгълника на знанието и развитието на икономиката на България, Научна конференция: „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, Сборник с доклади, 2014, ISSN 978-619-90178-4-5, 20 - 29
Доклад Константинова С, Таймшеър в туризма, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 343 - 350
Доклад Конарев А, Константинова С, Реиндустриализация и финансови иновации, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 337 - 342
Статия Konstantinova S, Optimization and Balance of Corporate Growth, V International Research and Practice Conference “Science and Education”, Munich, Germany. // Vela Verlag Waldkraiburg, Vol. I, 2014, ISSN 978-3941352-86-5, 111 - 117
Статия Кonarev A, Konstantinova S, Security and Investments in the Industry, Yearbook CEA - Plovdiv, Vol. X, 2014, ISSN 1313–8472, 48 - 59
Доклад Константинова С, Корпоративен растеж в туризма, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 89 - 92
Доклад Константинова С, Приносът на бизнес пътуванията за развитието на вътрешния туризъм, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 154 - 157
Доклад Конарев А, Константинова С, Реиндустриализация и интелигентна специализация на България, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, Том 1, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 359 - 366
Доклад Константинова С, Корпоративен растеж и несигурност, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 62 - 70
Монография Конарев А, Константинова С, Бизнес предприемачество, КСИ, 2015, ISBN 978-954-2942-14-6
Монография Конарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., "Жанет-45" (трето преработено и допълнено издание), 2015, ISBN 978-619-186-107-1
Доклад Konstantinova S, Konarev A, Reindustrialization and National Economic Models., Trakia Journal of Science, Vol. 13 (Suppl. 1), 2015, ISSN 1313-3551 (online), 358 - 361
Доклад Konstantinova S, Analysis and Modeling of Industrial Companies Cash Flows Under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 13 (Suppl. 1), 2015, ISSN 1313-3551 (online), 306 - 311
Статия Конарев А, Константинова С, Управление на паричните потоци в корпоративните финанси, Годишник на ВУСИ - Пловдив, УИ „П. Хилендарски”, XIII, 2016, ISSN 2367-8798, 161 - 169
Статия Конарев А, С Константинова, Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост. (студия), II, 2016, ISSN 2367-8526, 36 - 68
Доклад Konstantinova S, Return on Equity of Travel Companies, „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, „80 години Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов: АИ „Ценов”, 2016, ISSN 978-954-23-1150-8, 265 - 270
Доклад Конарев А, Константинова С, Ликвидност и делова активност на индустриалните компании, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”. Академично издателство „Ценов” - Свищов., 2016, ISSN 978-954-2942-26-9, 298 - 303
Монография Константинова С, Планиране на дейността на фирмата., Издателство КСИ, 2017, ISBN 978-954-2942-26-9

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив