Забравена парола

доц. д-р Иванка Йорданова Влаева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Vlaeva I, K. Nikolova, I. Bodurov, M. Marudova, D. Tsankova, S. Lekova, A. Viraneva, T. Yovcheva, Using differential scanning calorimetry, laser refractometry, electrical conductivity and spectrophotometry for discrimination of different types of Bulgarian honey, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012034-1 - 012034-7
Статия Bodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Discrimination of sweeteners based on the refractometric analysis, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012033-1 - 012033-6
Статия Marudova M, I. Bodurov, S. Sotirov, Y. Uzunova, B. Pilicheva, I. Avramova, A. Viraneva, I. Vlaeva, G. Exner, T. Yovcheva, Nanostructured polyelectrolyte multilayer drug delivery systems for buccal administration, Bulgarian Chemical Communications, 48 (E), 2016, 468 - 474
Статия Bodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, S. Sainov, Modified design of a laser refractometer, Nanoscience & Nanotechnology, 16, 2016, 31 - 33
Доклад Влаева И, К. Николова, И. Бодуров, Т. Йовчева, Рефератът по физика – мост между науката и обучението във висшите училища, XLIV Конференция по въпросите на обучението по физика, 2016, 146 - 149
Статия Yovcheva T, M. Marudova, A. Viraneva, S. Sotirov, S. Russev, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, Various corona treated biopolymer substrates for the deposition of polyelectrolyte multilayers, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220026-1 - 220026-4
Статия Viraneva A, M. Marudova, S. Sotirov, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, T. Yovcheva, Deposition of polyelectrolyte multilayer films made from chitosan and xanthan on biodegradable substrate: Effect of pH and ionic strength, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220025-1 - 220025-4
Статия Nikolova Kr, T. Yovcheva, M. Marudova, T. Eftimov, I. Bodurov, A. Viraneva, I. Vlaeva, Optical methods and differential scanning calorimetry as a potential tool for discrimination of olive oils (extra virgin and mix with vegetable oils), AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220019-1 - 220019-4
Статия Bodurov I, I. Vlaeva, G. Exner, Y. Uzunova, S. Russev, B. Pilicheva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Ts. Grancharova, S. Sotirov, M. Marudova, Investigation of multilayered polyelectrolyte thin films by means of refractive index measurements, FT-IR spectroscopy and SEM, Journal of Physics: Conference Series, 682, 2016, ISSN 1742-6596, 012026-1 - 012026-7
Статия Николова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
Статия Mdrudova M, T. Eftimov, K. Nikolova, I. Bodurov, I. Vlaeva, C. Grancharova, T. Yovcheva, Advanced physics methods for honey’s quality estimation, Proc. of International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health 2013”, 2013, 231 - 236
Доклад Виранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
Доклад Екснер Г, И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните свойства на полимерни материали използвани за бита, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 211 - 214
Статия Bodurov I, I. Vlaeva, M. Marudova, T. Yovcheva, K. Nikolova, T. Eftimov, V. Plachkova, Detection of adulteration in olive oils using optical and thermal methods, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 81 - 85
Статия Bodurov I, I. Vlaeva, T. Yovcheva, V. Dragostinova, S. Sainov, Surface properties of PMMA films with different molecular weights, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 77 - 80
Статия Dikova J, I. Vlaeva, T. Babeva, T. Yovcheva, S. Sainov, Optical and holographic properties of nano-sized As2S3 films, Optics and lasers in engineering, 50, 2012, ISSN 0143-8166, 838 - 843
Статия Bodurov I, T. Babeva, I. Naydenova, S. Mintova, T. Yovcheva, , S. Sainov, Optical properties of corona charged PVA films doped with microporous particles, Topics in chemistry and material science, 6, 2012, ISSN 1314-0795, 29 - 37
Статия Vlaeva I, R. Todorov, I. Bodurov, T. Yovcheva, S. Sainov, Nano-scale holographic grating's diffraction efficiency increasing under corona charge conditions, Nanoscience&Nanotechnology, 12, 2012, ISSN 1313-8995, 113 - 116
Статия Bodurov I, T Yovcheva, , A Viraneva, R Todorov, G Spassov, S Sainov, Diffraction efficiency growth of nano-scale holographic recording produced in a corona discharge, Journal of Physics: Conference Series, 398 (1), 2012, ISSN 1742-6588, 012053-1 - 012053-6
Статия Vlaeva I, T Yovcheva, A Viraneva, S Kitova, G Exner, A Guzhova, M Galikhanov, Contact angle analysis of corona treated polypropylene films, Journal of Physics: Conference Series, 398 (1), 2012, ISSN 1742-6588, 012054-1 - 012054-6
Статия Yovcheva T, I Vlaeva, I Bodurov, V Dragostinova, S Sainov, Refractive index investigation of poly(vinyl alcohol) films with TiO2 nanoparticle inclusions, Applied Optics, 51 (32), 2012, ISSN 1559-128X, 7771 - 7775
Статия Dikova J, I Vlaeva, T Babeva, T Yovcheva, S Sainov, Optical and holographic properties of nano-sized As2S3 films, Optics and Lasers in Engineering, 50 (6), 2012, ISSN 0143-8166, 838 - 843
Статия Влаева И, Т Йовчева, С Съйнов, Холографски запис в наноразмерни материали при прилагане на коронен разряд, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", 36 (4), 2011, ISSN 0861-0029, 41 - 48
Статия Sainov S, I Vlaeva, T Yovcheva, V Dragostinova, S Stavrev, Dielectric function of polymer nanocomposites in small filling factor approximation, Journal of Physics: Conference Series, 253 (1), 2010, ISSN 1742-6588, 012067-1 - 012067-6
Статия Vlaeva I, T Yovcheva, S Sainov, V Dragostinova, S Stavrev, Optical properties of PVA films with diamond and titania nanoparticles, Journal of Physics: Conference Series, 253 (1), 2010, ISSN 1742-6588, 012027-1 - 012027-6
Статия Vlaeva I, K Petkov, J Tasseva, R Todorov, T Yovcheva, S Sainov, Electric charging influence in holograms of total internal reflection, recorded in a very thin chalcogenide film, Journal of Optics, 12 (12), 2010, ISSN 2040-8978, 124008-1 - 124008-6
Статия Yovcheva T, I Vlaeva, S Sainov, I Naydenova, V Toal, S Mintova, Holographic recording in charged photopolymerisable nanocomposites, AIP Conference Proceedings, 1288, 2010, ISSN 0094-243X, 39 - 42
Статия Petkov K, I Vlaeva, J Tasseva, T Yovcheva, S Sainov, Optical and holographic characteristic of As-S-Se thin films, AIP Conference Proceedings, 1203, 2010, ISSN 0094-243X, 650 - 655
Статия Marudova M, T Yovcheva, A Viraneva, E Gencheva, , S Sainov, G Mekishev, Influence of the environmental conditions on the responce and stability of poly(galacturonic) acid/chitosan multilayers on biodegradable films, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 5 (3), 2009, ISSN 1790-4439, 60 - 65
Статия Yovcheva T, I Naydenova, I Vlaeva, S Martin, V Toal, S Sainov, Optical and holographic characteristics of photopolymer layers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11 (10), 2009, ISSN 14544164, 1452 - 1455
Статия Marudova M, T Yovcheva, R Todorov, G Zsivanovits, E Vozary, A Viraneva, I Vlaeva, E Gencheva, G Mekishev, Poly-L-lysine/carboxymethylcellulose multilayers on corona treated polypropylene substrates, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11 (10), 2009, ISSN 14544164, 1424 - 1427
Статия Yovcheva T, M Marudova, A Viraneva, E Gencheva, I Vlaeva, S Sainov, G Mekishev, Pectin/chitosan multilayers on different poly-lactide substrates, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 5 (3), 2009, ISSN 17904439, 55 - 59
Статия Vlaeva I, T Yovcheva, K Zdravkov, G Minchev, E Stoykova, Design and testing of a four-wavelength laser micro-refractometer, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7027, 2008, ISSN 0277786X, 70270S-1 - 70270S-8

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив