Забравена парола

гл.ас. д-р Петя Боянова Боянова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Босакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Приложение на алгоритъма “Moment preserving thresholding” при оценяване разрезната повърхност на бяло саламурено сирене, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 725 - 730
Доклад Босакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Оценяване разрезната повърхност на бели саламурени сирена чрез обработка на изображения, Научни трудове на СУБ, 12 ((серия В)), 2015, 107 - 111
Доклад Panayotov PT, KH Yoanidu, PB Boyanova, KR Danov, Study of the efficiency of the method used for determination of the strain of displacement of rennet gel obtained by various milk clotting enzymes, Agriculture for Life, Life for Agriculture, 18, 2014, 119 - 123
Доклад Панайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, Variation of the time for initial coagulation of cow’s milk in dependence on the amount of chimosin, Technologies and Education ICTTE 2014, 1 (1), 2014, 636 - 643
Статия Bosakova-Ardenska A, PB Boyanova, PT Panayotov, Application of Global Thresholding Technique in White Brined Cheese Evaluation, International Journal of Innovative Research in Science and Engineering, 2014, 839 - 846
Доклад Панайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, Проследяване получаването на киселинни гелове чрез автоматичен оптичен уред, Научни трудове на УХТ, 1 (1), 2014, 158 - 162
Доклад Панайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, Приложение на автоматичен контрол на коагулационни процеси при получаване на киселомлечни продукти, Храни, технологии и здраве 2014, 1 (1), 2014, 107 - 112
Доклад Босакова-Арденска А, АМ Данев, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Реализация на електронен речник в областта на млякото и млечните продукти, Научни трудове на УХТ, 1 (1), 2014, 672 - 675
Доклад Panayotov PT, KH Yoanidu, PB Boyanova, BH Milenkov, Influence of key factors on the time of initial coagulation of cow's milk using milk-clotting enzyme of camel origin, Agricultural Science and Technolody, 5 (4), 2013, 463 - 466
Доклад Panayotov PT, KH Yoanidu, PB Boyanova, BH Milenkov, Influence of the amount of milk clotting enzyme with microbial and camel origin on the coagulation time of cow’s milk, Agricultural Science and Technolody, 5 (3), 2013, 339 - 342
Доклад Панайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, БХ Миленков, Определяне чрез пълен факторен експеримен влиянието на основни фактори върху времето за начална коагулация на краве мляко, при използването на млекокоагулиращ ензим от микробиален произход, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, 80 - 84
Доклад Boyanova PB, PT Panayotov, VK Ganchovska, A Bosakova-Ardenska, Microskopic method for qualification of the cut surface of white brined cheese, Agricultural Science and Technolody, 4 (3), 2012, 306 - 310
Доклад Boyanova PB, PT Panayotov, Monitoring of milk acid coagulation by rotational viscometer, Agricultural Science and Technolody, 4 (4), 2012, 456 - 458
Доклад Панайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, БХ Миленков, Пенетрометрично изследване на коагулирало краве мляко чрез използване на ферментативно получен камилски химозин и млекокоагулиращ ензим с микробиален произход, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, 263 - 267
Доклад Ганчовска ВК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ПБ Боянова, ПТ Панайотов, Определяне на някои характеристики на качеството на сирене на базата на изображения във видимата област на спектъра, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, 123 - 127

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив