Забравена парола

гл.ас. д-р Георги Петров Терзийски

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Terziyski GP, An Approach for Engineering Tuning of PI-Controller with Dynamic Object Series-Connected Aperiodic and Integrating Unit, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 5 (2), 2022, ISSN 2581 - 7175, 620 - 624
Статия Terziyski GP, VS. Terziyska, An Approach for Engineering Tuning of PI-Controller with Dynamic Object from Third Order, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4 (5), 2021, ISSN 2581-7175, 954 - 958
Статия Terziyski GP, Analysis and Simulation of LLC Resonant DC-DC Converter for Photovoltaic Applications, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4 (3), 2021, ISSN 2581 - 7175, 586 - 594
Статия Dineva GN, GP. Terziyski, Proposal of Automatic Control System of the Processes for the Ketchup Production, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 3 (5), 2020, ISSN 2581-7175, 468 - 475
Статия Stoychev JT, SD. Lekova, GP. Terziyski, Studying and Modeling of the Process Acetification, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 3 (2), 2020, ISSN 2581-7175, 421 - 430
Статия Terziyski GP, An Approach for Engineering Tuning of PID Controller with a Highly Oscillating Second Order Process, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 2 (5), 2019, ISSN 2581-7175, 918 - 922
Доклад Nankov K, DD Tsankova, GP. Terziyski, UV-VIS Spectroscopy and Neural Networks in Distinguishing Different Types of Honey, IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019), 2019, ISSN 978-86-7672-324-9, 86 - 93
Доклад Terziyski GP, SD. Lekova, Modeling and simulation of the process dynamic of acetic acid fermentation, 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, LXV (1), 2018, ISSN 2535-1311, 245 - 251
Статия Terziyski GP, SD. Lekova, Output and Power Characteristics of LLC Resonant DC-DC Converters for Photovoltaic Applications, International Journal of Engineering Innovation & Research, 8 (1), 2019, ISSN 2277-5668, 40 - 51
Статия Lekova SD, GP. Terziyski, DD Tsankova, Modelling electrical conductivity of the dilution of Bulgarian linden honey, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (2), 2018, ISSN 2603-3380, 96 - 103
Статия Terziyski GP, SD. Lekova, An Approach for Engineering Tuning of Smith Predictor with Dynamic Object from High Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (5), 2018, ISSN 2277-5668, 231 - 235
Статия Trushanov EG, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Automated Control System of Greenhouses, International Journal of Engineering Innovation & Research, Volume 7 (Issue 2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 81 - 83
Статия Terziyski GP, VS. Terziyska, An Approach for Engineering Tuning of PID - Controller with Dynamic Object from Second Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 77 - 80
Уч. пособие Драготинов ИИ, ГП. Терзийски, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0298-5, 1 - 70
Доклад Badev JA, AA. Lichev, GP. Terziyski, Identification Method for Objects by High Order Models in Closed Loop, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - Niš, Serbia, June 28 – 30 (1), 2017, ISSN 2603-3259, 401 - 404
Доклад Stoychev JT, GP. Terziyski, Factors determining the process of acetic acid fermentation as a control object, Scientific Works of UFT,64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 2535-1311, 240 - 245
Доклад Vasilev PI, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Control of fermentation process in Biovet AD – Peshtera, Scientific Works of UFT, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 2535-1311, 231 - 239
Доклад Иванов Д, Т. Чавдаров, ГП. Терзийски, С. Лекова, Ортогонални динамични модели на обекти със закъснение, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 116 - 116
Доклад Герасимов В, К. Цветков, ГП. Терзийски, С. Лекова, Хибриден хаотичен алгоритъм използващ градиентна техника за намиране на глобален оптимум, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 114 - 114
Уч. пособие Стойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
Доклад Терзийски ГП, Един подход за инженерна настройка на ПИ-регулатор с динамичен обект от втори ред, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии ”, LXII (резюме), 2016
Доклад Динева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
Доклад Спиров ДС, ГП. Терзийски, Автоматично регулиране на постояннотоково електрозадвижване с преобразувател с фазово управление, Пета международна научна конференция “Техника, Технологии и Системи” Техсис 2016, 2016, ISSN 2367-8577, 87 - 92
Уч. пособие Стойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси - ч2. Автоматизация на типови производства в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
Уч. пособие Драготинов ИИ, КП. Кутрянски, ЖТ. Стойчев, ГП. Терзийски, Технически средства за автоматизация, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 139
Доклад Драготинов ИИ, ГП. Терзийски, Автоматично определяне на координатите на инфлексна точка и параметрите на типова апроксимация, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 2015, 643 - 647
Доклад Георгиев Н, ГП. Терзийски, Автоматизация на процеса при производство на кашкавал във фирма “Милк инженеринг” ООД – гр. Смолян, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LXII, 2015, 638 - 642
Статия Tsankova DD, SD. Lekova, KT. Nikolova, GP. Terziyski, Vis spectroscopy-based chemometric analysis of honey with respect to discrimination of its botanical origin, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, XIII, 2015, ISSN 1584-2673, 275 - 279
Доклад Терзийски ГП, ИИ. Драготинов, Автоматична идентификация на ПИ и ПИД регулатори, Journal of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, 21 (1), 2015, ISSN 1310-8271, 59 - 64
Уч. пособие Стойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП - ч1. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2014, ISBN 978-954-24-0235-0, 1 - 65
Доклад Запрянов ДВ, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите по измиване и дезинфекция на оборудването в цех Ферментация в ПЗ “Каменица” АД, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 599 - 604
Доклад Терзийски ГП, ИИ. Драготинов, Автоматизация на изследванията при моделиране и симулиране на технологични процеси, International Conference Automatics and Informatics, 2014, ISSN 1313-1850, 257 - 260
Доклад Терзийски ГП., Изследване на някои процеси в пивопроизводството, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 173 - 178
Доклад Терзийски ГП, Автоматизация на процесите майшуване и ферментация в пивопроизводството с локална автоматика произвеждана от наши фирми, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 142 - 147
Доклад Bankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Operating modes of a series-parallel resonant DC/DC converter, Annual Journal of Electronics, Sofia, 3 (2), 2009, ISSN 1313-1842, 129 - 132
Доклад Терзийски ГП, ИИ. Драготинов, ЖТ. Стойчев, Автоматична проверка и идентификация на промишлени регулатори, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LV, 2008, 165 - 170
Статия Банков НД, АС. Вучев, ГП. Терзийски, Изследване на резонансен преобразувател на постоянно напрежение с капацитивен изходен филтър, Инженерни науки (София, БАН) (3), 2011, 15 - 25
Уч. пособие Bankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Study of LCC Resonant Transistor DC/DC Converter with Capacitive Output Filter, Power Quality Harmonics Analysis and Real Measurements Data, INTECH, 2011, ISBN 978-953-307-335-4, 111 - 130
Доклад Bankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Control characteristics of a transistor LCC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Annual Journal of Electronics, Sofia, 5 (1), 2011, ISSN 1313-1842, 204 - 207
Доклад Bankov ND, GP. Terziyski, AS. Vuchev, Comparative analysis of LCC resonant DC-DC converters, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies “ICEST 2011”, 3, 2011, ISSN 978-86-6125-033-0, 945 - 948
Доклад Банков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Анализ на LCC резонансен DC-DC преобразувател с индуктивен филтър в товарната верига по метода на първия хармоник, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 74 - 79
Доклад Банков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Регулировъчни свойства на LCC резонансен DC-DC преобразувател с капацитивен филтър в товарната верига, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 68 - 73
Доклад Банков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Работни характеристики и проектиране на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 390 - 395
Доклад Банков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Анализ на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател по метода на първия хармоник, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 385 - 389

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив