Забравена парола

гл.ас. д-р Иван Ченков Бакърджийски

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Чобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЧ Бакърджийски, Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството, Лозарство и винарство, 59 (2), 2011, 23 - 27
Доклад Чобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЧ Бакърджийски, Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството, Международен енологичен семинар-Приморско, 2010
Доклад Molla N, Y Manolova, D Nedeltcheva, ICh Bakardzhiyski, V Bambalov, A Springer, C Schalley, L Antonov, HPLC analysis of polyphenols in Bulgarian wine, X конференция по химия с международно участие, Пловдив 9-11.10.2016г., 2016
Статия Molla N, ICh Bakardzhiyski, Y Manolova, V Bambalov, D Cozzolino, L Antonov, The effect of path length on the measurement accuracies of wine chemical parameters by UV, visible, and near-infrared spectroscopy, Food Analytical Methods, 2016
Статия Бакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на виното, Лозарство и винарство, 64 (2), 2016, 27 - 32
Статия Бакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Лозарство и винарство, 63 (5), 2015, 20 - 26
Доклад Бакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес - 2015", ТО на НТС, 2015
Статия Бакърджийски ИЧ, Изследване върху протеиновия профил на мъст от бели сортове грозде, отглеждани в долината на река Струма, Лозарство и винарство, 63 (1), 2015, 34 - 41
Статия Bakardjiiski ICh, MA Dushkova, DV Chobanova, M Delcheva, M Briand, M Mitreva, ). Effet de l'ultrafiltration sur certaines caractéristiques physico-chimiques des vins blancs. Partie II, Revue de Génie Industriel (10), 2015, 16 - 21
Статия Bakardjiiski ICh, MA Dushkova, DV Chobanova, M Delcheva, M Briand, S Petrov, Effet de l'ultrafiltration sur certaines caractéristiques physico-chimiques des vins blancs. Partie I, Revue de Génie Industriel (10), 2015, 1 - 15
Статия Бакърджийски ИЧ, Влияние на ултрафилтрацията върху протеиновия фракционен профил на бели вина. Част ІІ, Лозарство и винарство, 62 (3), 2014, 16 - 20
Статия Бакърджийски ИЧ, МА Душкова, ДВ Чобанова, М Делчева, С Петров, М Бриан, Влияние на ултрафилтрацията върху някои физико-химични показатели на бели вина. Част І, Лозарство и винарство, 62 (2), 2014, 15 - 20
Доклад Благоева НБ, ИЧ Бакърджийски, Д Хитова, Белтъчни вещества в бели вина – възможности за намаляване дозата на бентонита за максимално запазване органолептичните характеристики на виното, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, 2013
Доклад Бакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Протеини в мъст и вино, Международен енологичен семинар-Приморско, 2013
Статия Бакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Въздействие на някои стабилизиращи об-работки върху протеиновия профил на вино от сорта Траминер, Хранително-вкусова про-мишленост, 62 (1), 2013, 49 - 52
Статия Бакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Проучване на протеиновия профил на вина от сорта Траминер, получени при различни технологични режими на алкохолна ферментация, Лозарство и винарство, 61 (1), 2013, 25 - 35
Статия Чобанова ДВ, ИЧ Бакърджийски, КГ Бамбалов, ЛА Колева, Влияние на крат-котрайното настойване върху основния състав и протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Лозарство и винарство, 60 (5), 2012, 42 - 48
Доклад Бакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Количествено и качествено определяне на протеини в мъст и вино, Студентска научна сесия, 2012
Доклад Бакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Влияние на краткотрайното настойване върху протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Международен енологичен семинар-Приморско, 2012

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив