Забравена парола

доц. д-р Иван Георгиев Щерев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Shterev IG, VB Delchev, Phototransformations in m-aminophenol: A theoretical and experimental study, Journal of Molecular Structure, 1141, 2017, ISSN 0022-2860, 6 - 11
Статия Shterev IG, VB Delchev, Phototransformations of quinaldic acid: Theoretical and experimental study, Journal of Molecular Structure, 1127, 2017, ISSN 0022-2860, 23 - 30
Статия Shterev IG, VB Delchev, Excited-state deactivation channels via internal conversions in two position isomers of hydroxymethyl-pyridine: a theoretical study, J. Phys. Org. Chem, 28, 2015, ISSN DOI: 10.1002/poc.3471, 681 - 689
Статия Delchev VB, KB Gavazov, IG Shterev, Ground- and excited-state stability of the conformers of 3,5-dinitrocatechol and its complexes with W(VI) and V(V): combined theoretical and experimental study, Journal of Molecular Modeling, 20 (12), 2014, ISSN 1610-2940, 2549 - 2552
Статия Shterev IG, VB Delchev, Solvent influence on the excited states of the oxo form of barbituric acid and the mechanisms of the out-of-plane N-H photodissociations: a theoretical study, Spectrochim Acta А: Molecular and Biomolecular Spectroskopy, 125, 2014, ISSN 1386-1425, 384 - 390
Статия Щерев ИГ, НТ Николов, ВБ Делчев, Механизми на O-H фотодисоциация на хидрокси формата на барбитуровата киселина в газова фаза и разтворител етанол, Научни трудове на РУ, 52 (10.1), 2013, ISSN 1311-3321, 103 - 107
Статия Щерев ИГ, М Говедаров, ВБ Делчев, Сравнително разглеждане на вътрешномолекулния и (ин)директния междумолекулен протонен пренос в тимина: DFT изследване, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 734 - 738
Статия Щерев ИГ, Д Димитрова, ВБ Делчев, Сравнително DFT изследване на механизма на N-H фотодисоциация в оксо формата на барбитуровата киселина в газова фаза и разтворител етанол, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 679 - 683
Статия Щерев ИГ, НТ Николов, ВБ Делчев, Ефекти на хидратираната вода върху вертикалните енергии на възбуждане във водородно свързаните комплекси на серотонина с вода, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 636 - 640
Статия Щерев ИГ, ИИ Тошев, ВБ Делчев, Теоретично изучаване на водородно свързаните комплекси на серотонина с n молекули вода (n=1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 389 - 394
Статия Shterev IG, VB Delchev, Excited-state deactivation of the monohydrated complexes of cytosine, uracil, and thymine through S0/S1 conical intersections, Monatsh Chem,, 143, 2012, ISSN 0026-9247, 763 - 770
Статия Delchev VB, IG Shterev, “Photoinduced disruption of the strong intramolecular H-bond in the enol form of acetylacetone: mechanisms of radiationless decay, Computational and Theoretical Chemistry, 967, 2011, ISSN 2210-271X, 152 - 159
Статия Delchev VB, IG Shterev, Local characterization of the conical intersection of the cyclodimerization reaction of the malonaldehyde enol form: an ab initio study, Asian Chemistry Letters, 15 (1), 2011, 65 - 70
Статия Shterev IG, VB Delchev, Theoretical investigation of the intermolecular H-bonding and proton transfer in cytosine assisted by water and methanol, Monatshefte fur Chemie, 140 (11), 2009, ISSN 1434-4475, 1381 - 1394
Статия Delchev VB, IG Shterev, Ground state intermolecular proton transfer in the supersystems thymine–(H2O)n and thymine–(CH3OH)n, n=1,2: a theoretical study, Journal of Molecular Modeling, 15 (4), 2009, ISSN 1610-2940 (print version) ; 0948-5023 (electronic version), 411 - 419
Статия Delchev VB, IG Shterev, H Mikosch, Theoretical investigation (DFT and MP2) of the intermolecular proton transfer in the supersystems uracil–(H2O)n and uracil–(CH3OH)n (n=1,2), Monatshefte für Chemie, 139, 2008, ISSN 1434-4475, 349 - 362
Статия Delchev VB, IG Shterev, H Mikosch, NT Kochev, Investigation of the intermolecular proton transfer in the supersystems adenine – methanol/ethanol/i-propanol: MP2 and DFT levels study, Journal of Molecular Modeling, 13 (9), 2007, ISSN 1610-2940 (print version), 0948-5023 (electronic version), 1001 - 1008
Статия Shterev IG, VB Delchev, Conformational Landscape of the Form Conformers of Thiomalonaldehyde: DFT and MP2 Levels Study, Bulgarian Chemical Communications, 39 (2), 2007, ISSN 0861-9808, 88 - 97
Статия Delchev VB, IG Shterev, Theoretical study of the tautomeric forms of acetylacetone: HF and DFT level of investigation, Bulgarian Chemical Communications, 39 (2), 2007, ISSN 0861-9808, 98 - 105
Статия Щерев ИГ, Теоретично изследване на изомерните превръщания на урацил в газова фаза, Научни трудове ПУ „Паисий Хилендарски”, 34 (5), 2006, ISSN 0204-5346, 105 - 111
Статия Щерев ИГ, Изследване на кето-енолното равновесие в тиомалоналдехид с HF,B3LYP и МР2 методи и разширен базис от функции 6-31 lG(d,p), Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, ISSN 1311-9419, 334 - 338
Статия Щерев ИГ, Електрокаталитични изследвания на иридиеви отложения върху носител титан, Научни трудове УХТ, LI (4), 2004, ISSN 0477-0250, 433 - 438
Статия Щерев ИГ, Влияние на носителя върху електрокаталитичната активност на малки количества отложена платина, Научни трудове УХТ, LI (4), 2004, ISSN 0477-0250, 427 - 432
Статия Ilieva M, A Kojuharova, AI Pavlov, M Mihneva, IG Shterev, Cultivation of Plant Cell Suspensions from Nicotiana Tabacum 1507 and Lavandula Vera MM in Aqueous Two-Phase Polymer Systems, Biotechnology Biotechnogical Equipment, 1, 1995, ISSN 0205-2067, 71 - 76
Статия Shterev IG, GSt Nikolov, N Trendafilova, R Kirov, Eight Coordination - I. Effect of Inter-ligand Repulsion on the Geometry of Eight-Coordinate Complexes, Polyhedron, 10 (4/5), 1991, ISSN 0277-5387, 393 - 402
Статия Horozova EG, R Semkova, IG Shterev, DI Hadjiev, GI Shterev, Catalytic Activity of Paladium Alloys, Vilnius, 06-34, 1986, 455 - 457
Статия Хорозова ЕГ, Р Семкова, ИГ Щерев, ДИ Хаджиев, ГИ Щерев, Адсорбционно-каталитични свойства на сплавни паладиеви електроди, Научни трудове ПУ „Паисий Хилендарски, 24, 1986, ISSN 0204-5346, 223 - 233
Статия Щерев ГИ, ДИ Хаджиев, ИГ Щерев, Опит за извличане на структурна информация от рентгеновия фон, II-ри Национален симпозиум „Рентгенови дифракционни методи”, 1985, 218 - 223

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив