Забравена парола

проф. д.н Пантелей Петров Денев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Papazov P., Denev P., Bioaccumulation of cadmium in edible wild mushroom (Suillus luteus), Bulgaria, Chemistry: Bulgarian journal of chemical education \ХИМИЯ: природните науки в образованието\, 28 (3), 2019, ISSN 0861-9255, 389 - 397
Статия Василев Д, П. Денев, Колева М., Ултразвуков синтез на естери, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014
Статия Petkova N., Ivanov I., Denev P., Pavlov A., Bioactive Substances And Free Radical Scavenging Activities Of Flour From Jerusalem Artichoke (Helianthus Tuberosus L.) Tubers – A Comparative Study., Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1 (2), 2014, 1773 - 1778
Статия Petrova I., Petkova N., Kyobashieva K., Denev P., Apostol Simitchiev, Todorova M., Dencheva N., Isolation of Pectic Polysaccharides from Celery (Apium Graveolens Var. Rapaceum D. C) and Their Application in Food Emulsions, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1, 2014, 1818 - 1824
Статия Vlaseva R., Denev P., M. G. Ivanova, Application of dietary fibers in dairy products,, Food science, engineering and technology, 1, 2011, 79 - 82
Статия Пешлова М., Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
Статия Petkova N., Eh. Ehlimanov, , Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Храни, технологии и здраве, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните,, 2013, 142 - 146
Доклад Petkova N., Denev P., Influence of harvest time on fructans content in the tubers of Helianthus tuberosus L., NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality,, Proceeding, 2013, 284 - 288
Статия Petkova N., Denev P., Evaluation of fructan contents in the taproots of plants Lactuca serriola L. and Sonchus oleraceus L., Scientific Bulletin, Series F. Biotechnologies, XVII, 2013, 117 - 122
Доклад Н. Петкова, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (олигофруктози и инулин) в лечебни растения, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 399 - 404
Доклад Витанова Б., Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula Helenium L.), Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 353 - 358
Статия Petkova, N., Brabant A. P., Masson A., , HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products,, Scientific works of UFT, 60, 2013, 761 - 765
Статия Pencheva D., Petkova N., Denev P., Determination of inulin in dough products, Scientific works of UFT, 59, 2012, 339 - 344
Статия Н. Петкова, М.Саватинова, Б.Витанова, , Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни -, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- Научни трудове, – Химия, 38 (5), 2011, 47 - 55
Статия Денев П., Н. Делчев, Моно- и олигозахариден състав на HelianthustuberosusL., Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 385 - 390
Статия Денев П., Н. Делчев, Г. Добрев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Изолиране и характеристика на инулин от топинамбур, Хранително-вкусова промишленост (3), 2010, 48 - 51
Доклад Денев П., Н. Делчев, М. Тодорова, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) II. Характеристика на пектиновите вещества., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 377 - 380
Статия Н. Делчев, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Экстракция пектиновых веществ из различных частей растения топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Англо-русскоязычныи научны химическии журнал "Бутлеровские сообщения", 18 (7), 2009, 48 - 50
Статия Manev, Z., Denev P., G. Zsivanovits, D. Ludneva, Structural mechanical and gelling properties of alginate beads, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, (4), 775-779, (2013)., 19 (4), 2013, 775 - 779
Статия Н. Делчев, П. Денев, Проучване възможностите за влагане на инулин и пектин в млечен сладолед, Хранително-вкусова промишленост (10), 2011, 49 - 51
Статия М. Тодорова, Р. Власева, П. Денев, Тодорова М., Р. Власева, П. Денев. Проучване възможностите за влагане на инулин в млечно-кисели продукти., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 385 - 388
Статия Никовска Кр., П. Денев, Ст. Стамов, , Възможности за използване на инулин в масленоводни емулсии, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 61 - 66
Статия Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на русенския университет ”Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 174 - 178
Статия Денев П., М. Тодорова, Кр. Никовска, Ст. Стамов, Относно получаването на химически модифициран инулин и използването му в O/W емулсии., Годишник на Шуменския университет, 19 (В2), 2009, 71 - 80
Статия Stoilova I., A. Krastanov, Stoyanova AS, Denev P., S. Gargova, Antioxidant activity of a ginger extract (Zingiber officinale), Food Chemistry, 102 (3), 2007, 764 - 770
Статия Денев П., В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, Ат. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, Стоянова АС, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини. 1. Плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив,, Техника и технологии, VIII (Серия В), 2010, 125 - 129
Статия Koleva A., K. Dobreva, M. Stoyanova, Denev P., S. Damianova, A. Ilchev, S. Tasheva, G. Ganchev, D. Pavlov, B. Angelov, Stoyanova AS, Paulownia – a source of biologically active substances 1. Compositionofleaves,, J. Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (5), 2011, 1061 - 1068
Статия Koleva A., K. Dobreva, Denev P., S. Tasheva,, S. Damianova, A. Ilchev, , G. Ganchev, D. Pavlov, B. Angelov, , A. Stoyanova, Paulownia – a source of biologically active substances 2. Amino acidcomposition of leaves, J. of Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (5), 2011, 1078 - 1086
Статия В. Попова, П. Денев, Т. Иванова, Стоянова АС, Ст. Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
Статия Т. Атанасова, А. Колева, П. Денев, Стоянова АС, Атанасова Т., А. Колева, П. Денев, Алб. Стоянова, Пауловнята, източник на биологично-активни вещества. 6. Етерично масло от цветове,, Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 89 - 93
Статия Angelova-Romova M., A. Koleva,, G. Antova, M. Zlatanov, Stoyanova AS, K. Dobreva, Denev P., St. Damianova, B. AngeIov, Stoyanova AS, Lipid Composition of PaulowniaSeeds Grown in Bulgaria, Trakya Univ. J. Sci., 13 (2), 2011, ISSN 1305-6468, 101 - 111
Статия Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, П. Денев, Ат. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (HelianthustuberosusL.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ, 2012, 49 - 54
Статия Иванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, Ат. Павлов, В. Георгиев, , Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalisL. и Fumaria thuretii Bioss,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 638 - 642
Статия Ivanov I, R. Vrancheva, A. Marchev, Denev P., I. Aneva, , V. Georgiev, , Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, International Journal of Current microbiology and applied science, 3 (02), 2014, ISSN ISSN 2319-7706, 296 - 306
Статия Дамянова С., Ст. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, Стоянова АС, Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 49 (9,2), 2010, ISSN 1311-3321, 109 - 113
Статия М. Иванова, Р. Власева, М. Перифанова, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава е свойствата на растителни масла с цел влагане във функционални храни, Хранително-вкусова промишленост (3), 2012, 29 - 32
Статия Н. Делчев, П. Денев, Г. Добрев, Н. Кирчев, Функционални свойства и приложение на инулина в хранителните технологии, Хранително-вкусова промишленост (4), 2010, 49 - 53
Статия Р. Власева, П. Денев, Изследвания върху мастнокиселинния състав на млечно-маслени смеси за функционални млечни продукти, , LVI,.437-442, (2009)., Научни трудове на УХТ, 56, 2009, 437 - 442
Статия Н. Делчев, М. Тодорова, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) I. Екстракция на пектиновите вещества от различните части на растението, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 373 - 376
Статия Танева И., Н. Петкова, Кр. Добрева, П. Денев, , Выделение и характеристика пектиновых веществ из RosacaninaL, Пищевая наука и технология, 3 (24), 2014, ISSN УДК 664:613. 2:006. 015. 8, 38 - 40
Статия Катранджиев Н., НА Шопов, П. Денев, Ал. Гълбулев, On-line регистрационна форма за конференция,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1186 - 1191
Доклад Н. Петкова, М. Тодорова, П. Денев, Синтез и исследование физикохимических свойств ацетата инулина, Первая международная студенческая научно-практическая конференция студенчество в науке - инновационный потенциал будущего, 2013, 306 - 309
Статия Денев П., Кр. Никовска, М. Тодорова, Ст. Стамав, Функционалните свойства на инулинови препарати и хранителните продукти, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 55 - 60
Статия Vlahova V., П. Денев, K. Kolev, Study on the use of edible covers upon peaches, Journal of International Scientific Publication:Ecology & Safety, 3 (1), 2009, ISSN 1313-2563, 575 - 589
Статия Vlahova V., P.Denev, K. Kolev, Use of edible covers upon cherries, Journal of International Scientific Publication:Ecology & Safety,, 3 (1), 2009, ISSN 1313-2563,, 557 - 574
Доклад Vlahova V., P. Denev, Denev P., Biocovers for peaches,, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge",, Nautical & Environmental Studies (V 51), 2009, 51 - 55
Доклад Vlahova V, P. Denev, K. Kolev, Biocovers for cherries, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge",, 46-50, Nautical & Environmental Studies (V 51), 2009, 46 - 50
Статия Vlahova V., I. Slavov, Denev P., Preliminary study on the use of edible covers for apples, Ecology. Scientific Articles, 2, 2007, 302 - 311
Статия Иванова В., М. Кунчева, Н. Атанасова, П. Денев, Имобилизиране на циклодекстрин глюканотрансфераза в магнитни полиурониди, Сборник материали от VІІІ Национална конференция с международно участие “Природни науки”, ХХ (В2), 2010, 52 - 62
Статия Кунчева М., В. Иванова, М. Тодорова, П. Денев, Приложение на амидиран пектин и метилов естер на алгиновата киселина за имобилизация на алфа-амилази от търговски препарати., Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 147 - 150
Доклад Денев П., НД Менков, И Панчев, Сорбционные изотермы гидроколоидов полисахаридного строение., Дендрарию дальневосточного лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 228 - 231
Доклад Кунчева М, П. Денев, С. Димитрова, Л. Луканов, Модифицированные растительные полисакариды, Дендрарию дальневосточногонии лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 219 - 221
Статия Denev P., M. Kuncheva, M. Popova-Ivanova, Synthesis and characteristics of alginate amides., Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 4 (6), 2005, ISSN ISSN: 1579-4377, 1143 - 1149
Статия Петкова Н., М. Кунчева, П. Денев, Физикохимична характеристика на инулнови естери,, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 303 - 306
Статия Матев Г., Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, Ат. Павлов, П. Денев, Характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”-България, Научни трудове,, 40,– Химия, 2012
Доклад Матев Г., Петкова Н., П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, IX Техника и технологии (серия В:), 2012, 106 - 109
Доклад Денев П., М. Тодорова, М. Кунчева, Р. Власева, Г. Антова, Изследване на функционалните свойства на химично-модифициран инулин, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 381 - 384
Доклад N. Petkova, M.Todorova, K.Nikovska, Denev P., New fatty acid esters of soluble dietary fibers with emulsifing properties., NAROSSA, Magdeburg, Germany,, Proceedings, 2012
Доклад V. Poopova, Denev P., V. Nenov, A.Karim Omar, V.Nenov,Effect of the composition of reconstituted tobacco sheet on the physical and technological properties, Manufacturing and management in XXI century, Conference proceeding (2), 2004, 317 - 322
Доклад Денев П., Н. Кирчев, Ив. Панчев, Характеристика пектиновых веществ в отходах при производстве соков., Лесные Биологически Активные Ресурсы, Материалы ІІ Международной конференции – Хабаровск, 2004, 153 - 156
Статия Денев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, ИЧ-спектри на алгинат амиди, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 68 - 73
Статия Денев П., М. Кунчева, Н. Кирчев, М. Кирчева, Получаване на производни на ксантана, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 63 - 67
Статия Денев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, Емулгиращи и пенообразуващи свойства на модифицирани алгинати, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 58 - 62
Статия Денев П., Технологична схема за получаване на амидиран пектин, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 113 - 117
Статия Денев П., Приложение на амидирани пектини за получаване на нискозахарни желет, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 108 - 112
Статия В. Попова, А.К.Омар, П. Денев, Влияние на някои химични вещества върху технологични показатели на тютюневи блендове, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 133 - 136
Статия К. Иванов, П. Денев, М. Попова-Иванова, А. Нейчева, Възможности за деметализиране на хранителни масла с помощта на природни и химично модифицирани полиурониди, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 466 - 469
Статия Панчев И, НД Менков, П. Денев, Сорбционни изотерми на пектин, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 37 - 40
Статия Денев П., Ив. Панчев, Кинетикана деестерификацията на високоестерифициран пектин с амоняк в хетерогенна среда, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 31 - 36
Статия Денев П., Върху получаването на амидирани пектини, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 25 - 30
Статия Денев П., Взаимодействие на пектина с амоняк в хетерогенна среда, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 127 - 132
Статия Денев П., Ив. Панчев, Термостабилност на полиурониди, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 119 - 125
Статия Денев П., M. Попова-Иванова,, М.Кунчева, Хр. Крачанов, Приложение на модифицирани полиурониди като емулгатори и стабилизатори на хранителни емулсии, ., Екология и здраве,, 5, 2004, 445 - 450
Статия Попова-Иванова M, К.Иванов, М.Кунчева, П. Денев, Хр. Крачанов, Използване на химично модифицирана алгинова киселина за деметализиране на хидрогенирано растително масло, Научни трудове на ВИХВП, 50 (4), 2003, 49 - 53
Статия Станева Кр., П. Денев, Стоянова АС, Изследвания върху семената на дървото GikgobilobaL, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 149 - 54
Статия Попова-Иванова M, Хр. Крачанов, Др.Начков, К.Иванов, П. Денев, Цв. Обретенов, Н.Кирчев,, Йонообменни свойства на полиуронидите. Възможности за приложение в хранителната промишленост, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 133 - 141
Статия В. Карагьозов, П.Денев, Хр.Крачанов, Реологични свойства на плодови и млечно-плодови продукти, съдържащи пектин, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 109 - 113
Статия Денев П., Върху реакцията на пектин с амоняк. ІV Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 93 - 99
Статия Денев П., М.Крачанова, Хр. Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІІ Ензимен анализ на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 87 - 91
Статия Денев П., Хр.Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІ Промени във въглехидратния състав, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 81 - 85
Статия В. Карагьозов, П. Денев, Хр.Крачанов, Пенообразуващи свойства на модифицирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 405 - 410
Статия Денев П., В. Карагьозов, Хр. Крачанов,, Влияние на катионите върху реологичните свойства на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 375 - 380
Статия Крачанова М., Ел.Павлова, Л.Рачева, В.Късовски, П. Денев, Имунологично активни пектинови полизахариди от растителен произход, Научни трудове на ВИХВП, 44 (1), 2000, 208 - 214
Статия Denev P., Kratchanov Chr., Influence of some cations on the reaction of apple pectin with ammonia in homogeneous media, Progress in Biotechnology, 14, 1996, ISSN 0921-0423, 527 - 533
Статия K. Ivanov, M. Popova, Denev P., Chr. Kratchanov, Application of polyuronides for removing heavy metals from vegetable oils. III. Application of alginic acid, pectic and pectinic acids for demetalization of hydrogenated sunflower oil, Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung, 195, 1992, ISSN 0044-3026, 455 - 458
Статия K, Ivanov, M. Popova, Denev P., Chr. Kratchanov, Application of polyuronides for removing heavy metals from vegetable oils. II. Application of chemically modified polyuronides of demetalization of hydrogenated sunflower oil,, Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung, 194, 1992, ISSN 0044-3026, 26 - 28
Статия Kratchanov Chr., Denev P., Kratchanova M., Reaction of apple pectin with ammonia, International Journal of Food Science and Technology, 24, 1989, ISSN ISSN: 1365-2621, 261 - 267

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив