Забравена парола

доц. д-р Димка Несторова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия , Acknowledgement increase effect in accordance with the health improvement motor activities among students, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal, 2 (3), 2017, ISSN 2534-8620, 89 - 99
Статия Несторова Д., Теста „SF-36” и здравното състояние на студенти, Спорт и наука, 1, 2009, ISSN 1310-3393, 101 - 108
Статия Несторова Д., Бийп-теста (beep-test) и възможностите му за приложение в контрола на издръжливостта на студенти, Спорт и наука, 6, 2009, ISSN 1310-3393, 88 - 96
Статия Несторова Д., Фитнес гимнастиката в обучението на студенти, Спорт и наука, изв. 3, 2009, ISSN 1310-3393, 103 - 107
Статия Несторова Д., Отново в началото (анкетно проучване на студенти), Спорт и наука, 4 (2), 2010, ISSN 1310-3393, 133 - 139
Статия Несторова Д., Към въпроса за предварителния контрол на физическата годност на студенти (входящо ниво), Спорт и наука, 4 (1), 2010, ISSN 1310-3393, 209 - 216
Доклад Несторова Д., Перспективи за развитие на гимнастическата активност на студените в УФТ-Пловдив (актуализиране на учебната програма по „аеробика и каланетика“), Сб доклади Научна конференция, ПУ „П. Хилендарски“, 2010, 119 - 126
Доклад Несторова Д., Динамика на някои показатели за физическа годност на студентки-неспортистки в контекста на промоция на здравето, Сб доклади Научна конференция, ПУ „П. Хилендарски“, 2010, 127 - 134
Доклад Несторова Д., Т. Колева, Сравнителен анализ на издръжливостта на студенти-неспортисти от различни университети (в контекста на промоция на здравето), Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 2011, 350 - 354
Доклад Колева, Т., Д. Несторова, Изследване степента на тревожност на студенти от УХТ и АУ Пловдив. Сравнителен анализ., Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, 2011, 368 - 372
Доклад Несторова Д., Мястото на спортната анимация в обучението на студентите от Университета по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2013", LX, 2013, 1516 - 1521
Статия Nestrova D., E. Zadarko, Z. Barabasz, E. Karaslavova, Physical education and sport and its helping in the preventing medicine Monitoring of students’ physical efficiency as a health promotion, Scientific review of physical culture, 3 (3), 2013, ISSN 2083-8581, 59 - 67
Статия Nestorova D., Bulgarian experience in the methods for aerobic education, Activities in phusical education and sport, Activities in phusical educatioin and sport, 3 (2), 2013, ISSN 1857-7687, 240 - 243
Доклад Nestorova D., T. Koleva, Physical education in aid of health education using the test "sf-36" as a monitoring of the healthy condition of students, Збірник матеріалів, VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми формирування здороваго способу життя у молоді», 2013
Доклад Несторова, Д., А. Статев, Мястото на туризма в обучението по физическо възпитание и спорт в УХТ – Пловдив, Научни трудове" Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 820 - 825
Доклад Несторова Д., А. Статев, Oтносно интересите за спортни занимания на студентите от университета по хранителни технологии – пловдив (анкетно проучване), Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 993 - 999
Статия Koleva, T., D. Nestorova, Study on psychophysical working capacity of students, Research in Kinesiology, 43 (1), 2015, ISSN 1857-7679, 38 - 41
Статия Несторова Д, Основни методи в уроците по аеробика, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ), 1 (2), 2016, ISSN 2534-8620, 41 - 47

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив