Забравена парола

доц. д-р Донка Стоянова Танева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Антонова М, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинова, ДС Танева, Кристална фруктоза – функционални свойства, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 497 - 502
Статия Танева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 241 - 244
Доклад Златев Т, ДС Танева, М Антонова, Концептуален модел за управление на отпадъците в хранителната и питейна индустрия, Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври, Пловдив, Сдружение “ТО на НТС с ДНТ-Пловдив”, Академично издателство на Аграрен университет-Пловдив, 2009, 49 - 52
Доклад Танева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск в консервната промишленост, Сборник доклади от III Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София, Филиал Пловдив, Издателство „Имеон”, 2009, 213 - 217
Статия Рашева ВД, ГИ Вълчев, ДС Танева, Термодинамична диаграма “Енталпия –съдържание на пари на етанол, метанол и етилацетат” за смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат”, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (3), 2005, 323 - 327
Статия Рашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене (второ съобщение), Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 65 - 67
Статия Вълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
Доклад Вълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
Статия Танева ДС, Пречистване на въздух от пари на органични замърсители, Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 92 - 96
Доклад Вълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Графично представяне параметрите на смеси на влажен въздух с пари на органични разтворители, XV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2010, 16-19 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2010, 279 - 285
Доклад Танева ДС, ГИ Вълчев, ВД Рашева, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене, XIV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2009, 17-20 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2009, 206 - 211
Статия Вълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, Сравнителен анализ на някои технологични схеми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (2), 2006, 183 - 188
Статия Вълчев ГИ, ВД Рашева, СЦ Ташева, ДС Танева, Инсталация за отделяне на органични разтворители от влажен въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, 334 - 339
Уч. пособие Танева ДС, Ръководство за упражнения по Безопасност на труда, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0208-4
Статия Танева ДС, Интегриран подход в управлението на процесите „работна среда – безопасност и здраве” в хранителната индустрия и туризма, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1370 - 1374

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив