Забравена парола

доц. д-р Георги Крумов Тосков

Вид Заглавие WebSci Scopus
Уч. пособие Тосков Г., Пазарно поведение на индустриално предприятие, Университетско издателство "Пайсий Хиленарски", 2014, ISBN 978-954-423-977-0
Доклад Тосков Г., Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
Доклад Бичурова И., Тосков Г., Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
Доклад Бичурова И., Тосков Г., Дичев Е., Дочев В., Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2015
Доклад Тосков Г., Партизански маркетинг – възможност за подобряване на конкурентоспособността, 2015
Статия Toskov G., TEAM AUTONOMY AN EMERGING CONCEPT IN OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, Science and Technologies, 2015
Статия Toskov G., Bichurova I., AN ASSESSMENT OF THE BULGARIAN PRIVATIZATION, Science and Technologies, 2015
Статия Тосков Г., Икономически предимства на инсталациите за биогаз, Списание Инсталации, 2015
Доклад Тосков Г., Японския опит в управлението на качеството на човешките ресурси, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
Доклад Тосков Г., Мантарова Ц., Механизми за формиране на допълнително материално стимулиране в производствено предприятие, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
Доклад Toskov G., Main factors and tendencies analysis for competitiveness increasing of the vegetable production, Scientific Works of the Agricultural University, 2013
Статия Toskov G., Masheva S., Todorova V., Possibilities for application of plant promotor immunocitofit in integrated pepper production., Agricultural science and technology, 2012, 131 - 134
Статия Тосков Г., Производство на зеленчуци в България и Европейския съюз – състояние и условия за развитие, сп.Аграрни науки, 2012, 91 - 96

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив