Забравена парола

гл.ас. д-р Ясен Костадинов Маданков

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Маданков ЯК, НД Банков, АС Вучев, Анализ на LCC резонансен DC/DC преобразувател в MATLAB, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15” – Габрово, 1, 2015, ISSN 1313-230X, 276 - 281
Доклад Madankov YK, AA Lichev, ND Bankov, AS Vuchev, Gate Driver Circuit for ZVS Mode, XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016, Proc., 2016, ISSN 978-1-5090-2881-8, 254 - 257
Доклад Madankov YK, AS Vuchev, ND Bankov, Dynamic PSpice Model of CO2 Laser Tube, ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 235 - 238
Доклад Маданков ЯК, АС Вучев, НД Банков, Високоволтов трансформатор за LCC резонансен преобразувател, Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2012", доклади, 2012, ISSN 1313-3985, 176 - 181

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив