Забравена парола

проф. д-р Цветко Прокопов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Prokopov TV, MG Georgieva, MI Nikolova, D Atanasov, DS Taneva, Drying characteristics of onion processing waste, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. SeriesII: Forestry.Wood Industry. Agricultural Food Engineering, 14 (63), 2021, 193 - 200
Доклад Николова МИ, ЦВ Прокопов, ТА Иванова, ДС Танева, В Попова, Приложение на растителен биосорбент Physalis Piruviana L. за отстраняване на медни йони от водни разтвори, Сборник доклади Младежки форум "Наука, Технологии, Иновации, Бизнес" - Пловдив. СНЦ ТО на НТС с Дом на науката и техниката, 2020, 64 - 70
Доклад Прокопов ЦВ, МИ Николова, ТА Иванова, В Попова, ДС Танева, Отстраняване на медни йони от водни разтвори чрез биосорбент Physalis Piruviana L. - кинетично изследване, Сборник на докладите от национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве". СНЦ ТО на НТС с Дом на науката и техниката - Пловдив, 2020, ISSN 2367-9530, 128 - 133
Статия Topleva SA, TV Prokopov, DS Taneva, Value Eco-Innovation as a Basis for Clean Production Through Ecodesign in the Bulgarian Food Industry, In: Dobrinkova, N., Gadzhev, G. (eds.) Environmental Protection and Disaster Risks. EnviroRISK2020. Studies in Systems, Decision and Control, 361 (Springer, Cham), 2021, ISSN 978-3-03070189-5, 359 - 369
Статия Nikolova MI, TV Prokopov, TA Ivanova, V Popova, DS Taneva, Milen Dimov, Nadezhda Mazova, Applying cape gooseberry residues for removal of Cr(VI) from aqueous solution, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55 (6), 2020, 2076 - 2084
Доклад Topleva SA, TV Prokopov, DS Taneva, Eco-Innovation as a Basis for Clean Production Model in the Food Industry: an Insigh from Bulgaria, Proceeding of 1st International Conference on Environmental Protection and Disaster RISKs, Sofia, 2020, 564 - 572
Статия Nikolova MI, TV Prokopov, Stankov, S., BV Bozadzhiev, A Stoyanova, Application of biomass from Greek juniper needles (Juniperus excelsa M. Bieb) for removal of Cr(VI) from aqueous solution, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1031 (012096), 2021
Статия Topleva SA, TV Prokopov, Integrated business model for sustainability of small and medium-sized enterprises in the food industry: Creating value added through ecodesign, British Food Journal, 122 (5), 2020, 1463 - 1483
Статия Chochkov RM, S Topleva, VM Chonova, T Gogova, MI Nikolova, TV Prokopov, Chemical and Qualitative Characteristic of Bread and Crackers Innovative Enriches with Puree of Rucola, Scientific Study & Research, Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, 20 (4), 2019, ISSN 1582-540X, 521 - 531
Статия Prokopov TV, MI Nikolova, T Ivanova, V Popova, M Dimov, DS Taneva, Equilibrium study of Cr (VI) removal from aqueous solution by stalks from three tobacco species (Nikotiana) grown in Bulgaria, Environmental Research, Engineering and Management, 75 (3), 2019, 46 - 54
Статия Prokopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, N. Petkova, Use of carotenoid extracted tomato residue for removal of Cu (II) ions from aqueous solution, Scientific Study & Research: Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, 20 (2), 2019, ISSN 1582-540X, 135 - 150
Статия Nikolova MI, TV Prokopov, DS Taneva, ND Dimitrov, Optimisation of organic solvent extraction of total carotenoids from Bulgarian tomato processing waste, Food Science and Technology-Ukraine, 13 (2), 2019, 65 - 70
Статия Prokopov TV, VM Chonova, AM Slavov, T Dessev, ND Dimitrov, N. Petkova, Effects on the Quality and Health-enchancing Properties of Industrial Onion Waste Powder on Bread, Journal of Food Science and Technology, 55 (12), 2018, ISSN 0022-1155, 5091 - 5097
Статия IA Kiryakov, TV Prokopov, MG Georgieva, AI Tashev, LV Lazarov, Equilibrium Moisture Content of Onion Processing Waste Powder, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II Forestry-Wood Industry-Agricultural Food Engineering, 11(60) (No.2), 2018, ISSN 2065-2135, 115 - 120
Статия Prokopov TV, AM Slavov, N. Petkova, VB Yanakieva, BV Bozadzhiev, DS Taneva, Study of Onion Processing Waste Powder for Potential Use in Food Sector, Acta Alimentaria, 47 (2), 2018, 181 - 188
Статия Nikolova MI, DS Taneva, TV Prokopov, MV Hadjikinova, Influence of genotype and crop year on carotenoids content of peels from Bulgarian tomato cultivars, Ukrainian Food Journal, 6 (3), 2017, ISSN 2313-5891, 470 - 479
Статия Prokopov TV, ND Delchev, BV Bozadzhiev, DS Taneva, MI Nikolova, D Spasov, Biosorption of Mn(II) ions from aqueous solution by jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) stalks, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, 16 (3), 2017, ISSN 2068-6609, 180 - 189
Статия Prokopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, Improved carotenoid extraction from Bulgarian tomato peels using ultrasonication, The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, 41 (1), 2017, 41 - 49
Доклад Златев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Научен подход и анализ на елементите по безопасност на храните, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 23 - 28
Доклад Динков КТ, ЦВ Прокопов, Т Златев, Ултрафилтрацията и диафилтрацията деконтаминират храни, съдържащи инсектофунгициди, Първи международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни” 19-20 октомври, РНТС-Пловдив, 2006, 327 - 330
Доклад Прокопов ЦВ, Т Златев, Модел за оценка на жизнения цикъл на продукти от ХВП, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 375 - 378
Статия Прокопов ЦВ, Проучване съдържанието на нитрати в растителни суровини предназначени за приготвяне на детски храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (1), 2006, 329 - 333
Доклад Камбурова В, И Желева, ЦВ Прокопов, Изследване на топлообмена при стерилизация на консерви гроздов сок, Русенски университет “А. Кънчев”, Трудове на юбилейна научна конференция, 44 (1), 2005, 213 - 219
Доклад Prokopov TV, G Marudov, T Zlatev, TH Luizova-Horeva, SS Tanchev, Environmental policy and management in food industry – two of the basic aspects of global solidarity, Proceedings of the second international conference of the consumer citizenship network, “Thaking Responsibility”, Bratislava, Hogskolen I Hedmark. Oppdragsrapport, 7, 2005, 273 - 276
Доклад Tanchev SS, TV Prokopov, TH Luizova-Horeva, Food safety: primary goal of consumer citizens, Proceedings of the first international conference of the consumer citizenship network “Using, choosing or creating the future”, 1-2 March, Paris, Hogskolen I Hedmark. Oppdragsrapport, 4, 2004, 177 - 184
Статия Прокопов ЦВ, Г Марудов, Т Златев, Състояние и перспективи за усъвършенстване качеството на обучението по екология и опазване на околната среда в УХТ-Пловдив, Научни трудове на СУБ-Враца, 2004, 141 - 146
Статия Прокопов ЦВ, Т Златев, Анализ на връзките между ISO 9001 и ISO 14001 в предприятията от хранителната индустрия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LI (3), 2004, 237 - 241
Статия Прокопов ЦВ, О Енева, СС Танчев, Количества свързана вода в някои храни и техните съставки, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 118 - 122
Статия Прокопов ЦВ, О Енева, СС Танчев, Промени на морковите при тяхното съхранение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 105 - 112
Статия Прокопов ЦВ, Кинетика на ензимно разграждане на полимерите съдържащи се в клетъчните сокове на някои плодове, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 113 - 117
Статия Танчев СС, ЦВ Прокопов, Експресен колориметричен метод за определяне на общите каротеноиди в пресни моркови, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 217 - 224
Статия Танчев СС, ЦВ Прокопов, Безвредност на храните консервирани чрез опушване, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 394 - 398
Статия Танчев СС, ЦВ Прокопов, Влияние на чая, кафето и какаото върху здравето на човека, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 33 - 39
Статия Прокопов ЦВ, СС Танчев, И Фурлински, Clostridium botulinum – еталонен токсикоген за безвредност на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 399 - 407
Статия Прокопов ЦВ, И Фурлински, СС Танчев, Критерии при оценяване безвредността на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 89 - 100
Статия Русков П, СС Танчев, И Фурлински, , Холестерола – важен фактор за и против здравето и дълголетието, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 47 - 54
Статия Танчев СС, ЧИ Дамянов, ЦВ Прокопов, П Параскова, И Фурлински, Относно дефинициите за качеството на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 81 - 90
Статия Гогова ЦИ, ЦВ Прокопов, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Средиземноморския начин на хранене – модел за здраве и дълголетие, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 103 - 109
Статия Русков П, ЦВ Прокопов, И Фурлински, СС Танчев, Хранителна достоверност (еквивалентност) – същност и критерии за доказване, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 33 - 45
Статия Прокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, МН Перифанова-Немска, Влияние на мазнините върху здравето и дълголетието на човека, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 126 - 135
Статия Прокопов ЦВ, И Фурлински, ЦИ Гогова, П Параскова, СС Танчев, Антиоксидантна активност на подправките, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 119 - 124
Статия Прокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Витамините С, А и Е като антиоксиданти, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 110 - 118
Статия Прокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Функционални храни, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 92 - 102
Статия Танчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Оценка на опасността чрез критичните контролни точки или системата НАССР, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (2), 2000, 25 - 35
Статия Танчев СС, ЦВ Прокопов, Кинетика на топлинно разграждане на каротиноидите съдържащи се в млян червен пипер, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 107 - 110
Статия Прокопов ЦВ, СС Танчев, Кинетика на изменение цвета на млян червен пипер и на брашна от моркови, доматени люспи и кромид при съхранението им, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 117 - 121
Статия Прокопов ЦВ, СС Танчев, Проучване втечняващите възможности на някои ензимни препарати спрямо пектина и нишестето в моделни разтвори и в плодови каши, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 111 - 116
Доклад Tanchev SS, K Onkov, P Richardson, P Paraskova, M Haydutov, S Phylipov, S Haralampiev, TV Prokopov, T Petrova, Lethality and quality retention distribution in in-pack batch sterilised foods,. In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1998, 109 - 113
Доклад Tanchev SS, K Onkov, M Haydutov, P Paraskova, TV Prokopov, S Haralampiev, M Ruinova, Correlation between surface, least lethality point and average quality of foods during sterilisation or cooling after packaging without sterilization, In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1998, 114 - 118
Доклад Prokopov TV, K Onkov, SS Tanchev, Pectolitic activity of some industrial enzyme preparations used for pressing of fruits and vegetables. In: Oliveira, J., Oliveira, F., Gorris, L. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Processes, Porto, Portugal, 5, 1998, 159 - 162
Доклад Prokopov TV, SS Tanchev, Effect of enzyme maceration and homogenisation upon apricots nectar sedimentation during storage. In: Shelf life prediction for improved safety and quality of foods, CIPA-CT-0120, Final Workshop, Wageningen, The Netherlands, 1997, 28 - 31
Доклад Tanchev SS, P Paraskova, M Haydutov, TV Prokopov, A Kostov, A Kalnev, Utilization of anthocyans as an indicator of the effect of thermal processing on food quality, In: Oliveira, J. (Ed.), Process optimisation and minimal processing of foods, . CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1995, 69 - 72
Статия Хаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Деконтаминиращ ефект при преработката на замърсени с пестициди череши, Хранително-вкусова промишленост, София, 12, 2006, 24 - 27
Доклад Прокопов ЦВ, Т Златев, Екологосъобразни технологии за производство на безопасни храни на млечна основа, Международен симпозиум “Екология-2006”, 5-9 юни, Сл. Бряг, Наука инвест – bклон Бургас, 2, 2006, 121 - 128
Статия Хаджикинова МВ, Е Пьотровска, ЦВ Прокопов, Деконтаминиращ ефект при производството на пресов и бистър сок от замърсени с пестициди малини, Хранително-вкусова промишленост, София, 6, 2005, 8 - 11
Доклад Прокопов ЦВ, Т Златев, Особености при внедряването на моделът за “Чисто производство” в хранителната индустрия, Международен симпозиум “Екология-2005”, 13-17 юни, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, III (3), 2005, 26 - 32
Доклад Петков ТЗ, КТ Динков, ЦВ Прокопов, Екологоикономически и технологически аспекти в опазване на околната среда при производство на храни, Международен симпозиум “Екология-2004”, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, 1, 2004, 260 - 266
Статия Прокопов ЦВ, Изследване влиянието на ензимната мацерация върху стабилността на разслояване на плодови нектари по време на съхранение, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIII (1), 1998, 455 - 460
Доклад Tanchev SS, TV Prokopov, Kinetics of the enzymic maceration of fruits and vegetables, Seventh International Congress on Engineering and Food, 13 - 17 April, Brighton, England, In: Jowitt R. (Ed.) Engineering & Food at ICEF7 Supplement, Academic Press, 1997, SB9 - SB12
Доклад Tanchev SS, TV Prokopov, A Kostov, Influence of enzyme maceration and homogenisation pressure upon nectar sedimentation during storage, In: Oliveira, J. (Ed.). Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Process, Porto, Portugal, 5, 1995, 85 - 87
Монография Прокопов ЦВ, Изследване върху приложението на ензимни препарати при преработката на растителни суровини, Дисертация, ВИХВП-Пловдив, 2000
Доклад Златев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Възможности за оползотворяване на растителни отпадъци в биогаз, Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Институт по Розата и Етеричномаслените култури, Казанлък, 2007, 116 - 120
Статия Рашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Еколого-икономически анализ на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, II, 2011, 38 - 43
Доклад Вълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений, VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Могилев, Беларус, Teзисы докладов, 1, 2011, 22 - 26
Статия Рашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Изследване работата на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, I, 2011, 64 - 67
Статия Taneva DS, VD Rasheva, GI Valchev, TV Prokopov, Investigation of spray drying process of birch extract, Научно-производствены журнал “Пищевая наука и технология”, Одеська Нацiональна Академiя Харчових Технологiй, Одеса, 2 (11), 2010, 78 - 80
Статия Танева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Модел за оценка на здравния риск при производството на етерични и растителни масла, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LV, 2008, 234 - 238
Доклад Танева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, С Иванова, Модел за оценка на здравния риск в млечната промишленост, Сборник на докладите от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве-2008”, Академично издателство на АУ, Пловдив, 2008, 411 - 416
Статия Танева ДС, ЦВ Прокопов, Анализ на връзките между ISO 14001 и системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятията от хранителната индустрия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (2), 2005, 398 - 401
Доклад Prokopov TV, TH Luizova-Horeva, SS Tanchev, Curriculum for master of science degree for consumer protection in foods, The Consumer Citizenship Network Conference Proceedings “Building Bridges”, Hogskolen I Hedmark Oppdragsrapport, 2, 2008, 201 - 207
Статия Динков КТ, МА Душкова, ЦВ Прокопов, Детоксикация на бистър ябълков сок от пестициди чрез ензимна обработка и ултрафилтрация, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 579 - 584
Статия Хаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДГ Хаджикинов, ДС Танева, Деконтаминирующии эффект при производстве соков прямого отжима и осветленных соков из аронии, загрязненной пестицидами, Науковi працi, ОНХТ, Одеса, 34 (2), 2008, 17 - 21
Доклад Златев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Екологични аспекти на съвременния мониторинг на храни, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ-Пловдив, 2008, 329 - 334
Доклад Хаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оценка за безопасност на добавки за хранителни продукти, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ – Пловдив, 2008, 47 - 54
Статия Прокопов ЦВ, Т Златев, МВ Хаджикинова, ДС Танева, Екомаркировка на хранителните продукти, Земеделие, 3, 2007, 38 - 39
Доклад Прокопов ЦВ, Т Златев, МВ Хаджикинова, Екоефективността като критерий за екомаркировка на продукти от ХВП, Сборник на докладите от Първия международен симпозиум «Екологични подходи при производството на безопасни храни», Сдружение РНТС с ДНТ-Пловдив, 2006, 277 - 280
Статия Прокопов ЦВ, СС Танчев, Влияние на алкохола върху здравето на човека, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, XLVIII, 2002, 134 - 142
Статия Танчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Добрата производствена практика-същност и приложения, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, XLIV (2), 2000, 18 - 24
Доклад Fernandez PS, A Martinez, S Tanchev, TV Prokopov, Inactivation and Inhibition of Sporulated Microorganisms Related to the Degradation of Quality Factors. In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process Optimisation and Minimal Processing of Foods, Thermal Processing-New Technologies, Proceedings of the third project workshop, Porto, Portugal, 1, 1997, 92 - 95
Уч. пособие Prokopov TV, SS Tanchev, TH Luizova-Horeva, I Zheleva, A Iiavska, G Schleining, Guide on E-Learning, ISEKI-Food, Porto, 2005
Уч. пособие Прокопов ЦВ, Ръководство за упражнения по екология и опазване на околната среда в ХВП, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2006, ISBN 954-24-0073-х
Уч. пособие Танчев СС, ЦВ Прокопов, Безвредност на храните, Академично изд. на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0031-4
Уч. пособие Танчев СС, ЦВ Прокопов, Методи за консервиране на храни, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0039-X
Уч. пособие Танчев СС, ЦВ Прокопов, П Георгиева, К Иванов, Въведение в теорията и практиката за осигуряване качеството и безвредността на храните, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0030-6
Уч. пособие Танчев СС, ЦВ Прокопов, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, О Сапарев, , Т Гарчева, А Крастева, Г Москов, Д Илучев, И Кожухаров, Р Мишков, Принципи за повишаване ефективността на учебния процес в английското висше образование, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2001, ISBN 954-24-0024-1
Уч. пособие Tanchev SS, TV Prokopov, Industrialization stage from pilot production to mass production management of new food products industrialization, In: Treilon, R. (Ed.). Food innovation management from idea to success, Food Atlantic, France, Chapter 7, 2000, 179 - 195
Уч. пособие Танчев СС, ЦВ Прокопов, К Силва, Е Димулен, ЧИ Дамянов, П Параскова, К Колев, Л Машева, Следберитбени технологии на плодове и зеленчуци, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0014-4
Статия Dushkova MA, KT Dinkov, TV Prokopov, Investigation of the ecological conformity of baromembrane processes under whey treatment, Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 9 (3), 2010, 570 - 574
Монография Prokopov TV, SS Tanchev, Methods of food preservation, In: McElhatton, A. and Marshall, R. (Eds.). Food Safety: A Practical and Case Study Approach, Springer Science + Business Media LLC, New York, USA, Chapter 1, 2007, ISBN 978-0-387-33509-4, 3 - 25
Статия Prokopov TV, MI Nikolova, GT Dobrev, DS Taneva, Enzyme-assisted extraction of carotenoids from Bulgarian tomato peels, Acta Alimentaria, 46 (1), 2017, 84 - 91
Уч. пособие Топлева СА, ЦВ Прокопов, Ръководство за упражнения по Индустриална екология, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0290-9
Уч. пособие Прокопов ЦВ, ДС Танева, Екологично законодателство и норми, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0276-3
Уч. пособие Прокопов ЦВ, СА Топлева, Ръководство за упражнения по Индустриална екология, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-02-78-7
Уч. пособие Прокопов ЦВ, Индустриална екология, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0277-0
Статия Миленков БХ, МИ Николова, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за изчисляване на санкциите при замърсяване на водни обекти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 746 - 749
Статия Силков С, В Чаплинский, ЦВ Прокопов, Оценка спектра токсичных веществ на загрязненной почве в яровой пшенице в фазе кущения, Научный журнал АПК России, 73, 2015, 139 - 144
Доклад Прокопов ЦВ, МИ Николова, ДС Танева, ИВ Милкова-Томова, Оптимизация процесса экстракций каротеноидов из кожуры болгарских помидоров сорта „Каробета“, Сборник материалов II Международной научно-технической конференции „Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство“, ФГБОУ ВО „Воронежский государственны университет инженерных технологии“, 2015, 352 - 357
Статия Prokopov TV, J Goranova, MR Baeva, AM Slavov, CM Galanakis, Effects of powder from white cabbage outer leaves on sponge cake quality, International Agrophysics, 29 (4), 2015, 493 - 500
Статия Прокопов ЦВ, МИ Николова, Кинетика на извличане на каротеноиди от кожици на български сортове домати – моделиране на процеса, Индустриални технологии, II (1), 2015, 139 - 144
Статия Ганенко СВ, ЕИ Столбовая, НА Старикова, ЦВ Прокопов, Разработка кормового продукта на основе отходов мясоперерабатывающих производств, Научный журнал АПК России, 72 (2), 2015, 91 - 96
Статия Prokopov TV, Removal of copper (II) from aqueous solution by biosorption onto powder of Jerusalem artichoke stalks, Ecological Engineering and Environmental Protection, 1, 2015, 24 - 32
Статия Mihaylova DS, TV Prokopov, V Ivanova, N Mihalkov, Monitoring of water and activated sludge assessment in WWTP with sequencing batch reactors, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, 4 (100), 2015, 260 - 269
Статия Танева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, МИ Николова, Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 562 - 565
Статия Прокопов ЦВ, ДС Танева, В Говедаров, МИ Николова, Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз, Инсталации, 1, 2015, 14 - 16
Статия Prokopov TV, Utilization of by-products from fruit and vegetable processing: a review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 49 - 54
Доклад Прокопов ЦВ, Биосорбция на Cd(II) от водни разтвори с брашно от топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – Моделиране на адсорбционна изотерма, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 405 - 410
Статия Prokopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Physicochemical monitoring and performance evaluation of SBR municipal wastewater treatment, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (3), 2014, 207 - 213
Статия Mihaylova DS, TV Prokopov, N Mihalkov, Hydrobiological investigation of the activated sludge from sequencing batch reactors of WWTP-Hisarya, Ecologia Balkanica, 5, 2014, 41 - 47
Статия Prokopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Biological treatment of wastewater by sequencing batch reactors, Ecologia Balkanica, 5, 2014, 33 - 39
Доклад Прокопов ЦВ, Влияние на изменението на климата върху качеството и безопасността на храните, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 411 - 418
Статия Николова МИ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оптимизиране екстракцията на каротеноиди от кожици на български домати, Известия на Съюза на учените-Сливен, 25, 2014, 10 - 15
Доклад Вълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 363 - 368
Статия Prokopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, Wastewater COD reduction by adsorption on commercial activated carbon, The Journal of Eurasian Technological University, Kazahstan, 4 (18), 2014, 5 - 15
Статия Делчев НД, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от топинамбур (Heliantus tuberosus L.), Хранително-вкусова промишленост, 2, 2014, 36 - 40
Статия Prokopov TV, ND Delchev, DS Taneva, Biosorption of Fe(III) from aqueous solution by Jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.) powder, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 64 - 68
Статия Рашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, ЦВ Прокопов, Термодинамична диаграма „Енталпия-съдържание на пари на ацетон” за смес от влажен въздух и пари на ацетон, Топлотехника, 5 (1), 2014, 28 - 31
Статия Миленков БХ, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за прогнозиране загубата на слух при експозиция на производствен шум, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 676 - 679
Статия Танева ДС, ЦВ Прокопов, Анализ на трудовият травматизъм в ХВП и туризма, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2014, 37 - 41
Статия Хаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията – основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, LVI, 2014, 196 - 200
Статия Nikolova MI, TV Prokopov, D Ganeva, G Pevicharova, Effect of treatment parameters on the carotenoid extraction from tomato peels of Bulgarian industrial varieties, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (4), 2014, 283 - 289
Статия Прокопов ЦВ, Приложение на антоциани за оценка на микробиологичната стабилност и безопасност на кондуктивно загрявани храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 542 - 545
Статия Nikolova MI, TV Prokopov, Characteristics and functional properties of natural origin lycopene: A Review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 115 - 120
Статия Prokopov TV, G Mechenov, Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Ukrainian Food Journal, 2 (4), 2013, 489 - 498
Статия Делчев НД, ЦВ Прокопов, Изследване адсорбционните свойства на брашно от Helianthus tuberosus L. спрямо йони на Cu2+, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия В. Хранителна техника и технологии, XI, 2013, 170 - 177
Статия Rasheva VD, DS Taneva, GI Valchev, TV Prokopov, Thermodynamic diagram “Enthalpy-hexane vapor content” for humid air-hexane vapor mixture, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 372 - 375
Статия Рашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, ЦВ Прокопов, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на хексан, ацетон и етанол, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1296 - 1299
Статия Taneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the food industry, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 393 - 398
Статия Taneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the meat processing industry, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 100 - 103
Статия Taneva DS, PT Panayotov, TV Prokopov, Investigation of working environment parameters and risk assessment in dairy processing, Научно-производственый журнал, „Пищевая наука и технология”, ОНАПТ, Одесса, Украина, 3 (24), 2013, 67 - 70
Статия Taneva DS, D Kralchev, TV Prokopov, Effects of work related stress on workers’ health, Ukrainian Journal of Food Science, 1 (2), 2013, 253 - 261
Статия Kralchev D, DS Taneva, TV Prokopov, Effects of work-related factors on workers’ health in Bulgaria, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, XII (4), 2013, 332 - 341
Статия Славов АК, ЗР Денкова, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Селекция на щамове Pseudomonas sp. и Aeromonas sp. за пречистване на отпадни води от инсталация за очистване на въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, 641 - 645
Доклад Hadzhiev BI, TV Prokopov, A Pasheva, Increasing of eco-efficiency in food industry by processes reengineering, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012, Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 369 - 374
Статия Prokopov TV, DS Taneva, VD Rasheva, GI Valchev, Characterization and Composition of Wastewater from Installation for Air Purification, Одеська Национальна Академiя Харчових Технологiй, Одеса, Украина, Науковi Прациi, 42 (2), 2012, 455 - 460
Доклад Taneva DS, TV Prokopov, DK Balev, MV Hadjikinova, DS Stoev, Investigation of working environment parameters in meat processing, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012. Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 190 - 194

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив