Забравена парола

проф. д-р Васил Димитров Златанов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Монография Бъчваров СН, ВД Златанов, Теория на устойчивостта на равновесието и движението, Академично издателство на УХТ—Пловдив, Пловдив, 2022, ISBN ISBN: 978-954-24-0353-1
Статия Zlatanov VD, Bachvarov SN, Atanasova SA, Studies on Analytical Determination of the Vibrations of a Load, Twice Elastically Suspended from an Elastic Beam via Another Load, Advanced Aspects of Engineering Research, 7, 2021, ISSN ISBN 978-93-90888-66-5, 86 - 104
Уч. пособие Златанов ВД, Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в хранителната промишленост, Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, 2020, ISBN 978-954-517-296-0
Монография Златанов ВД, Аналитично изследване на механични системи, Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, 2020, ISBN 978-954-517-295-3
Доклад Nikolov SN, VD Zlatanov, DYNAMICS OF A HAMILTONIAN SYSTEM WITH FOUR DEGREES OF FREEDOM, Mechanics Transport Communications - Academic journal, 17 (3), 2019, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), VII-1 - Vii-6
Статия Zlatanov VD, Nikolov SG, Vibrations of a Chain in the Braking Regime of the Motion Mechanism in Load-Lifting Machines, Advances in Mechanical Engineering. Springer, 2019, ISSN Print ISBN 978-3-030-11980-5, Online ISBN 978-3-030-11981-2, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-11981-2_20, 221 - 232
Уч. пособие Златанов ВД, С Атанасова, В Хаджийски, Ръководство за курсова проектиране по Машинни елементи ІІ част /зъбни предавки/, Академично издателство на Аграрен Университет-Пловдив, 2018, ISBN 978-954-517-269-4
Доклад Златанов ВД, Янев М, ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА АНАЛИТИЧНИТE АСИМПТОТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ, Сборник доклади от Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес -2018", Пловдив ,26.04.2018, 2018, ISSN 2367- 8569, 13 - 18
Доклад Златанов ВД, Николов СГ, КОЛЕБАНИЯ НИТИ В ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МАШИНАХ В РЕЖИМЕ ТОРМОЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, Современное машиностроение: Наука и образование: материалы 7-й Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.Н. Евграфова и А.А. Поповича.– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 818 с., 2018, ISSN 2223-0807, 134 - 146
Монография Бъчваров СН, СГ Николов, ВД Златанов, Механика ІІІ част /Аналитична механика/, Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, 2016, ISBN 978-954-517-248-9
Монография Bachvarov SN, VD Zlatanov, Kinematics of the most general motion of a rigid body, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2015, ISBN 978-3-659-71542-6
Уч. пособие Бъчваров СН, ВД Златанов, Съпротивление на материалите /вътрешни усилия, теория на напреженията/, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0250-3
Уч. пособие Златанов ВД, Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Механика ІІ част, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0199-5
Уч. пособие Златанов ВД, СИ Атанасова, ВМ Хаджийски, Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Машинознание, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0198-8
Доклад Атанасова СИ, ВД Златанов, Проектиране на компютърен тримерен модел на глобоидна червячна предавка, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-776, 772 - 776
Доклад Атанасова СИ, ВД Златанов, Методика за тримерно cad моделиране на конусна зъбна предавка с кръгови зъби, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 767 - 771
Доклад Златанов ВД, ИГ Янчев, КА Мундев, Аналитично определяне на натоварването върху ножови захвати за контролирано разрушаване на орехови плодове, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 755 - 758
Статия Zlatanov VD, Stationary Oscillation in Two-Mass Machine Aggregate with Universal-Joint Drive, Lecture Note in Mechanical Engineering . Advances in Mechanical Engineering. Springer, 2016, ISSN 2195-4356, ISSN 2195-4364 (electronic), ISBN 978-3-319-29578-7, ISBN 978-3-319-29579-4 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-29579-4, 105 - 113
Доклад Златанов ВД, Стационарные колебания в двухмассовом машинном агрегате с карданной передачей, 4-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 19-20 Юни 2014, Санкт Петербург, Русия. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2014, ISSN 2223-0807, 192 - 202
Доклад Златанов ВД, Математично моделиране на движението на една антропоморфна манипулационна система, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 18-19 Октомври 2013, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1249 - 1254
Доклад Златанов ВД, Динамично моделиране на една антропоморфна манипулационна система, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 18-19 Октомври 2013, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1245 - 1248
Доклад Бъчваров СН, ВД Златанов, Метод инверсии в кинематике твердого тела, 3-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 20-21 Юни 2013, Санкт Петербург, Русия. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2013, ISSN 2223-0807, 642 - 650
Доклад Янчев ИГ, ВД Златанов, КА Мундев, Експериментално определяне на мястото за прилагани на нормалното натоварване за контролирано разрушаване на орехови плодове, . Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012”, 19-20 Октомври 2012, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 846 - 851
Доклад Златанов ВД, СН Бъчваров, Атанасова СА, Компютърно моделиране на определянето на опорните реакции при сложно натоварени тела, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012”, 19-20 Октомври 2012, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 852 - 855
Доклад Златанов ВД, Об определении силы реакции связей сложно нагруженного тела, 2-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 14-15 Юни 2012, Санкт Петербург, Русия. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2012, ISSN 2223-0807, 344 - 349
Статия Zlatanov VD, SN Buchvarov, SI Atanasova, Analytical Determination of the Vibration of a Load, Twice Elastically Suspended From an Elastic Beam via Another Load., Mechanical Engineering Research, 4 (2), 2014, ISSN 1927-0607 (Print) 1927-0615 (Online), doi:10.5539/mer.v4n2p30, 30 - 44
Статия Buchvarov SN, VD Zlatanov, SI Atanasova, On the Dynamics of an Elastic Mathematical Pendulum with a Movable Suspension Point, Mechanics Transport Communication-Academic journal, 1 (1), 2013, ISSN 1312-3823, VІІ-10 - VІІ-21
Статия Yanchev IG, VD Zlatanov, KA Mundev, Definition of cracking force needed for breaking walnut shells in relation of their moisture level and temperature, Journal of Food and Packing Science, Technique and Technologies (1), 2012, ISSN 1314-7420, 55 - 58
Статия Zlatanov VD, SN Buchvarov, SI Atanasova, Vibration of a Load Elastic Suspended for Elastic Beam through Another Load, Machine Design, 4 (1), 2012, ISSN 1821-1259, 33 - 42

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив