Забравена парола

проф. д-р Виолета Димитрова Рашева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Вълчев Г, Н. Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Ефектът от предприетите мерки по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното обслужване”, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 2 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 4 - 7
Статия Рашева В, Енергия от отпадъци – предимства и недостатъци, Семинар на тема „Енергия от биомаса”- 19.03.2015 г., Дом на науката и техниката – Пловдив, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 1 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 20 - 23
Статия Минчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Анализ на резултатите от въвеждане на ЕСМ в УХТ – Пловдив на учебен корпус 3, Сп. Топлотехника/Национален комитет по теория на механизмите и машините – Варна, №10, Год. 6, Кн. 2, 2015, ISSN ISSN 1314-2550, 16 - 19
Статия Рашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Енергийни спестявания в учебен блок 4 на УХТ, след изпълнение на енергоспестяващи мерки, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN 799-803, ISSN 2535-1311, 799 - 803
Статия Бинев И, В Рашева, Н Георгиева, Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки за сградата на факултет "Техника и технологии" Ямбол, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив,, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN ISSN 2535-1311, 786 - 790
Статия Ташева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от енергийната ефективност на учебен корпус І на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 61 - 64
Статия Рашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от изпълнението на мерки за енергоспестяване в Университета по хранителни технологии, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 55 - 60
Статия Velikanov M, V Kamburova, , Energy Еfficiency Project for a Factory Producing Sweets and Baked Goods, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf), 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941,, 163 - 168
Статия Binev I, V Rasheva, S Tasheva, N Georgieva, M Konstantinov, Analysis of Measures to Improve Energy Efficiency of Faculty "Technics and Technologies" of Yambol, Trakia University of Stara Zagora, Applied Researches in Technics, Technologies and Education AETTE, Journal of the Facultyof Technics and Technoligies, Trakia University, vol. 3, (No 3 - doi: 10.15547/artte.2015.03.007, available at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/)), 2015, ISSN ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (on line), 258 - 264
Статия Tasheva S, I Binev, , Results from an Energy Audit of Municipal Buildings in the Municipality of Sliven, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings 2015, available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf, 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, 129 - 134
Статия Ташева С, А Стоянова, G Valtchev, V Rasheva, Height of Cohobation Columns Manufacturing Distillation Water from Grain Raw Materials, АПК России, Челябинск, Научны журнал, 72, 2, 2015, ISSN ISSN 2227-7005, 119 - 124
Статия Ташева С, А Стоянова, G Valtchev, V Rasheva, Cohobation Column Manufacturing Distillation Water of Medicine Aromatic Raw Materials, V Международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию ФГБОУ ВПО „Воронежский государственный университет инженерных технологии”, 2015, ISSN ISSN 2311-6870, 25 - 33
Статия Ходжева З., В. Рашева, Анализ на хидродинамиката на кожухотръбен топлообменен апарат с плаваща глава, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, Серия В. Техника и технологии, Пловдив 2015, том ХII, 2015, ISSN ISSN 1311 – 9419, 130 - 134
Статия Rasheva, V., Ch. Iliev, V. Kamburova, M. Velikanov, Energy Efficiency Audit of a Company Producing Faience and Floor Tiles and Sanitary Products, 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2016, Golden Sands - Bulgaria, 2 - 4 june, Proceedings 2016, (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-of-TE-RE-RD-2016.pdf), 2016, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, 125 - 130
Статия Rasheva V., I. Binev, , Assessment the Level of Energy Efficiency in Public Buildings of Sliven Municipality, 6th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering, May, 12 – 13, 2016 MET IME 2016, “Dunarea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Engineering, Romania. Termotehnica/Thermal Engineering Journal,, No. S1/2016 (available at: http://www.revistatermotehnica.agir.ro/numar_revista.php?id=126), 2016, ISSN ISSN–L 1222-4057, 94 - 99
Статия Komitov G., V. Rasheva, I. Binev, I. Kiryakov, Innovation technology for using of disposals automobile tyres, European Journal of Technical and Natural Sciences, № 4, 2016, Vienna, (available at: https://ppublishing.org/upload/iblock/956/EJT_4_2016-cor.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.20534/EJTNS-16-4-20-22), 2016, ISSN ISSN 2414-2352, 20 - 22
Статия Rasheva, V., Ch. Iliev, V. Kamburova, Dr. Karadaglic, M. Velikanov, Technical Monitoring Results After Energy Efficiency Investment for a Student Dormitory in Podgorica, 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2017, Mistral Resort 3*- Moieciu, Romania, 8 - 10 June 2017, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2017/04/International-Conference-TE-RE-RD-2017-Printed-Proceedings.pdf), 2017, ISSN ISSN 2359 – 7941, 139 - 144
Статия Valtchev G. I., V. D. Rasheva, N. G. Kalojanov, S. Tz. Tasheva, , Technical Monitoring Results After Energy Efficiency Investment for University of Food Technologies, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17 – 20, 2017 SIMTERM, Proceedings, University of Nish, 2017, (available at: http://simterm.masfak.ni.ac.rs/index-en.html), 2017, ISSN ISBN 978-86-6055-098-1, 31 - 38
Статия Binev I, Кр. Иванов, В. Рашева,, Г. Комитов, Ю. Вълчев, Хидродинамика на кожухотръбен топлообменен апарат, Сборник доклади от Международна научна конференция „Техника, технологии, образование” - ICTTE 2017, Тракийски университет Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, 19-20 октомври, 2017, (available at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/), 2017, ISSN ISSN 1314-9474, 318 - 322
Статия Rasheva, V., V. Kamburova, M. Velikanov., Results from an Energy Audit of a Joint-stock Company “Medica AD”, 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin, Romania, 31 May - 02 June 2018, Proceedings,, 2018, ISSN ISSN 2359 – 7941, ISSN-L 2359 – 7941, 129 - 134
Статия Komitov, G., V. Rasheva,, I. Binev, Determining the expenses for heating of a residential building using different energy sources, The XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 595 (2019) (012046), 2019
Статия Kamburova V., V. Rasheva,, M. Velikanov, Energy - Efficient Reconstruction of Public Lighting in Pravets Municipality from Bulgaria, E3S Web of Conferences, 112 (04008 (2019) TE-RE-RD 2019, https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911204008), 2019
Статия Komitov, G., V. Rasheva, I. Binev, Methodology for Quickly Determining the Quality of Pellets, International Symposium “The Environment and the Industry”, 2019, Proceedings Book,, DOI: 10.21698/simi.2019.fp27, 2019, 207 - 214
Статия Komitov, G., V. Rasheva, G. Valtchev, An energy efficiency project for a broilers farm. Scientific Papers, Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering, Vol. VIII,, 2019, ISSN ISSN 2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN Online 2393-5138, ISSN-L 2285-6064,, 45 - 52
Статия Rasheva V, G Komitov, I. Binev, G Valtchev, Structural and Technological Features of an Installation for Recovery of End-of-life Automobile Tires, E3S Web of Conferences, 180 (01016), 2020
Статия G. Valtchev, N. Kalojanov, V. Rasheva, M. Minchev, S. Tasheva, Analysis of Results After Implementation of Energy Saving Measures in Public Buildings, Bulgarian Chemical Communications, Volume 48 (Special Issue E), 2016, ISSN 0861-9808, 283 - 289

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив