Забравена парола

доц. д-р Татяна Петрова Панчева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Уч. пособие Pancheva TP, Human Resource Management for Tourism Services. A teaching manual for foreign students in Tourism subjects, 1st ed., UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0261-9, 1 - 94
Доклад Панчева ТП, Характеристика и тенденции в развитието на заетостта на непълно работно време в България, Научни трудове на Съюза на учените, Серия А., т. ІІ, Пловдив, 2016, 98 - 102
Доклад Панчева ТП, Управленски практики на иновация на работното място, прилагани в българските предприятия: сравнителен анализ със страните от ЕС, Научни трудове на съюза на учените в България, серия А, т. 1, Пловдив, 2015, 100 - 103
Доклад Панчева ТП, Иновация на работното място - прилагани системи в страните от ЕС: сравнителни емпирични анализи, Научни трудове на съюза на учените в България, серия А, т. 1, Пловдив, 2015, 93 - 99
Доклад Панчева ТП, Функционална гъвкавост и прилагани практики на екипна работа в българските предприятия: сравнителен анализ със страните от ЕС, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. т. ХVІ, Пловдив, 2014, 154 - 157
Доклад Панчева ТП, Автономия и когнитивна гъвкавост на труда в българските предприятия: сравнителен анализ със страните от ЕС, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. т. ХVІ, Пловдив, 2014, 147 - 153
Доклад Панчева ТП, Профил на самостоятелната заетост в България. Някои характеристики и тенденции., Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конфереция „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, Пловдив, 2014, 250 - 257
Доклад Панчева ТП, Организационна промяна и въведени реорганизации и преструктуриране на работните места в българските предприятия, Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конфереция „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, Пловдив, 2014, 258 - 264
Монография Панчева ТП, Автореферат на дисертация на тема „Измерения за гъвкавост на пазара на труда: България в сравнителен контекст със страните от ЕС“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 3. Социални, стопански и правни науки; Пловдив, 2014

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив