Забравена парола

ас. д-р Марияна Енчева Сестримска

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Veselin Nachev, Todor Stoyanchev, Mariyana Sestrimska, Application of the "Electronic nose" System in the Analysis of Meat Quality, Journal of informatics and innovative technologies, JIIT, Vol. 1, 2022, ISSN 2682-9517 (Print), ISSN: 2683-0930 (Online), 41 - 46
Статия Sestrimska M., Intelligent methods for objective analysis of the quality of multicomponent food products, Journal of informatics and innovative technologies, JIIT, Vol. 3, 2021 г., ISSN 2682-9517 (Print), ISSN: 2683-0930 (Online), 18 - 28
Доклад Сестримска М., Титова Т., Изкуствени невронни мрежи за класификация на видове чай, базирана на VIS/NIR спектрален анализ, Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС, 2017, ISSN 1311-3321, 91 - 97
Доклад Sestrimska M., T. Titova, V. Nachev, Artificial Neural Network for Identification of Multicomponent Mixtures of Tea, Proceedings of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 2017, ISSN 2603-3259 (Print), ISSN 2603-3267 (Online), 409 - 412
Статия Сестримска М., Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход, Списание "Автоматика и информатика", 3, 2016, ISSN 0861-7562, 13 - 19
Доклад Sestrimska M., T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Self-Organizing Artificial Neural Network a Kohonen to be Multifactorial Classification of „English Breakfast“ Tea, with Different Geographical Origin of Components, Proceedings of the 63rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2016”, Vol. 63 (Is. 2), 2016, ISSN 1314-7102, 313 - 320
Доклад М. Сестримска, В. Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част II, Международна конференция АВТИМАТИКА И ИНФОРМАТИКА '2016, 1 (1) CD ISSN 1313-1869, 2016 г., ISSN 1313-1850, 65 - 68
Доклад М. Сестримска, Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част I, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА '2016, 1 (1) CD ISSN 1313-1869, 2016, ISSN 1313-1850, 61 - 64
Доклад M. Sestrimska, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Multicomponent Analysis of Basic Physico-chemical Parameters of Bulgarian Yoghurt, Proceedings of the 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 1 (1), 2016 г., ISSN 13 978-9989-786-78-5, 381 - 384
Доклад М. Сестримска, Приложение на статистическия анализ при изследване свойствата на многокомпонентния състав на бисквити, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, том LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 675 - 681

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив