Забравена парола

Преглед

Име: 17 - Технология на тютюна и тютюневите изделия
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

Направление “Технология на тютюна и тютюневите изделия” има дългогодишни традиции. Началото е поставено със създаването през 1947 г. на катедра “Тютюнознание” с ръководител проф. Д. Байлов, към Агрономическия факултет на Пловдивския държавен университет “П. Хилендарски”. През 1950 г. тя преминава към Отдела по земеделска технология на ВСИ “В. Коларов” (Аграрен университет – Пловдив) като катедра “Химия и технология на тютюна” с ръководител доц. Д. Атанасов. Като катедра (респ. специалност) “Технология на тютюна и тютюневите изделия” се обособява през 1951 г. във Факултета за хранителна промишленост към ВСИ “В. Коларов”, в която през 1952 г. се дипломира първият випуск инженер-технолози по тютюна. През 1953 г. катедра “Технология на тютюна и тютюневите изделия” е една от деветте катедри, изграждащи новосъздадения Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП).

Ръководители на катедра (респ. направление) „Технология на тютюна и тютюневите изделия” са били известни специалисти в областта на тютюна и тютюневите изделия: доц. Д. Атанасов (1953 - 1955), доц. Х. Грънчаров (1955 - 1956), проф. М. Веселинов (1956 - 1964), проф. Д. Атанасов (1965 - 1981), проф. Л. Гюзелев (1981 - 1993), доц. А. Несторов (1993 - 1995), проф. С. Георгиев (1995 - 1999). Ръководители на направление “Технология на тютюна и тютюневите изделия” са: доц. д-р В. Джамбазов (1999 – 2009), доц. д-р А. К. Омар (2009 – 2010) и доц. д.н. В. Попова (от 2010 г.). Обучението на студентите от специалност “Технология на тютюна и тютюневите изделия” е провеждано главно в следните ключови области, независимо от използваните през годините различни наименования на учебните дисциплини:

 1. Производство и сушене на тютюна – проф. Д. Байлов, проф. Д. Атанасов, доц. Х. Грънчаров, доц. А. Несторов, ас. В. Ангелиев, ас. И. Галев, доц. А. К. Омар, доц. В. Попова, доц. Д. Драчев, гл. ас. Т. Иванова;
 2. Стокознание на тютюна – проф. М. Веселинов, проф. Л. Гюзелев, проф. С. Георгиев, преп. Л. Димитров, хон. преп. В. Фетваджиев, преп. М. Михайлов, хон. преп. Н. Иванов, доц. А. Несторов, доц. С. Пеева, ас. И. Галев, доц. В. Попова, гл. ас. Т. Иванова;
 3. Манипулация и ферментация на тютюна (Промишлена обработка на тютюна) – проф. М. Веселинов, проф. Л. Гюзелев, доц. Т. Драчев, доц. С. Пеева, доц. А. К. Омар, доц. В. Попова, гл. ас. Т. Иванова;
 4. Технология на тютюна и тютюневите изделия – проф. М. Веселинов, проф. С. Георгиев, хон. ас. Ю. Панайотова, доц. А. К. Омар, доц. Д. Драчев, гл. ас. Т. Иванова;
 5. Технологично обзавеждане на тютюневата промишленост – преп. И. Антонов, хон. преп. К. Тютюнджиян, хон. преп. А. Дюлгеров, хон. преп. С. Марудов, доц. В. Джамбазов.

Учебно-помощният състав на катедрата се формира от специалисти по тютюна, агрономи, технолози и химици: Н. Калайджиева, техник С. Лазаров, агр. Е. Генчева, техник И. Григоров, агр. Н. Петков, химик С. Николова, инж. Ю. Панайотова, инж. Н. Недев, инж. В. Иванов.

От създаването си катедрата (респ. направлението) е подготвила над 900 специалисти, в това число над 20 чужденци. Към направлението успешно са защитили дисертации над 20 български и чуждестранни докторанти, в това число трима доктори на науките. Разработени са над 100 научни и научно-приложни проекти, като голяма част от тях са внедрени в практиката.

Направлението осъществява активно сътрудничество за съвместни разработки и провеждане на учебни и преддипломни практики и стажове на студентите с редица фирми от бранша, като:

 • „Булгартабак холдинг” АД
 • „КТ Интернешънъл” ЕАД, Пловдив
 • “Сокотаб” ЕООД, с. Радиново, Пловдив
 • “Миссириан България” АД, с. Стамболово, Хасково
 • „Юрий Гагарин“ АД, Пловдив
 • "Слънце Стара Загора Табак" АД, Стара Загора
 • "Първомай БТ" АД
 • Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, Пловдив и др.

Направлението е специализиращо и дипломира студенти в:

 • Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Технология на тютюна и тютюневите изделия” и специалност "Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти" (от уч. 2016/2017 г.)
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност “Технология на тютюна и тютюневите изделия”
 • Образователна и научна степен „Доктор” по докторска програма “Технология на тютюна и тютюневите изделия” от професионално направление 5.12. Хранителни технологии.

В направлението се извеждат следните дисциплини:

А. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

Сензорен анализ на ароматно-вкусовите продукти. Дисциплината представя физиологичните и психофизичните основи на сензорния анализ. Приложната страна, свързана с конкретните ароматно-вкусови продукти, е насочена главно към представяне на нормативните документи, с които се регламентира провеждането на сензорен анализ в съответните производства, както и със специфичните термини, които се използват. Титуляр на дисциплината е доц. д.н. В. Попова.

Транспортна, вентилационна и климатична техника. Дисциплината изучава спомагателното технологично обзавеждане в тютюневата промишленост: устройство, действие и основни пресмятания на транспортни съоръжения за механичен, пневматичен и хидравличен транспорт, както и на вентилационни, аспирационни, отоплителни и климатични системи. Титуляр на дисциплината е ас. д-р Л. Лазаров.

Стокознание на тютюна. Дисциплината изучава показателите и факторите, които определят качеството, консумативните свойства и специфичните характеристики на различните типове тютюни. Разглеждат се химичният състав на тютюна и тютюневия дим, пушателните свойства на тютюна, както и физичните свойства и технологичните показатели, определящи качеството на тютюна. Титуляр на дисциплината е доц. д.н. В. Попова.

Производство и сушене на тютюна. Дисциплината дава знания с приложен характер, свързани с отглеждането на тютюневите растения, прибирането и сушенето на тютюневите листа. Обект на изучаване са технологичните операции и процеси в тютюнопроизводството и сушенето на тютюна, както и технологичните съоръжения, с които те се провеждат. Титуляр на дисциплината е проф. д-р Д. Драчев.

Промишлена обработка на тютюна. Дисциплината изучава търговските класификации на различните типове тютюни, технологичните операции при производителската и промишлената манипулация на тютюна, процесите при ферментацията на тютюна и начините за осъществяването й, методите за контрол на технологичния процес и качеството на готовата продукция. Титуляри на дисциплината са доц. д.н. В. Попова и гл. ас. д-р Т. Иванова.

Технология на тютюневите изделия (І и ІІ част). Дисциплината е разделена на две части, преподавани в два последователни семестъра. В теоретичен и практически аспект се разглеждат процесите на производство на тютюневи изделия, и основно – на цигари, спомагателните процеси и материали, както и методите за контрол на суровините, спомагателните материали, полуфабрикатите и готовата продукция. Титуляр на дисциплината е проф. д-р Д. Драчев.

Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна. Дисциплината изучава съоръженията, инсталациите и линиите, които се използват в сушилните пунктове, манипулационните цехове, ферментационните заводи и цеховете за обработка на едролистни тютюни. Разглежда се устройството и действието на машините и съоръженията, най-общите принципи на рационалната им експлоатация, поддръжка и ремонт и необходимите основни регулировки. Титуляр на дисциплината е ас. д-р Л. Лазаров.

Технологично обзавеждане на цигарената промишленост. Дисциплината изучава съоръженията, инсталациите и машините, които се използват в подготвителните цехове и цигарено-опаковъчните цехове на цигарените фабрики. За целта се изучават устройството и действието на машините и съоръженията, най-общите принципи на рационалната им експлоатация, поддръжка и ремонт, както и необходимите основни регулировки за осигуряване на качеството на продукцията. Титуляр на дисциплината е ас. д-р Л. Лазаров.

Б. ЗА ОКС „МАГИСТЪР”

Модифициране състава на тютюневия дим. Дисциплината изучава влиянието на различните фактори върху състава на тютюневия дим, възможностите, методите и техниките за намаление на катраните, никотина и въглеродния монооксид. Титуляр на дисциплината е доц. д.н. В. Попова.

Технология и дизайн на специалните производства в тютюневата промишленост. Дисциплината включва теми, свързани с технологията на производство, състава и  показателите на цигарени филтри, цигарени, филтрообвивни и филтросвързващи хартии, лепила и опаковъчни материали, използвани в цигареното производство. Титуляр на дисциплината е гл. ас. д-р Т. Иванова.

Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост. Дисциплината има за цел да разшири и задълбочи познанията за технологичното обзавеждане в тютюневата промишленост. Учебният материал е представен в три части: специално технологично оборудване (линии за филтри за цигари, линии за раздут тютюн, линии за възстановен тютюн); системи за връзка и конфигуриране на технологични линии; системи за контрол на технологичните процеси. Титуляр на дисциплината е ас. д-р Л. Лазаров.

Неконвенционални тютюневи изделия. В обхвата на дисциплината се разглеждат различни тютюневи и други изделия, които намират все по-голяма популярност - за пушене (тютюн за лула, за водна лула, пури, пурети и др.), за дъвчене, за смъркане (енфие), електронни цигари и др. Титуляр на дисциплината е доц. д.н. В. Попова.

Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето. Дисциплината изучава спецификата на димния аерозол като продукт за консумация, причинно-следствените връзки, методите за оценка и механизмите на неговото въздействие върху човешкия организъм, доказаните вредни последствия от тютюнопушенето и консумацията на други тютюневи изделия (ракообразуване, заболявания на сърдечно-съдовата, респираторната, репродуктивната и др. системи), стратегиите за отказване, както и регулаторните норми в областта на контрола на тютюнопушенето в България, ЕС и света. Титуляр на дисциплината е доц. д.н. В. Попова.

Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна. Дисциплината изучава изискванията за качество на продукцията в отделните етапи на производство (производителски бали, търговски единици промишлено обработен тютюн, тютюневи изделия), съгласно нормативните документи (ISO, БДС, ОН), както и съвременните методи за осъществяване на ефективен технологичен (органолептичен и лабораторен) контрол. Титуляр на дисциплината е проф. д-р Д. Драчев.

Експертна оценка на тютюна. Дисциплината изучава експертизата като основен оперативен метод за оценка качеството на тютюна при различните процеси на неговата обработка и преработка, на базата на общата теория на експертната оценка. Разглеждат се специфичните методи за провеждане на експертни оценки, условията за съставяне експертни групи /комисии/ и организацията на дейностите им, показателите за оценка на химичния състав, качеството и пушателните свойства на тютюна, методите за математико-статистическа обработка на резултатите от експертизата. Титуляр на дисциплината е проф. д-р Д. Драчев.

Проект по технологично обзавеждане. Дисциплината разширява и задълбочава познанията на студентите в проектирането и управлението на производствените процеси в цехове за обработка на тютюна, изработването и опаковането на цигари. Титуляр на дисциплината е ас. д-р Л. Лазаров.

Научно-изследователска работа със студенти (НИРС). Дисциплината въвежда в научно-изследователския експеримент и създава умения за решаване на конкретни професионални проблеми. НИРС се провежда самостоятелно от студента под методичното ръководство на преподавателя.

В. ЗА ОНС „ДОКТОР”

В направлението се осъществява обучение за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по акредитираната докторска програма „Технология на тютюна и тютюневите изделия”. Обучението се извършва по индивидуален учебен план, в три форми – редовна, задочна и самостоятелна. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната – до 4 години.

Основните научни тематики в направлението са:

 • Технологични оценки на качеството на тютюна;
 • Възможности за пълно оползотворяване и алтернативно използване на тютюна;
 • Топлинно- и масообменни процеси в тютюневата промишленост.

За контакти с направление „Технология на тютюна и тютюневите изделия”:

доц. д.н. Венелина Попова – ръководител направление

тел. 032/603 666; E-mail: vpopova2000@abv.bg

ст. експерт – технолог инж. Велизар Иванов

лаб. 318, бл. 1, тел. 032/603 665

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
гл.ас. д-р Таня Антониева Иванова 032603665, 0894645401 tantonieva@mail.bg
проф. д-р Димитър Томов Драчев 032603674, 0886838042 didrachev@abv.bg
доц. дтн Венелина Тодорова Попова 032603666, 0889134285 vpopova2000@abv.bg
гл.ас. д-р Лазар Веселинов Лазаров 032603665, 0883338708 lazarini@abv,bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив