Забравена парола

Преглед

Име: 06 - Инженерна екология
Основно звено: Стопански факултет
Кратко описание:

Катедра „Инженерна екология” е създадена през 1970 г. под наименованието „Организация и защита на населението и народното стопанство”, съответстващо на изучаваната по това време дисциплина, съвместно със същата катедра от ВСИ (АУ) – Пловдив. През 1986 година се въвежда изучаване на дисциплината „Екология и опазване на околната среда”, поради което през 1990 година катедрата е преименувана на „Инженерна екология”. Акредитирана е от Националната агенция за оценяване и акредитация с въведена Европейска система за трансфер на кредити (ECST). От 2004 г. е разкрита и акредитирана специалност „Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия”, по която се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, а от 2007 г. - специалност „Екологичен инженеринг в хранителната индустрия”, за обучаване на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.

 

От учебната 2016/2017 г. специалността „Екологичен инженеринг в хранителната индустрия” е включена като специализация „Екология и контрол при производството на храните“ към обща специалност „Анализ, контрол и екология на храните“. След създаване на катедрата като като преподаватели работят Тончо Златев, Георги Калбуров, Георги Марудов, Антоанета Керкенякова, Елена Пьотровска, арх. Матей Матеев, арх. Благовеста Матева, арх. Светла Иванова.

 

Първи ръководител на обединените катедри от ВИХВП (УХТ) и ВСИ (АУ) – Пловдив е проф. Георги Сенгалевич, а по-късно, когато се обособява като самостоятелна катедра, се поема последователно от:

- проф. Тончо Златев (от 1980 до 1993 г.) и (от 2005 до 2009 г.) ;

- доц. Георги Марудов (от 1993 до 2005 г.)

- проф. Мима Хаджикинова (2009 до 2018 г.) 

- проф. Цветко Прокопов (2018 - понастоящем)

 

Сегашният състав от трима хабилитирани и четирима нехабилитирани преподаватели, с помощта инженерно-техническия парсонал извеждат дисциплините: „Екология и опазване на околната среда”, „Инженерна екология”, „Охрана на труда”, „Добавки за хранителни и вкусови продукти”, „Промишлени сгради”, „Инвестиционно проектиране”,  „Безопасност на храните”, „Екоикономика”, „Техническа безопасност”, „Токсикология на храните”, „Хигиена и безопасност на храните”, „Технологии и техника за очистване на въздуха в ХВП”, „Системи за управление на отпадъци в ХВП”, „Екологичен мониторинг и моделиране”, „Оценка на въздействието върху околната среда”, „Екологично законодателство”, „Технологии и техника за очистване на водите в ХВП”, „Безопасни условия на труд и управление на риска”, „Екология в туризма”, „Екология в кетъринга”, „Безопасност на производствената среда” и „Опазване на околната среда”. По тях се обучават над 1 100 студенти – редовна и задочна форма на обучение, както от Технологичен факултет, така и от Стопански факултет и Центъра по франкофонско обучение при УХТ.

 

Катедреният колектив винаги се е стремял да поддържа високо качество на обучението, което е предпоставка за успешната реализация на младите специалисти. Основа за това са професионалното развитие и израстване на преподавателския състав, постоянното актуализиране на учебните планове и програми, обогатяването и модернизирането на материално-техническата база, издаване на усъвременени, актуални учебници и учебни помагала, като:

 

1. Пьотровска Е., М.Хаджикинова –“Токсикология на храните”,  АИ на УХТ – Пловдив, 2003;
2. Хаджикинова М., Д. Хаджикинов, Ел. Пьотровска,“Добавки в хранително-вкусовите продукти”, Акад. изд. на УХТ- Пловдив, 2007;
3. Пьотровска Е., М. Хаджикинова - “Токсикология на храните”, второ издание на електронен носител, Акад. изд. на УХТ, катедра «Инженерна екология» 2013;
4. Хаджикинов Д., М. Хаджикинова, „Полиолите като захарозаместители” (видове, свойства и приложение), издание на електронен носител, Акад. изд. на УХТ-Пловдив, катедра «Инженерна екология»,2013;
5. Tantchev, S., Prokopov, Ts. Industrialization stage from pilot production to mass production management of new food products industrialization, In:Treilon, R. (Ed.).Food innovation management from idea to success. Food Atlantic, France. Chapter 7. 2000. p.179-195;
6. Панайотов,  П.,  Загоров, П, Стоев, Д. -  „Ръководство за курсово и  дипломно  проектиране“, Пловдив,.”АДГ”-ООД, гр. Пловдив – второ преработено и допълнено издание, 2007г.;
7. Драгоев, Ст., Йорданов, Д. , Балев, Д. Стоев, Д. – „ Ръководство за курсово и дипломно проектиране“., „АДГ”-ООД гр.Пловдив, 2007 г.;
8. Танчев, С., Прокопов, Ц., Хаджикинов, Д., Дамянов, Ч., Сапарев, О., Димитрова, Е., Гарчева, Т., Кръстева, А., Москов, Г., Илучев, Д., Кожухаров, И., Мишков, Р.Принципи за повишаване ефективността на учебния процес в английското висше образование. Академично изд. на ВИХВП-Пловдив, 2001, 351с.;
9. Танчев, С.,Прокопов, Ц. Безвредност на храните. Академично изд. на ВИХВП-Пловдив, 2002, 175с.
10. Танчев, С.,Прокопов, Ц. Методи за консервиране на храни. Академично изд. на ВИХВП-Пловдив, 2002, 264с.;
11. Танчев, С., Прокопов, Ц., Георгиева, П., Иванов, К.Въведение в теорията и практиката за осигуряване качеството и безвредността на храните. Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, 170с.;
12. Прокопов, Ц. Ръководство за упражнения по екология и опазване на околната среда в ХВП. Акад. изд. на УХТ-Пловдив, 2006, 102с.;
13. Танева, Д.Ръководство за упражнения по Безопасност на труда. Акад. изд. на УХТ-Пловдив, 2012 г., 112 стр.;
14. Прокопов, Ц. Индустриална екология. Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015;
15. Прокопов, Ц.,Танева, Д.  Екологично законодателство и норми. Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015;
16. Прокопов, Ц., Топлева, С. Ръководство за упражнения по Индустриална екология. Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015.

 

Учебният процес и научните изследвания се провеждат успешно благодарение на участието на сътрудниците към катедрата - инж. технолози и химици. През годините работят инж. Милка Иванова, химик Маргарита Метларова, инж. Мария Станева, инж. Атанас Томов, инж. Мадлена Топалова, химик Зорка Глушкова-Петкова, гл. експерт технолог София Радева и понастоящем старши експерт организатор обучение инж. Мария Тодоровска.

 

Научните направления, в които преподавателите от катедра „Инженерна екология” работят са: възможности за намаляване съдържанието на пестициди, радионуклиди и други ксенобиотици в хранителни продукти, чрез различни технологии на преработка; изследване на антимикробната активност на различни ароматизиращи добавки за хранителни продукти; използване на подходящи подсладители, като захарозаместители за производство на нискокалорични продукти; изследвания по проблеми свързани с безопасността на добавките за храни; изследване на проблеми свързани с безопасността и качеството на храните; кинетика на топлинно разрушаване на каротеноиди и антоциани в хранителни продукти; възможности за отделяне на органични разтворители от влажен въздух; съвременни методи за очистване на отпадни води; оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия и др. 

 

Катедрата сътрудничи с редици фирми:

1. ПСОВ „Пловдив“

2. ПСОВ „Сопот“

3. ПСОВ „Хисаря“

4. Мандра „Бонитрекс“, с. Долнослав

5. „Барбизон“ ООД,  гр. Пловдив

6. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, г. Пловдив

7. Мандра Маноле/Млечни продукти ООД, с. Маноле

8. Спиртна фабрика, с. Катуница

9. Регионална лаборатория на ИАОС, гр. Пловдив

10. Завод за механично-биологично третиране на отпадъци, с. Шишманци

11. Инсталация за биогаз, с. Цалапица

12. Екоферма за производство на биотор, с. Костиево

13. База за оползотворяване на органични отпадъци, с. Калековец

14. Сладкарска фабрика ЕЛЕНА, гр. Пловдив

15. Бонбонена фабрика АЛПИ, гр. Асеновград

16. Биологично пречистване и поддръжка на канализационни системи и отпадъчни води в хранително-вкусови предприятия, гр. Стара Загора

 

За контакти с катедрата:

проф. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов – Ръководител катедра

Тел. 032/603-888

инж. Мария Димитрова - Експерт - организатор-обучение

032/603-755

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Цветко Прокопов 032603888 tsvetko_prokopov@abv.bg
проф. д-р Мима Вакрилова Хаджикинова 032/603-896 mimiuht@abv.bg
гл.ас. д-р Димитър Стефанов Стоев 032/603-652 stoev.arh@abv.bg
гл.ас. д-р Александър Колев Славов 032/603-652 alexsander_slavov@abv.bg
гл.ас. Валентина Цветанова Добрева 032/603-761 valentina.dobreva@yahoo.fr
гл.ас. д-р Милена Иванова Николова 032/603-761 milena_nikolova86@abv.bg
доц. д-р Донка Стоянова Танева 032603888 don_taneva@abv.bg
доц. д-р Светла Иванова ivanova@uht.icygen.com
ас. д-р Надежда Николаева Мазова nmihalkova11@gmail.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив