Забравена парола

Преглед

Име: 21 - Математика и физика
Основно звено: Стопански факултет
Кратко описание:

Катедра “Математика и Физика”

Катедра „Математика и физика“ е основана през 2003 г., след преструктуриране на академичния състав на катедри „Математика“ и „Физика“, които са наследници на катедрите “Висша математика и механика”, и “Физика”, създадени в рамките на Висшия селскостопански институт още преди създаването на ВИХВП като самостоятелно висше училище през 1953 г.

Ръководители на катедрата от 2003 г. до настоящия момент:

–      Доц. д-р Пенка Иванова Георгиева – в периода 2003 – 2012 г.

–      Доц. д-р Надежда Любомирова Петрова – в периода 2012 – 2014 г.

–      Доц. Д-р Мариян Неделчев Милев – от 2014 г.

 

Направление “Математика”

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Инж. Георги Банков е първият редовен преподавател по математика и един от основателите на катедра “Висша математика и механика”.

Направление „Математика“ е приемник на катедра „Математика“, на която ръководители до 2003 година са били:

–      Проф. Георги Киров – 1976 – 1981 г.

–      Доц. д-р Симеон Александров Тодоринов – 1981 – 1989 г.

–      Доц. д-р Маргарита Димитрова Костова – 1989 – 1992 г.

–      Доц. д-р Пенка Иванова Георгиева – 1992 – 2003 г.

Преподавателите от направление “Математика” обучават всички студенти от УХТ. Направлението извежда следните дисциплини:

Технологичен факултет

–      Висша математика – за бакалаври;

–      Моделиране и оптимизация на технологични процеси – за магистри;

–      Висша математика – за магистри (сп. “Технология на ферментационните продукти”);

–      Статистика – за магистри (сп. “Технология на ферментационните продукти”);

–      Моделиране и оптимизация на технологичните процеси;

–      Математика – за подготвително отделение – на английски и български езици;

Технически факултет

–      Висша математика І-ва част – за бакалаври;

–      Висша математика ІІ-ра част – за бакалаври;

–      Обработка на експериментални данни за магистри.

Стопански факултет

–      Висша математика – за бакалаври;

–      Количествени методи в икономиката – за бакалаври (сп. Индустриален мениджмънт);

–      Моделиране на икономическите процеси – за магистри (сп. “Икономика на хранителната индустрия”;

–      Иконометрия за магистри – (сп. Корпоративен бизнес и предприемачество)

–      Математика – за подготвително отделение;

Преподавателите в направление „Математика“ имат амбицията да изградят една релевантна на съвременното информационно общество образователна среда, предлагаща съвременно обучение по приложна математика. В направлението се разработва и с успех се използват модели за електронно обучение по математика за инженери и икономисти, които значително повишават ефективността на процеса на преподаване, качеството на обучение, познавателната активност на студентите и развитието на тяхното креативно и глобално мислене. В курсовете по Приложна математика и Висша математика се използват специализирани демонстрационни софтуерни продукти, електронни таблици, учебни презентации, филми, интернет ресурси и изследователски подход за усвояване на учебния материал. Стремежът на преподавателите е теоретичения материал да се преподава в максимално достъпна форма и да се набляга на различни съответстващи на специалностите приложения и усвояване на компютърната математика. Повечето от дисциплините са осигурени с електронни учебници. Направлението провежда и курсове за кандидат-студенти по математика.

Научно-изследователската работа на преподавателите от направление “Математика” е в областите: Математическо моделиране на финансови деривативи, Математическо моделиране на манипулационни системи, Иконометрия, Геометрично моделиране, Числени методи за решаване на частни диференциални уравнения, Приложна статистика, Алгебрични структури, Иновационни технологии за обучение по Приложна математика, История на науката и технологиите и др. Значителен брой научни публикации на членове на направлението са публикувани в престижни журнали с висок импакт фактор. Направлението има съшествен принос за организирането на научни конференции в Пловдив, изложби, вечери – концерти, посветени на кръгли годишнини на влиятелни личности и събития в историята на науката и технологиите. Ръководителят на катедрата - доц. Мариян Милев е удостоен с награди и грамоти за високи научни постижения от Съюза на учените в България (2011 и 2013 г.), и грамота за отлично представяне на негов ученик в Национална ученическа конференция в Пловдив (2015 г.) от ИМИ на БАН.

Преподавателите от направление “Математика” поддържат традиционни научни контакти с ИМИ – БАН, ТУ – София, СУ “Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, както и с университети в Италия, Русия, Швейцария, Франция, Германия, Австрия и др.

 

Направление “Физика”

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Проф.Т. Василев е основател на катедра “Физика” и пръв неин ръководител - зам. ректор на ВИХВП. От 1961 г. катедрата става основател на физическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”. В УХТ (тогава ВИХВП) остава само ст.пр. Цв.Тончева. Тя заедно с доц. Г.Игнатов и доц. Б. Бонев продължава да преподава физика във ВИХВП. Към тях се присъединяват гл.ас. Попов и доц. Т. Гарчева.

Ръководители на катедрата са били:

–      Проф. Т. Гиргинов - до 1974 г.;

–      Доц. Д. Христозов – 1974 – 1982 г.;

–      Доц. Б. Бонев – 1986 – 1993 г.;

–      Доц. Г. Игнатов – 1993 – 1993 г.;

–      Доц. Ив. Панчев – 1993 – 1995 г.;

–      Доц. Т. Гарчева – 1995 – 1999 г.;

–      Доц. Ив. Панчев – 1999 – 2003 г.

Катедра “Физика” престава да функционира като самостоятелна катедра от 2004 г. когато е обединена с катедра “Математика” . Новообразуваната катедра е с наименование “Математика и физика”. Ръководител направление “Физика” от 2004 г.е доц.Ив.Панчев.

Обучението по физика за студенти от трите факултета на УХТ се извършва в две учебни лаборатории. В учебните лаборатории е въведен фронталния метод за обучение на студентите. Лабораторния практикум по физика създава умение и навици на студентите за самостоятелна работа с физични уреди и апарати, запознава ги с основните физични методи за измерване на физични величини и оценка на качеството на хранителни обекти в ХВП. В лабораториите по физика се осъществява естествено приложение на изчислителната техника, като трудоемките изчислителни процедури при обработката на опитните резултати се извършват с компютри реализиращи алгоритми описани в теоретичната част на лабораторния практикум. Лекциите по физика се придружават с демонстрации на изучаваните физични процеси и явления.

Научно-изследователската работа на преподавателите от направление физика е от областта на физиката на кондензираната материя с конкретно приложение в областта на ХВП. Разработени са топлофизични методи и уреди, терморадиационни, екзоемисионни , реологични и оптични методики за изследване и оценка на качеството на обекти от ХВП. Преподавателите по физика поддържат добри научни контакти под формата на съвместни научно-изследователски проекти с учени от България и чужбина.Научни разработки на преподавателите от направление физика се докладвани на международни научни симпозиуми и отпечатвани в научни списания с висок Импакт-фактор. Голям брой от тях са многократно цитирани в научната литература. Традиционно е участието в научно-методични конференции по въпросите на преподаването на физика в България. Методичния опит на преподавателите е отразен в многократно преиздавания “Практикум по физика” и учебник по “Физика”. Направление физика обучава студенти от франкофонските специалности на УХТ и Подготвителното отделение на УХТ.

Научната база на направление “Физика” се използва от голям брой докторанти на УХТ и от други университети.

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. дин Пенка Петрова Георгиева 0326547895 7610_penkageorgieva@icygen.com
проф. д-р Иван Неделчев Панчев 032603452 ivan_n_panchev@abv.bg
доц. Надежда Любомирова Петрова petrovanadejda@yahoo.fr
проф. д-р Кръстена Тодорова Николова kr.nikolova@abv.bg
ас. Павел Петров Певичаров ppal@abv.bg
доц. д-р Мариян Неделчев Милев marianmilev2002@gmail.com
доц. д-р Иванка Йорданова Влаева i_vlaeva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Мариян Иванов Илиев iliev@icygen.com
ас. Радка Паскова Колева rkoleva@icygen.com
гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков sbozhkov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Веселин Петров Владев v.p.vladev@abv.bg
гл.ас. д-р Христина Георгиева Петрова hpetrova@icygen.com
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов drazpopov@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив