Забравена парола

Преглед

Име: 22 - Техническа механика и машинознание
Основно звено: Технически факултет
Кратко описание:

Катедрата отговаря за една значителна част от общотехническа подготовка на студентите от трите факултета.

1.    За студентите от Технологичен факултет  в учебния план e застъпена учебната дисциплина:

Техническа механика и инженерна графика – В частта Техническа механика студентите се запознават с основните закони на класическата механика, адаптирана за нуждите на техниката в съответната специалност, с приложението им за решаване на конкретни инженерни проблеми, с  принципите и методите  за изчисляване и пресмятане на отделни техни възли и детайли.В частта Инженерна графика сеизучават начините и средствата за изобразяване на геометрични обекти и различни изделия от технологичното обзавеждане в хранителната индустрия и разработването и оформянето на конструкторска документация, свързана с тях при спазване на стандартите на БДС и ISO. Има за цел да изгради основите на пространственото въображение, начините на проектирането ,принципите и средства на графичното представяне на най- важните инженерни обекти. Запознава ги с правилата, залегнали в действащите понастоящем български норми и стандарти, хармонизирани с Европейското законодателство в това направление.

2.    В Учебните планове на специалистите от Технически факултет са включени редица основополагащи учебни курсове, които се извеждат в катедрата.

Приложна геометрия и инженерна графика  I  и II част – един от основните общо технически курсове, целящ развитието на пространствено виждане, инженерно мислене и запознаване с основите на ортогонално  проектиране и общоприетите правила, норми и стандарти на БДС и з ISO за изобразяване на инженерни обекти  и оформяне на техническата документация на свързаната с тях. Значителна част е посветена и на приложението на съвременни програмни продукти за автоматизирано проектиране.

Механика  - извежда се в две части за специалност Хранително машиностроене. Представлява съществена част от общотехническата подготовка. Има фундаментално- приложен характер и се явява теоретична основа на голяма част от останалите фундаментални и специални учебни дисциплини. В първата част се изучават разделите статика и кинематика, а във втора – динамика.

Техническа механика  - Също се изучава в две части за специалностите Топлотехника и Машини и апарати за ХВБП. За разлика от дисциплината „Механика”, във втората част са включени някои основни въпроси от Теория на механизмите и машините – кинематичен и силов анализ, динамика на машинен агрегат и др. Предвижда се и съответна курсова задача.

Съпротивление на материалите  - основна общоинженерна дисциплина, имаща за предмет пресмятането на инженерни съоръжения на якост, коравина и устойчивост. Създава връзката между теоретичното (фундаменталното) познание и практическия опит. Служи за теоретична основа при изучаването на редица специални учебни дисциплини.

Теория на механизмите и машините – има за предмет на дейност анализа и синтеза на механизми, и по- специално кинематичен анализ, силов анализ и синтез на лостови, контурни ( гърбични ) и зъбни механизми, динамика на машинен агрегат. Има подчертано приложен характер.

Машинни елементи – един от основните курсове в подготовката на студентите по машинно инженерство. В рамките на курса се изучават елементите и възлите с общомашинно предназначение, основите на теорията за съвместното им функциониране, като и методите за тяхното пресмятане и проектиране. Към дисциплината се предвижда и разработка на курсов проект по индивидуално задание, в който на обучаемите се предоставя възможност да приложат на практика изученото в процеса на общотехническата и фундаменталната подготовка.

Метрология и измервателна техника - учебна дисциплина, запознаваща студентите с основите на метрологията като наука за измерване на геометрични, с отклоненията на размерите и  формата, дефинирането  им в определени граници (допуски), залегнали в системата за взаимозаменяемост, отговаряща на Европейските норми и стандарти.

Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника – е фундаментална общотехническа дисциплина, която запознава бъдещите инженери по автоматика и компютърна техника с принципите и особеностите на работа, проектирането и конструирането на механизмите в автоматиката и компютърната техника.

Техническо документиране – курс, подготвен за АИУТ и КСТ специалности. Запознава студентите с начините и средствата за графично изобразяване на инженерни обекти и разработване на конструктивната документация, свързана с тях.

Учебните дисциплини „Техническо документиране“ и „Елементи на  механиката в автоматиката и компютърната техника“ се четат и на английски език за чуждестранни студенти, обучаващи се по специалност „Компютърни системи и технологии“.

За ОКС „Магистър” за специалностите от факултета се извеждат две учебни дисциплини:

Якост и динамика на МАХВБП – специализиран курс, в който се изучават по – сложни въпроси, свързани с техниката на хранително- вкусовата промишленост- оразмеряване съдове, подложени на вътрешно и външно налягане; динамична якост; оразмеряване при циклични натоварвания; трептене на многомасови системи с различен брой степени на свобода; специални въпроси от машинната динамика. Курсът е с подчертана практическа насоченост, подходящ за нуждите на магистърското обучение.

Синтез и анализ на механизми за опаковъчна техника – предназначен е за магистърската специалност „Опаковъчна техника”. Разглежда специфични въпроси, свързани с кинематиката и динамиката на специализирани за нуждите на опаковъчна техника механизми и механични системи.

3. За студентите от Стопански факултет специалности: Кетъринг, Индустриален мениджмънт и Екологичен дизайн в хранителната индустрия се чете дисциплината:

Техническа механика и инженерна графика – В частта Техническа механика студентите се запознават с основните закони на класическата механика, адаптирана за нуждите на техниката в съответната специалност, с приложението им за решаване на конкретни инженерни проблеми, с  принципите и методите  за изчисляване и пресмятане на отделни техни възли и детайли.В частта Инженерна графика сеизучават начините и средствата за изобразяване на геометрични обекти и различни изделия от технологичното обзавеждане в хранителната индустрия и разработването и оформянето на конструкторска документация, свързана с тях при спазване на стандартите на БДС и ISO. Има за цел да изгради основите на пространственото въображение, начините на проектирането ,принципите и средства на графичното представяне на най- важните инженерни обекти. Запознава ги с правилата, залегнали в действащите понастоящем български норми и стандарти, хармонизирани с Европейското законодателство в това направление.

Актуални учебници и учебни пособия.

1.    Василев С. Техническа механика за инженер- технолози, Автоспектър, Пловдив, 2012, 224 стр. 

2.    Василев С., Г. Гърдев, В. Златанов, К. Ангелов, В. Хаджийски, Техническа механика. Ръководство за упражнения и извън аудиторната работа, Автоспектър, Пловдив, 2008, 155 стр.

3.     Василев С., Т . Митов, К. Ангелов, Свитък от задачи и курсови работи по съпротивление на материалите, Пловдив, 2006, 62 стр.

4.    Бъчваров Ст., В. Златанов, Кинематика на най-общото движение на твърдо тяло, Акад. издателство на УХТ, 2011.

5.    Златанов В., Атанасова Сн., В. Хаджийски, В. Ненов, Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи-I част, Акад. Издателство на УХТ, 2010.

6.    Bachvarov St., V. Zlatanov, Mechanics  (Kinematics, Dinamics), Акад. Издателство на УХТ, 2010.

7.    Атанасова Сн., Д. Ганчовска, З. Ходжева, Михайлов Ив.,Основи на конструирането, Акад. Издателство на УХТ, 2010.

8.    В. Хаджийски, Стефанов Ст., Компютърен инженерен анализ на машинни елементи,Cosmos Works, УХТ- Пловдив, 2007.

9.    Атанасова С. Методично ръководство за упражнения по ПГИГ със Solid Works , Акад.издателство на УХТ- Пловдив, 2008.

10. Ангелов К., М. Ботева, Й. Мунев, Механика I част (Статика и кинематика) Методическо ръководство за упражнения и извънаудиторна работа, Балкански културен форум, Пловдив, 2014.

Основни научни направления

          В катедрата се води научно-изследователска работа по няколко научни направления, като някои от тях са по-общи, с подчертано фундаментален характер, а други са приложни, по-тясно свързани с проблеми на хранително-вкусовата промишленост. Това са:

         - динамика и якост на валове;

         -оптимално проектиране на машинни конструкции;

         - механизиране на механични процеси и ръчни операции в ХВП;

         - олекотяване на опаковки за течни хранителни продукти;

         - рязане на хранителни продукти;

          - уравновесяване на механизми и механични системи с помощта на динамични  критерии;

         - кинематичен и динамичен анализ на търкалящи лагери;

         - динамика на машините и манипулационните системи;

         - моделиране и изследване на механични системи на машини в ХВП. 

 

Връзки с катедрата:

Доц. д-р инж. К. Ангелов:  тел. 032/603 829

 е-mail: tmm_uht@abv.bg

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Калоян Ангелов 032603729 9854_kaloyanangelov@icygen.com
проф. Симеон Василев 032603452 svasileff2000@yahoo.com
проф. д-р Васил Димитров Златанов 032603727 vassil60@abv.bg
доц. д-р Вилхелм Милков Хаджийски* vhadjiiski@icygen.com
гл.ас. д-р Йосиф Василев Мунев imunev@icygen.com
ас. Дочка Георгиева Ганчовска dganchovska@abv.bg
доц. д-р Иван Михайлов Михайлов imihailov@icygen.com
ас. Зоя Илиева Ходжева zhodjeva@icygen.com
гл.ас. д-р Мариана Иванова Ботева mariana 1b@abv.bg
гл.ас. д-р Надя Ненчева Арабаджиева bumbalova_79@abv.bg
доц. д-р Снежанка Иванова Атанасова 032/603-823 4303_snejankaatanasova@icygen.com
доц. д-р Вилхелм Милков Хаджийски vhadjiski@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив