Забравена парола

Преглед

Име: 02 - Аналитична химия
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

 

 

КАТЕДРА

 

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ

 

                  Катедрата по "Аналитична химия" се обособява като самостоятелна през 1966 г. От създаването й до сега тя се утвърждава като една от водещите общообразователни катедри във ВИХВП (сега Университет по хранителни технологии – УХТ), която спомага за формирането на фундаменталната химическа подготовка на студентите и дава основните знания по химичен анализ. В нея първи стъпки в научната си кариера правят преподавателите: Александър Александров - професор, доктор на науките и ръководител на катедра в ПУ “П. Хилендарски”; Никола Машев - професор, доктор на науките, бивш преподавател във ВСИ - Пловдив; Стефан Иванов - професор, доктор на техническите науки, бивш ректор на ПУ “П. Хилендарски”; П. Толева - доцент, бивш ръководител на катедра във ВИХВП; К. Цветанов; И. Лилов; М. Семерджиева. В катедрата се преподават двете основни аналитични дисциплини -"Аналитична химия" и "Инструментални методи за анализ" на студенти бакалаври.

             От 2003 г. се извеждат лекционни и практически занятия пред студенти магистри по дисциплината "Инструментални методи за анализ на храни".

           От 2003 г. под методичното ръководство на катедра “Аналитична химия” е организирано магистърско обучение по специалността “Анализ и контрол на хранителни продукти”. Интересът към нея е голям поради това, че студентите получават знания за съвременните методи за анализ на макро- и микро-компонентите на храните, в съгласие с изискванията на ЕС за тяхното качество. В катедрата са издадени два учебника и няколко ръководства за практическите занятия.

              От 2011 г. се извеждат лекционни и практически занятия на студенти ОКС “Бакалавър“ по дисциплините „Анализ на храни“, „Организация и дейност на контролните лаборатории“, „Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи“, “Физикохимия и колоидна химия“, „Съвременни технологии и методи за анализ на биологично активни вещества“, пред ОКС “Магистър“ се извеждат лекционни и практически занятия по дисциплините „Физични методи за анализ на храни“,„Аналитични методи за контрол на химични замърсители на храни“, „Хемометрия и статистика в анализа на храни“, “Биотехнология на клетъчните и тъканни култури“, „Биологично активни вещества от клетъчни култури“. От създаването на катедрата в нея са защитени шест докторски дисертации и са се хабилитирали осем преподаватели - шест доценти и двама професори.

            Отпечатани са над 600 научни статии, които са цитирани над 3000 пъти. Членове на катедрата участвуват в три международни проекта по програмата Темпус и един по Сократ/Еразмус., в международен проект, финасиран от Световната университетска франкофонска агенция, както и в проект, финансиран от Немската служба за междуакадемичен обмен (DAAD).

              Катедрата поддържа научни контакти с реномирани университети във Франция, Германия, Белгия, Холандия, Русия, Чехия, Словакия, Китай. От 1997 г. в катедрата двата основни курса се преподават и на френски език в рамките на открития франкофонски център на УХТ. От създаването на самостоятелната катедра “Аналитична химия” нейни ръководители са били : проф. Д. Манева, доц. д-р А. Бонева, доц. д-р Е. Ковачева, доц. д-р Д. Попов, доц. д-р К.Иванов  и чл.-кор. проф. дтн инж. Атанас Павлов.

             От 2017 г. към катедра "Аналитична химия"  се присъединява "Физикохимия" , новото наименование на катедрата е "Аналитична химия и физикохимия".

 

Технически сътрудници:

 

Гл.експерт Марийка Тодинова  032/603-686  E-mail на катедрата: an_himia@abv.bg

Ст.експерт Ина Павлова  032/603-686   E-mail на катедрата: an_himia@abv.bg

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
гл.ас. д-р Радка Запрянова Вранчева 032/603-683 radka_vrancheva@yahoo.com
доц. д-р Найден Делчев Делчев 032/603-713 naiden555@abv.bg
проф. дтн Атанас Иванов Павлов 032/603-626 at_pavlov@yahoo.com
доц. д-р Мирослава Димитрова Какалова 032/603-713 m.kakalova@gmail.com
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова 032/603-621 gandova_71@abv.bg
гл.ас. д-р Ивелина Василева Иванова 032/603-683 ivanova_omg@yahoo.com
гл.ас. д-р Магдалена Ангелова Стоянова 032/603-621 mstoyanova@icygen.com
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десева 032/603-683 ivelina_hristova_vn@abv.bg
гл.ас. д-р Христо Рангелов Калайджиев 032603621 h_kalaydzhiev@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив