Забравена парола

Преглед

Име: 23 - Информатика и статистика
Основно звено: Стопански факултет
Кратко описание:

  Катедра „Информатика и статистика” е създадена след трансформирането на ВИХВП в Университет по хранителни технологии през 2003 г. с решение на АС, Протокол № 34/28.02.2003 г. Ръководител на катедрата след нейното сформиране от 2003 до 2005 г. е доц. д-р Дончо Дончев, а от 2005 г. до момента е проф. д-р Нанко Бозуков.

Oсновна задача на катедрата е да осигури обучението на студентите от ОКС „бакалавър”, „магистър” и ОНС „доктор” в Университета по предвидените в учебната програма дисциплини в областта на информатиката и статистиката. Във връзка с нарастващата роля на информационните технологии и статистическите методи в съвременния свят, преподавателите от катедрата въвеждат в учебния процес новостите в съответните научни области.

Катедрата разполага с много добра учебна база, състояща се от 4 съвременно обзаведени компютърни зали.

Академичният състав на катедра „Информатика и статистика” включва преподаватели само на основен трудов договор, от които: двама хабилитирани преподаватели (един професор и един доцент), четирима главни асистенти и един асистент.

 

Преподавателите от катедрата извеждат следните дисциплини:

Информационна техника и технологии – за всички първокурсници от Технологичен и Стопански факултети;

Статистика - за всички първокурсници от Технологичен и Стопански факултети;

Информатика – за първокурсници от специалностите „Топлотехника“ и „МАХВП“;

Компютърни технологии за бизнеса – за четръртокурсници от специалностите „Индустриален мениджмънт“ и „Икономика на туристическата индустрия“;

- CAD-CAM системи - за студенти от специалност "АИУТ";

Моделиране и оптимизиране на технологични процеси – магистри.

 

  Катедра “Информатика и статистика” е извеждаща в обучението на студенти от ОКС “Магистър” – специалност “Бизнес информационни технологии”.

В специалност “Бизнес информационни технологии”,  образователно-квалификационна степен “Магистър”, ще се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта на бизнес информационните технологии. Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните технологии, студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта, статистическите методи за бизнес анализ, съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция.

Продължителността на обучението в редовна, задочна и дистанционна форма е 1 година, за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, специалности “Информатика”,  “Информационни технологии”, “Икономика”. За завършилите други специалности обучението е 2 години.

Езици за обучение: български и английски.

Завършилите магистърска специалност “Бизнес информационни технологии” могат да намерят професионална изява като извършват управленска, проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, производствена, изследователска, научна и учебно-преподавателска дейност в областта на информационните технологии, намиращи приложение в държавния и частния бизнес, банковото дело, науката, образованието, транспорта, здравеопазването, екологията и др.

 

Извеждани дисциплини в магистърска специалност „Бизнес информационни технологии“:

Моделиране на бизнес процеси;

Компютърен  дизайн на бизнес проекти;

Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране;

Информационна структура;

Информационни системи за управление в бизнеса;

Информационна сигурност в интернет.

Сайт  на катедрата.

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Нанко Бозуков 032603730 bozukovnanko@abv.bg
гл.ас. д-р Ева Димитрова Димитрова eva_di@abv.bg
доц. д-р Христо Петков Динков hristo.d@dir.bg
гл.ас. д-р Илиана Венкова Илиева ilieva82@gmail.com
гл.ас. д-р Стоянка Николова Маджарова nitani@abv.bg
доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска 603 746 m.terziyska@uft-plovdiv.bg
ас. Елена Сашева Мечева emecheva@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив