Забравена парола

Преглед

Име: 24 - Процеси и апарати
Основно звено: Технически факултет
Кратко описание:

 

 

История: Създадена е през 1974 г. Обучава студентите от Технологичен,Технически и Стопански факултети на УХТ – Пловдив. Катедра „Процеси и апарати” е общообразователна.

 

Ръководители на катедрата са били: проф. Петър Илиев (1974 г. - 1976 г.), проф. д-р Кънчо М. Коларов (1976 г. - 1993 г. и 1998 г. - 2000 г.),  доц. д-р Харалампи М. Паскалев (1993 г. - 1998 г.), доц. д-р Иван Г. Янчев (2000 г. -  2003 г.), проф. д.т.н. Кольо Т. Динков (2003 г. – 2011 г.) и проф. д.т.н. Николай Д. Менков от 2011 г.

 

Общо в катедра “ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ” са защитени 18 дисертации за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” и 2 дисертации за присъждане на научната степен “Доктор на техническите науки”.

 Извеждани дисциплини: Преподавателският състав на катедра ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ” извежда лекционни курсове и упражнения на студентите от редовна и задочна форма на обучение  по следните дисциплини:

Образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

   - за студентите от Технологичен факултет:

 • „Процеси и апарати” – І част - за всички технологични специалности

 • „Процеси и апарати” – ІІ част - за всички технологични специалности

 • „Процеси и апарати – проект” - за всички технологични специалности

 

   - за студентите от Технически факултет:

 • „Основни процеси и апарати” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

 

   - за студентите от Стопански факултет:

 • „Процеси и апарати” – І част - за спец. „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика”

 • „Процеси и апарати” – ІІ част - за спец. „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика”

 • „Процеси и апарати” – за спец. „Индустриален мениджмънт” и “Икономика на

           хранителната индустрия”

 • „Технологични процеси и обзавеждане в хранителните предприятия” – за спец.   „Храни, хранене и диететика”

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

   - за студентите от Технологичен факултет:

 • „Мембранни процеси” – за спец. „Технология на виното и пивото”

 • „Процеси и апарати в ХВП” – за спец. „Технология на ферментационните продукти”

 • „Процеси и апарати - проект” – за спец. „Технология на ферментационните продукти”

    - за студентите от Технически факултет:

 • „Основни процеси и апарати” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

 • „Процесни характеристики на хранително-вкусови продукти” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

 • „Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси” – за спец. „Топлотехника”, „Енергийна ефективност” и „Хладилна и климатичн техника”

 

   - за студентите от Стопански факултет:

 • „Проектиране на технологични процеси в хранителната индустрия” – за спец. „Индустриален мениджмънт”

 • „Компютърно проектиране” – за спец. „Кетъринг”

 • „Основни процеси и апарати” - за спец. „Кетъринг”

 

В дисциплината “Процеси и апарати” студентите изучават всички основни процеси, чрез които се реализират технологичните процеси: механични, хидравлични, топлинни и масообменни, и се разглеждат теоретичните основи на тези процеси, както и основните типове машини, апарати и уредби, в които те протичат.

По съответните дисциплини в катедрата се разработват курсови проекти и задачи, с цел подобряване на практическата подготовка.

Неделима част от учебния процес е работата на студентите в лабораториите. Тук те провеждат своите семинарни и лабораторни занятия с уредби, които създават у тях не само навици и умения, но и организираност, която превръща учебните занятия в учебно-изследователски търсения.

 

За подпомагане и провеждане на учебната дейност в катедрата са издадени редица учебници и учебни помагала, справочници и монографии.

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

1.  Коларов, К., К. Динков. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. II част – второ допълнено и преработено издание, Автоспектър,  Пловдив, 2002.

2.  Менков, Н., К. Коларов, Д. Дамянов, К. Динков, Н. Тошков. Курсово проектиране по процеси и апарати в ХВП. Пловдив. 2009.

3.  Динков, К., Д. Дамянов, Н. Менков. Сборник от задачи по процеси и апарати в ХВП. Второ преработено издание, Пловдив. 2009.

4.  Менков, Н., Динков, К., Дамянов, Д., Душкова, М., Дуракова, А., Тошков, Н. Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2009.

5. Динков, К., К. Коларов. Процеси и апарати в ХВП – І част. Академично издателство на УХТ – Пловдив. 2010.

6. Angelov, M., M. Dushkova, Z. Velkova. Génie des procédés alimentaires, Academic Publishing House - Plovdiv, 2010.

7. Менков, Н., К. Динков, М. Душкова, Н. Тошков, П. Райнов. Ръководство за проектиране по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ, 2013.

8. Албена Дуракова.  Основни процеси в хранителната индустрия, Учебник, кратък курс.   Академично   издателство  на  УХТ – Пловдив, 2015.  

9. Албена Дуракова. Сборник от задачи по основни процеси в хранителната индустрия,  кратък курс.   Академично   издателство  на  УХТ   -  Пловдив, 2016.

10. Ангелов, М., П. Райнов. Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране. Университетско издателство на УХТ – Пловдив, 2016.

 

Основните научни направления по които е работено в катедра „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ” са:

1. Конструиране и изследване на машини и съоръжения за ХВП в областта на млечната, месната, консервната, тютюневата промишленост.

2. Изследвания в областта на топлофизичните, реологичните и равновесни характеристики на хранителните продукти.

3. Усъвършенстване на редица процеси и операции в ХВП и разработване на нови конструкции на машини, апарати и уредби в ХВП – загреватели, сушилни, уредба за навлажняване, мембранни уредби и др.

4. Регенериране на органични разтворители от отпадни води на фармацевтични предприятия.

5. Екологоефективна обработка на органични разтворители но отпадни води от млечната промишленост.

6. Изследвания в областта на теорията на измеренията и анализи на физичните величини.

7. Изследвания върху мембранните процеси и тяхното приложение в хранителните технологии.

8. Изследвания в областта на екстракцията в система твърдо тяло - течност и течност - течност.

9. Изследвания в областта на екструзията на хранителни продукти.

10. Реологични характеристики на хранителни продукти.

11. Изследване на сорбционните характеристики на прахообразни хранителни компоненти и брашнени смески.

12. Числено моделиране. Изчислителна динамика на флуидите (CDF).

 

По тези направления са разработени десетки научни теми, много от които са внедрени с високи практически  резултати.

 

E-mail за връзка с катедратаprocesi_aparaty@uft-plovdiv.bg

 

 

 

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. дтн Кольо Тенев Динков 032603707 k_dinkov@abv.bg
проф. дтн Николай Димитров Менков 032603689, 032603884 nimenkov@yahoo.com
доц. д-р Мария Атанасова Душкова 032603874 maria_douchkova@yahoo.fr
доц. д-р Нешо Георгиев Тошков 032603703 nesho.t@abv.bg
доц. д-р Албена Георгиева Дуракова 032603613 aldurakova@abv.bg
гл.ас. д-р Пламен Райнов Райнов 032603613 p_rainov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова s_kodinova@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив