Забравена парола

Преглед

Име: 25 - Електротехника и електроника
Основно звено: Технически факултет
Кратко описание:

Катедра “Електротехника и електроника” произлиза от катедра “Електротехника и топлотехника”, която е образувана още при разкриването на Факултета по хранителна промишленост към ВСИ “Васил Коларов” в гр. Пловдив с ръководител на катедрата проф. инж. Коцо Христов. Катедрата се запазва и след прерастването на този факултет във Висш институт по хранителна и вкусова промишленост през 1953 г.

 

През 1973 г. катедра “Електротехника и топлотехника” се разделя на “Топлотехника” и „Автоматизация на производството”. По решение на Академичния съвет за кратко време в периода 1975-76 г. катедрата се нарича “Автоматизация на производството и електротехника”.

 

През 1990 г. с решение на АС се създава нова катедра “Електротехника, електроника и програмиране” чрез отделяне от катедра “Автоматизация на производството” с ръководител на катедрата проф. Георги Кривошиев. След пенсионирането му през 1991 г. катедрата се ръководи от доц. Димитър Цанков. От 1993 г. до 2003 г. ръководител на катедрата е доц. Иван Маслинков.

 

С решение на АС през януари 2003 г. катедрата е преименувана в катедра “Електротехника и електроника” като част от преподавателите на катедрата, водещи занятията по Информатика и Програмиране преминават към новосъздадената катедра “Информатика и статистика”.

 

В периода 2004 - 2008 г. катедрата се ръководи от доц. Георги Динков, а в периода 2008 - 2012 г. - отново от доц. Иван Маслинков. От 2012 г. ръководител на катедрата е проф. Николай Банков.

 

Катедрата е общообразователна. Тя осигурява значителна част от фундаменталната електротехническа подготовка на студентите от трите факултета и в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. От 2008 г катедрата е акредитирана да води обучение на докторанти по научната специалност “Индустриална електроника”.

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

За ОКС “Бакалавър”:

 • - Електротехника и електроника (за специалности от технически и стопански факултети)
 • - Приложна електротехника и електроника (за специалности от технологичен факултет)
 • - Теоретична електротехника - I и ІІ ч.
 • - Електрически измервания
 • - Полупроводникови елементи
 • - Импулсна и цифрова схемотехника
 • - Аналогова схемотехника
 • - Електрически машини и апарати
 • - Техническа безопасност
 • - Материалознание
 • - Електро- хидро- и пневмозадвижване

 

За ОКС “Магистър”:

 • - Теоретична електротехника - І част
 • - Електрически измервания
 • - Енергийна ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения
 • - Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
 • - Сградна автоматизация
 • - Електрообзавеждане
 • - Токозахранващи устройства
 • - Преобразувателна техника
 • - Енергоефективно управление на електрически машини
 • - Енергийна ефективност на силови електронни устройства
 • - Системи за непрекъсваемо електрозахранване
 • - Автоматизирани производствени системи

 

Общо в катедра “Електротехника и електроника” са защитени 13 дисертации за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, 2 дисертации за научната степен “Доктор на техническите науки” и са хабилитирани 3 професори и 11 доценти.

 

В катедрата се провеждат научни изследвания, консултации, експертизи, курсове за следдипломна квалификация и др. в областта на електротехнологиите, електротехниката, преобразувателната техника, индустриалната електроника, на техническата безопасност и на електроенергийната ефективност. Катедрата има натрупан богат опит в областта на развойната, инженерингова и внедрителска дейност, като е участвала в съвместни проекти с редица наши водещи фирми, предприятия и организации. Всяка година преподаватели от катедрата подготвят студентски отбори за участие в Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника.

 

Извеждането на учебния процес се подпомага от техническите сътрудници: Георги Момчилов и Росица Мицкова-Михова. По-рано сътрудници са били още Николай Драгоилов, Иванка Атанасова, Светлана Петрова, инж. Недялка Спаски и Гергана Кавръкова.

 

E-mail за връзка с катедрата: e_e@uft-plovdiv.bg

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Николай Димитров Банков 032603791, 391 nikolay_bankov@yahoo.com
доц. д-р Мария Георгиева Динкова 032603738, 338 brightenbg@yahoo.com
доц. д-р Иван Михайлов Маслинков imm@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Пламен Иванов Никовски 032603803, 403 plmnn@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Димитър Стоилов Спиров 032603738, 338 dimitar_spirov@abv.bg
доц. д-р Александър Стоянов Вучев 032603883, 483 avuchev@yahoo.com
гл.ас. д-р Ясен Костадинов Маданков 032603883, 483 y_madankov@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Георги Динков dinkov@uht.com
гл.ас. д-р Ангел Ангелов Личев +35932603658 a_lichev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Васил Димитров Михов +35932603658 v_mihov@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив