Забравена парола

Преглед

Име: 27 - Промишлена топлотехника
Основно звено: Технически факултет
Кратко описание:

 

 

КАТЕДРА “ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА” e профилираща за професионално направление “Енергетика”.

От 1973 г. катедра “Топлотехника” е обособена като самостоятелно звено във ВИХВП. За ръководител на катедра “Топлотехника” е избран доц. д-р инж. Георги Анастасов Кименов, който я ръководи до 1984 г. На катедра „Топлотехника” се възлагат отговорни задачи, като срочно е необходимо да се подготвят основни дисциплини за специалността МАХВП, а така също и организацията и провеждането на дипломното проектиране на част от машинните инженери. Така също е необходимо привличането на нови преподаватели и бързото кадрово укрепване на катедрата. Подготвят се учебните програми, лекциите и упражненията по следните основни дисциплини: Техническа термодинамика – от доц. Г. Кименов, Топлопренасяне – гл. ас. К. Видев, Топлинна и масообменна техника и Сушене и сушилна техника от гл. ас. Вл. Еленков. Обявяват се няколко последователни конкурса за асистенти и през 1975 г. в катедрата постъпват асистентите инж. Ангел Емануилов и инж. Георги Вълчев, а през следващата година инж. Минчо Минчев и инж. Елена Шалапатова. През 1978 г. към катедрата е прехвърлен и ст. ас. инж. Георги Раичков. Новопостъпилите преподаватели вземат дейно участие в подготовката на учебния процес, в обновяването на лабораторната база и в научно-изследователската работа. Всички са аспиранти и работят по различни научни проблеми с тенденция за бъдещото тяхно развитие и развитието на катедрата.

От 1984 до 1990 г. катедрата е закрита. Една част от преподавателите са преместени в катедра “Процеси и апарати”, а друга част в катедра “МАХВП”.

През 1983 г. специалността МАХВП е изключена от номенклатурата от специалности с висше образование и се разделя на две нови специалности – „Комплексна механизация на производството” и „Топлинна и масообменна техника”, което налага отново разкриване на катедрата. От 1990 г. катедрата е възстановена и е преименувана в “Промишлена топлотехника” и  става профилираща катедра за специалност „Топлинна и масообменна техника”. За ръководител на катедрата е избран доц. д-р Георги А. Кименов.

От 1993 до 1999 г. ръководител на катедрата е доц. Георги Вълчев, от 2000 г. до 2011 г. – доц. Ангел Емануилов, от 2011 г. 2016 г. - доц. Виолета Рашева. През 2016 г. за ръководител катедра е избран доц. Иван Киряков.

С приемането на нов закон за висше образование и въвеждане на тристепенна система на висше образование – бакалавър, магистър и доктор от 1997 г. катедрата обучава и дипломира машинни инженери по специалностите: „Топлотехника” – бакалаври и магистри, „Хладилна и климатична техника”- магистри, „Енергийна ефективност”- магистри. Катедрата непрекъснато актуализира и усъвършенства своята дейност, откликвайки на новите европейски изисквания и световни тенденции.

В тази връзка в се открива магистърска специалност „Енергиен мениджмънт”. Тя е акредитирана през 2014 г. и е от професионално направление „Енергетика”. Обучението се извършва в редовна и задочна форма.

Специалностите от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” от ПН „Енергетика” са три­крат­но акредитирани от НАОА. Третата акредитация за ПН “Енергетика” с редовна и задочна форма на обучение в ОКС “Бакалавър” по “Топлотехника” и ОКС “Магистър” по специалностите: “Топлотехника”, “Енергийна ефективност”, “Хладилна и климатична техника” и "Енергиен мениджмънт" е от 2014 г. Срокът на валидност на акредитацията е до 2020 г.

 Катедрата е акредитирана да обучава и докторанти по дведокторски програми от ПН „Енергетика” – „Промишлена топлотехника” и „Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране”. Специалностите за ОНС „Доктор” също са с трикратна акредитация. Третата акредитация е със срок на валидност до 2020 г., съгласно решение на Постоянната комисия на НАОА.

 

Следдипломно обучение: Преподавателите от катедра „Промишлена топлотехника” участват като лектори в: курсове за повишаване квалификацията на специалисти от ХВ и БП; специали­зации за машинни инженери и инженер-технолози; краткосрочни тематични курсове по различни направления на промишлеността за специалисти със средно и висше образование. От 2005 г. в Р. България се провеждат курсове за обучение на специалисти по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи. Право да обучават специалисти в тези курсове имат пет Технически университета в страната. Един от тях е УХТ – Пловдив. Обучението в страната се провежда с помощта на компютърна програма за моделиране на сгради и симулиране на различни енергоспестяващи мерки „ЕАB” под ръководството на проф. Никола Калоянов от ТУ-София. Основната част от лекциите, упражненията и курсовия проект се извеждат от преподавателите от катедра „Промишлена топлотехника”. До сега в курсовете, проведени в УХТ успешно са преминали 257 специалисти по обследване и сертифициране на сгради и 48 специалисти по обследване на промишлени системи. Много от тях успешно прилагат знанията си в практиката.

Преподавателите от катедрата провеждат консултации и дават експертни оценки по: топлинни схеми и топлинно стопанство на предприятията от хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост (ХВБП); методика на оразмеряване и конструиране на топлообменни апарати, изпарители, конденза­то­ри, сушилни инсталации, уредби за дестилация и ректификация, съдове под налягане и вакуум, парогенера­то­ри, технологични пещи, инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване, вентилационни и климатични системи и др.; методи и средства за измерване и контрол на различни топлотехнически параметри.

Ръководители на катедрата до настоящия момент

1. Доц. д-р инж. Георги Анастасов Кименов – от 1973 г. до 1984 г. и от 1990 г. до 1993 г.;

2. Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев - от 1993 до 1999 г.;

3. Доц. д-р инж. Ангел Гаврилов Емануилов - от 2000 г. до 2011 г.;

4. Проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева – от 2011 г. до 2016 г.;

5. Доц. д-р инж. Иван Ангелов Киряков – от 2016 г.

 

Допълнителна информация

- От 1991 г до 2015 г. в катедрата са се дипломирали над 720 броя студенти – бакалаври и магистри;

- В катедрата са разработили и защитили  своите дисертации 23 „Док­то­ри“ и двама „Доктори на науките“;

Договори и сътрудничество на катедрата

Катедрата има сключени договори и си сътрудничи успешно с фирми от областта на топлината и хладилната техника, както и от областта на проектиране и изработване на апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, с цел  възможност за провеждане на специализираща практика  и преддипломен стаж на студентите от специалността:

 • Камарата на инсталаторите в България;
 • EVN Топлофикация – Пловдив;
 • Либхер Хаусгерете Марица ООД – с. Радиново;
 • Либхер Транспортейшън – с. Царацово;
 • Ерато – Хасково;
 • Елидо ООД;
 • Инсталинженеринг СВ;
 • Томика метал АД - Пловдив;
 • Терма Експерт плюс ООД;
 • Стабилинженеринг ЕООД;
 • Атаро клима - Пловдив;
 • Климекс ЕООД - Пловдив;
 • Акватерм;
 • Биомашиностроене АД;
 • Термотехника АД - Пловдив;
 • Инч фриго ЕООД;
 • ПИМ – Хасково;
 • Сигротех ЕООД;
 • Еком ЕООД;
 • Фриго Систем ЕООД;
 • Гео Сис ЕООД;
 • Данфос ЕООД – София;
 • Ховал Акциенгезелшафт – клон България – София;

 Катедрата е специализираща за ПН 5.4 Енергетика, като в нея се обучават и дипломират студенти в трите образователни степени по следните специалности:специалност „Топлотехника” за ОКС „Бакалавър”; четири специалности - “Топлотехника”, “Енергийна ефективност”, “Хладилна и климатична техника” и „Енергиен мениджмънт“ за ОКС “Магистър” и две докторски програми – “Топлотехника” и “Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране” за ОНС „Доктор”.                                                                                                                                                        

В катедрата се обучават още:

 •  студенти от Техническия факултет от специалностите “Хранително машиностроене”, „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ и “Техника за хранителната и биотехнологична индустрия”
 • студенти от Технологичния факултет
 • студенти от Стопанския факултет специалност “Индустриален мениджмънт”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и “Кетъринг”

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

 1. Топлотехника: Учебната дисциплина ,,Топлотехника” изучава законите на термо­дина­миката, свойствата на веществата, закономерностите на топлообмена и тяхното прило­жение при различните термодинамични и топлообменните процеси, топлообмен­ни апарати и уредби. Разглеждат се също промишлени пещи и пещни камери, пароге­не­ра­то­ри, както и основните принципи за отопление, вентилация, климатизация и топлоснаб­дя­ване на промишлени предприятия.
 2. Термодинамика: Дисциплината “Термодинамика” изучава закономерностите на енергообмена и енергопреобразуването на различни топлинни процеси. Тя се явява теоретична основа на бъдещите инженери по специалностите “Топлотехника”, “Техника за хранителната индустрия”, ”Енергийна ефективност” и “Хладилна и климатична техника”. Разглеждат се основните закони на термодинамиката, термодинамичните свойства на веществата и смесите, течение на флуиди, термодинамичен анализ (енергиен, ентропиен и ексергиен) на топлинните процеси, апарати, машини и други уредби.
 3. Топло и масопренасяне: Курсът  изучава физическите основи и закономерностите на пренасяне на топлината чрез топлопроводност, конвекция и излъчване и пренасянето на вещество чрез молекулна и конвективна дифузия в телата и през границата им.
 4. Топлотехнически измервания и уреди: Дисциплината дава знания за основните методи и средства за измерване на използваните в практиката на топлотехника физични величини. Разглеждат се метрологични характеристики на средствата за измерване и грешки на измерване; методи и средства за измерване и контрол на температура, налягане, разход, ниво, топлинен поток и количество топлина; правила за монтаж и експлоатация на средствата за измерване и контрол; Критерии за избор на измерителни средства; Методи и средства за измерване на топлопреносни характеристики на веществата.
 5. Топлообменни апарати: Дисциплината е с 30 часа лекции и 30 часа упраж­не­ния. Изучават се науч­ни­те и научно-приложните принципи за из­чи­сля­ване и кон­стру­иране на апаратите. Разглеж­дат се ме­то­ди­те за топ­­лин­ни, конструктивни, хидро­ди­­на­мични и якос­тни из­­числения, както и стандар­тизи­ра­на­та ба­за за това. Раз­работва се курсов проект, съ­дър­жащ всич­ки ви­до­ве инженерни изчи­сле­ния и гра­фична част, като сту­ден­тите имат въз­мож­ност за само­сто­ятелна и твор­че­ска работа.
 6. Горивна техника и техно­ло­гия: Изучават се основ­ните характиристики на твърди, течни и газо­образни горива, горивната техника, основните тех­но­логични схеми за подготовка и технологията за из­га­рянето им. Разглеждат се въпросите свързани с пре­смятането на продуктите на из­га­ря­не­то с енер­гийния баланс на горивната камера, с на­чина на из­га­ряне на горивата с пещ­ните процеси и конструк­ция­та на пещите. Изу­ча­ват се основните про­мишле­ни паро­генератори с тех­ни­те основни характе­ристи­ки и областта на приложение.
 7. Масообменни уредби: Изучават се типо­ве­те конструкции масообменни апарати и прин­ципните схе­ми на масообменни уредби. Раз­глеждат се масо­об­мен­ните процеси: дестилация и рек­ти­фикация, аб­сор­б­ция и адсорбция, екстракция и кристализация. Застъ­пе­ни са основните методи за изчисля­ване на процесите и апара­тите, както и прин­ципите за проекти­ра­не и ком­па­нов­ка на масообмен­нит­е уредби.
 8. Отоплителна техника: Изучават се нор­ма­ти­ви, методики на изчисляване, избор на ос­нов­ни елементи и апарати, обезопасяване и екс­пло­а­та­ция на различни видове отоплителни ин­ста­лации за производствени, админис­тра­тивни и би­тови обекти. Раз­глеждат се въпроси свързани с енер­гийната ефек­тив­ност и екологично въз­действие на различните ото­п­ли­телни системи. Разработва се кур­сов проект.
 9. Сушилна техника: Изучават се свойствата на влажните материали, закономер­но­сти­те на фазовото равновесие и преносните про­це­си в си­сте­мата влажно тяло - влажен газ; основните ме­то­ди и уредби за сушене на влажни хранителни и вкусови продукти, типични конструкции на сушилни и методите за тяхното изчисляване и конструиране.
 10. Топлоснабдяване и газо­снаб­дя­ване: Подробно се раз­глеж­дат топлопре­нос­ни­те мрежи, както и раз­лич­ните кон­дензатни сис­теми. Разглеждат се прак­ти­чески ме­то­ди за най-разпространените случаи за из­чис­ля­ва­не на топлинни изолации, които се използват при про­ек­ти­ра­не на топлопреносни мрежи. Изучават се въпросите свър­зани с проекти­ране на системите на газо­снаб­дя­ва­не на населени места, отделни сгради и промиш­ле­ни пред­приятия.
 11. Изпарителна техника: Изучават се концентри­ра­не­то на раз­тво­ри в из­парителни апарати и уредби и методите за из­чи­сля­ва­не на уред­би­те, особеностите на топло­об­ме­на при ки­пене в тънък слой, както и влиянието на различни фак­­тори върху работата на изпарителните апа­рати и уре­дби.
 12. Дестилационна техника: Изучават се задълбочено дестилацията и рек­тификацията  на дву- и многокомпонетни си­сте­ми в об­ластта на хранителната промишленост. Изу­чават се ме­тодите за изчисляване на уредбите, осо­беностите при проектиране на дести­ла­то­ри­те, интен­зи­фи­ци­рането и моделирането на процесите про­ти­ча­щи в тях.
 13. Интензифициране на топло- и масообменните процеси: Изучават се съвременните методи за интензифициране на топлообменните и масообменните процеси и свързаните с това режимни и конструктивни особености на апаратите и тенденциите в апаратостроенето. В учебното съдържание са включени зависимости и препоръки за определяне на топлотехническите, хидродинамичните и аеродинамичните показатели на интензифициращите елементи и режими.
 14. Топлинни технологични системи: Изучават процесите и техниката за топлинна обработка на хранителни продукти, а така също технологичните и топлинни схеми на основни хранителни технологии, за които техноло­гичните изисквания са определящи фактори на организацията и провеждането на топло- и масообменните процеси.
 15. Енерготехнологичен анализ на промишлени предпри­ятия: Курсът обхваща специфичната нормативна база в областта на енергийната ефективност, етапите на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, методите и техниките за определяне и оценка на енергийните им характеристики, специфичните особености за намаляване разхода на енергия, реда и правилата за съставяне на сертификат на сграда и фирмен стандарт за енергийна ефективност на промишлени системи.
 16. Вторични енергийни  източници: В материала се разглеждат въпроси свързани с основните енергоизточници, енергийното законодателство на Р. България, основните вторичните енергийни източници ( ВтЕИ ), основните принципи за съхранение на енергията, методите и съоръженията за акумулиране  на топлината, съвременни схемни решения за оползотворяване на ВтЕИ и се анализират производствени технологични схемни решения за оползотворяване на вторични енергийни източници – пара, кондензати, продуктови потоци, газови потоци.
 17. Проектиране на топлинни системи: Изучават се подробно нормативните документи за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради. Разглеждат се нормативите за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Изучават се основите на проектирането на парогенераторни инсталации и на топлинни схеми на предприятия за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.
 18. Изпарителна техника: Основните теми застъпени в курса са: приложение на изпарителната техника за концентриране на разтвори; изпарителни уредби; свойства на кипящите хранителни разтвори, конструкции изпарителни апарати, автоматизация и експлоатация на изпарителни апарати.
 19. Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради: В материала се разглеждат въпроси свързани с основните характеристики на сградите като консуматори на енергия за отопление и охлаждане, с нормативните разпоредби за енергийна ефективност и  топлосъхранение, с методиката за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради и свързаните с нея особености при изчисляване на коефициента на пренос на топлина, топлинни загуби, топлинни печалби и годишен разход на енергия.
 20. Топлинна интеграция и когенерация: Изучава се един от методите за синтезиране, анализ и оптимизация на топлинни схеми – Пинч-метода. Разглежда се процеса на методично синте­зи­ра­не от изходна технологична схема до завършена струк­ту­ра на енергийно ефективна топлинна схема за дадено производство. Застъпени са и начините за определяне на минимално необходимите теоретични нужди на топлинните схеми от енергоносители, брой топлооб­мен­ни апарати, обща топлообменна повърхност, темпера­ту­ри на енергоносителите спрямо които се сравняват реал­но действуващи системи. Разгледани са аспекти на оптимизацията, икономическия анализ и експлоата­ция­та на топлинните схеми.
 21. Възобновяеми енергийни източници: В дисциплината се разглеждат въпроси, свързани с основните енергоизточници, енергийното законодателство на Р. България, основните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ ), основните принципи за съхранение на енергията, методите и съоръженията за акумулиране  на топлината, съвременни схемни решения за оползотворяване на ВЕИ и се анализират производствени технологични схемни решения за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници – слънчева енергия, енергията на водите, вятъра и биогоривата.
 1. Eнергиен анализ: Целта на курса е да даде на студен­тите знания зазаконите на термо­динамиката, термодинамичните свойства на веществата, законите на топлообмена и характеристиките на органичните горива – твърди, течни и газообразни. Застъ­пени са основните методи за топлинни изчисления на горивния процес, промишлените паро­генератори, хладилните инсталации и топлообменните апарати. На тази база се извършва енергиен анализ на топлинни процеси, апарати, съоръжения и предприятия от областта на храненето и туризма, като се посочват начините за по-рационално използване на енергийните ресурси.

 Актуални учебници и учебни пособия

За нуждите на образователния процес от преподавателите на катедрата са издадени редица учебници и учебни помагала както за студентите от нашата специалност, така също и за студентите от други специалности на университета. Редица учебни пособия с успех се ползуват от други университети, поради което се налага и тяхното преиздаване.

 1. Кименов, Г. и др. Сборник от задачи  по термодинамика и топлообмен. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2011.
 2. Кименов, Г. Справочник по термодинамични и топлофизични свойства на вещества. С.Техника. 1995.
 3. Кименов, Г. Рационално използване на горивата и енергията в хранителната промишленост. С., Техника, 1984.
 4.  Кименов, Г., Термодинамика, С., Техника, 1989.
 5.  Еленков, В. Сушене и сушилна техника. Земиздат, София, 1988.
 6. Вълчев Г., В. Рашева, С. Ташева. Практикум по горивна техника и технологии, Пловдив, Академично издателство на УХТ,  2009.
 7. Вълчев, Г. Горивна техника и технологии. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2012.
 8. Вълчев, Г., Ст. Ташева и др. Промишлени парогенератори и технологични пещи. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2012.
 9. Минчев, М., И. Киряков, Н. Ненов. Ръководство за лабораторни упражнения по сушилна техника. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2007.
 10. Емануилов, А. Топлообменни апарати. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2008.
 11. Раичков, Г. Измерване  и измервателни уреди. ІІ преработено издание. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2011.
 12. Раичков, Г.Топло- & Масопренасяне. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2011.
 13. Костов, А., Г. Вълчев, А. Емануилов, М. Минчев, В. Рашева, К. Видев, Е. Шалапатова, И. Киряков, Н. Ненов, С. Ташева – Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Пловдив, Акад. изд. УХТ,  2011.
 14. Рашева, В. Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятия. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2011.
 15.  Минчев, М., Сушилна техника, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2012.

Основни научни направления:

 1. Определяне на термодинамични сво­йства и топло­физични харак­те­рис­ти­ки на вещества­та;
 2. Разработване на нови и рацио­на­лизиране на съществуващите топ­лин­ни схеми на промишлени предприятия;
 3. Изследване и разработване на но­ви су­шилни инсталации за различни хранителни продукти;
 4. Разработване на ректификационни уредби и изпарителни апарати за разделяне и концентрация на разтворите;
 5. Изследване и разработване на отоплителни, хладилни и климатични инсталации;
 6. Конструктивни разработки на нови апарати, съ­­дове под налягане, абонатни станции за отопление и битово горещо водо­снаб­дяване.
 7.  Интензифициране на топло- и масообменни процеси;
 8.  Моделиране на топло- и масообменни процеси;
 9. Възобновяеми енергийни източници;
 10. Енергийна ефективност на промишлени системи и сгради;
 11. Обучение на специалисти за обследване за енер­гийна ефективност на сгради и промишлени системи.

 

  E-mail за връзка с катедрата: prom_toplotechnika@abv.bg

 

 

 

 

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Минчо Стоянов Минчев 032603680 minchev_m@abv.bg
проф. д-р Виолета Димитрова Рашева 032603750 v_rasheva@abv.bg
доц. д-р Ненко Стефанов Ненов 032603675 nenonenov@abv.bg
доц. д-р Иван Ангелов Киряков 032603650 kirjаkoff@abv.bg
гл.ас. д-р Мария Георгиева Георгиева 032603750 georgieva_mariya@abv.bg
гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев 032603710 ait79@mail.bg
проф. д.н Станислава Цанкова Ташева 032603698 st_tasheva@abv.bg
проф. д-р Георги Вълчев 032603698 g_valtchev@abv.bg
гл.ас. д-р Слав Емилов Вълчев 032603680 slav_vul4ev@abv.bg
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Атанасов 032603710 mutk0a@abv.bg
ас. Ана Атанасова Семерджиева asemerdjieva@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив