Забравена парола

Преглед

Име: 30 - Компютърни системи и технологии
Основно звено: Технически факултет
Кратко описание:

Катедра “Компютърни системи и технологии” (КСТ) е създадена със заповед № 128 от 18.02.2004 г. на Ректора на Университета по хранителни технологии (УХТ), на основание решение на Академичния съвет (АС), с протокол № 2 от 19.12.2003 г. като специализираща за разкритата през 2001/2002 учебна година специалност “Компютърни системи и технологии” (КСТ). Основател на специалността и катедрата е проф. Атанас Георгиев, който става и пръв ръководител на катедрата. Основен мотив за разкриване на обучението по специалност “КСТ” е нейната актуалност и перспективност в национален и световен мащаб. Първоначално обучението по специалността се извършва в образователно-квалификационна степен (ОКС) “бакалавър” без акредитация, съгласно действащия в този период от време ЗВО в Р България. През 2006 г. ръководителят на катедрата проф. А. Георгиев организира процедура за акредитиране на Проект за откриване, към Техническия факултет на УХТ, на професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника” с една специалност “Компютърни системи и технологии”. Акредитацията е извършена в периода м.април – м.юни 2006 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА),  получена е оценка “много добър” и права за обучение в трите образователни степени: ОКС “бакалавър” и “магистър”, както и  образователна и научна степен (ОНС) “доктор” по две научни специалности – 02.21.02 “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” и 02.21.04 “Компютърни системи, комплекси и мрежи”. През 2007 г. е открита процедура за първа редовна програмна акредитация след подаден доклад-самооценка за професионално направление 5.3. Акредитацията е проведена през 2009 г. с оценка „много добър “и срок за обучение 6 г. Проведената процедура „Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) “през 2013 г. потвърждава дадената валидност на оценката от 2009 г. През 2012 година е проведена успешна Програмна акредитация на докторските програми 02.21.02 “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” и 02.21.04 “Компютърни системи, комплекси и мрежи” със срокове на обучение, съответно 6 и 5 години. През 2017 година е проведена поредната програмна акредитация на професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника. С решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол№16/09.06.2017г) е дадена програмна акредитация с оценка 9,24 за обучение в редовна и задочна форма на ОКС „бакалавър“ и “магистър“ за срок от 6 години.

Специалност КСТ се развива и стабилизира с бързи темпове, което се доказва и от големия брой млади хора, кандидат-студенти за обучение всяка изминала година. Това се потвърждава и от желанието на чуждестранни студенти да бъдат обучавани в специалността на английски език. През учебната 2008/2009 г. към Техническия факултет е разкрито обучение в ОКС “бакалавър” по специалност “Компютърни системи и технологии”  на английски език.

Във връзка с пенсионирането на проф. А. Георгиев през 2010 г., за втори ръководител на катедрата е назначена, а по-късно и избрана, проф. д-р Лена Ф. Костадинова-Георгиева.

Активизирана е дейността по създаване на собствени хабилитирани кадри по пътя на докторантурите, в резултат на което в периода 2001-2018 г. в „професионалното направление” са защитени 12 дисертации и са присъдени 12 образователни и научни степени (ОНС) „доктор”. Дипломираните студенти в едноименната специалност са 545, от които в ОКС  “бакалавър” – 406 и  в ОКС “магистър” – 139.

Академичният състав на катедра „Компютърни системи и технологии” включва преподаватели само на основен трудов договор, всички с ОНС ”доктор”. От тях: 7 хабилитирани преподаватели (един професор и шест доцента); двама главни асистенти и двама асистенти. В катедрата се обучават ежегодно по трима редовни докторанти.  Организацията на учебния процес се осъществява от гл. експерт и инженер поддръжка.

Катедрата разполага с шест компютърни лаборатории за провеждане на учебните занятия със студентите от специалност КСТ, с общ капацитет 90 работни места. Освен това, студентите от IV курс се запознават в рамките на учебния процес със съвременни модерни компютърни интегрирани системи, управляващи технологични и производствени процеси, чрез изнесено обучение във фирми партньори от ХВП и БТП.

Научноизследователската дейност на катедра „Компютърни системи и технологии” се развива в няколко направления: приложение на методите на техническата кибернетика (разпознаване на образи, машинно зрение и изкуствен интелект, цифрова обработка на сигнали и др.) за създаване на системи за обективно определяне качеството на храни, компютърни системи за управление на технологични и производствени процеси в ХВП и БТП, приложение на информационните технологии в обучението на студентите и др.

Катедрата е специализираща и дипломира студенти в:

-  образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Компютърни системи и технологии”

-  образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Компютърни системи и технологии” – една година на обучение

-  образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Компютърни системи и технологии” – две години на обучение

-   образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

-  образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи”

В таблицата са представени, извежданите от катедрата учебни дисциплини в ОКС „бакалавър”, разделени на две групи: специални и специализиращи и в ОКС ‘магистър”.

 ОКС “бакалавър”

Специални дисциплини

Специализиращи дисциплини

Програмни езици

Компютърни приложни среди

Дискретни структури

Организация на компютъра

Сигнали и системи

Синтез и анализ на алгоритми

Анализ и синтез на логически схеми

Програмиране в Интернет среда

Обектно-ориентирано програмиране

Компютърна периферия

Цифрови системи

Операционни системи

Основи на компютърната графика и дизайн

Бази данни

Микропроцесорна техника

Обработка на образи и техническо зрение

 

Компютърни архитектури

 

Компютърни интегрирани системи

 

Компютърни мрежи

 

Програмируеми логически контролери 

 

Цифрова обработка на сигнали

 

Интернет-технологии

 

Суперкомпютри

 

 

ОКС магистър”

Обработване на експериментални данни

Проектране на WEB-приложения

Компютърно моделиране

Мултимедия и Web дизайн

Компютърна графика и дизайн

Компютърни мултимедийни технологии

Проектиране и разработване на Windows базирани приложения

Интеграция на хранителни и компютърни технологии

Паралелно програмиране

Структури от данни и приложни алгоритми

Разпределено програмиране

Комбинаторни алгоритми

Логическо програмиране

Операционни среди и офис системи

Проектиране на компютърни системи

Компютърни методи за интелигентен анализ

   

Всички учебни дисциплини се извеждат на български и английски език. Обучение се провежда в редовна и задочна форма.

В катедрата се осъществява обучение в областта на компютърните технологии на студенти и от други специалности на Технически, Технологичен и Стопански факултети.

Учебните планове са насочени към осигуряване на стабилна фундаментална подготовка и към овладяване на актуалните проблеми и последни тенденции в  компютърните технологии.

 Учебните документация се актуализира редовно, във връзка с динамиката в научната и професионалната област на специалността. В момента обучението в ОКС „бакалавър” на български и английски език и се провежда по два учебни плана:

–    Учебен план, приет през 2017 г. – линк към плана

–    Актуализиран учебен план през 2016 г – линк към плана

Обучението в ОКС „магистър” се провежда по два учебни плана:

-     Учебен план за ОКС „магистър ” със срок на обучение 1 година – линк към плана

-     Учебен план за ОКС „магистър” със срок на обучение 2 години, от друго професионално  направление – линк към плана

За засилване на практическото обучение катедрата има договори за сътрудничество с различни фирми, с цел извеждане на практическо обучение и преддипломен стаж на студентите. С някои от фирмите се съгласуват учебните програми по специални дисциплини, разработват се теми за дипломни работи, зададени от фирмата, ръководени двустранно от преподавател в катедрата и ментор от фирмата.

В съответствие с учебния план се провежда изнесено практическо обучение в следните фирми: Биовет АД, Пещера; Фабрика за кафе, Костинброд;  Захарни заводи, Горна Оряховица; Амилум ЕАД, Разград; Нестле, София; „Дружба” Стъкларски заводи АД, Пловдив;  Кока Кола, Костинброд; Крафт Фуудс България, Своге; Пречиствателна станция, ВиК, Пловдив; EVN, Пловдив; Компютър Консулт-ЕООД.

Катедрата интензивно осъществява контакти с партньори от чужди университети за студентски и преподавателски обмен. По линия на  Lifelong  Learning  Programme се реализира студентски обмен с AGRO SUP, Dijon, Франция. От 2012 г. катедрата ежегодно реализира студентски и преподавателски обмен по програма Erasmus с West Pomeranian University of Technology, Шчечин, Полша.  През 2016 година са сключени договори за студентска и преподавателска мобилност и с университети от Испания и Турция.

Академичният състав на катедрата повишава своята подготовка чрез краткосрочни и дългосрочни специализации. Реализирани са 6 месечни специализации в Австралия, Япония и САЩ.

Катедрата поддържа обратна връзка със своите випускници. По-голямата част от тях работят в областта на компютърните технологии.

Катедра „Компютърни системи и технологии“ е член на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ), която  обединява усилията на специалистите от университетите и БАН в тази област за повишаване и поддържане качеството на учебната и научно-изследователска дейност на определеното от европейските и световни стандарти ниво.

Сайт на катедрата

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Борислав Христов Миленков 032/603-606 bmilenkov67@gmail.com
доц. д-р Радослава Николова Габрова 032/603-775 rgabrova@yahoo.com
доц. д-р Красимир Илиев Колев 032/603-656 k_kolev@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Николай Атанасов Шопов 032/603-838, 032/603-868 nikshop@mail.bg
проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев 032/603-656 ned_uht@abv.bg
проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска 032/603-860 aardenska@abv.bg
гл.ас. д-р Владимира Кръстева Ганчовска 032/603-860 mironka@abv.bg
проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев 032/603-693 asgeorg@yahoo.com
гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева 032/603-860 hristinaandreeva@abv.bg
проф. д-р Лена Филипова Костадинова - Георгиева 032/603-775, 032/603-693 lenakostadinova@yahoo.com
гл.ас. д-р Иванка Кръстева Кръстева weriga@abv.bg
гл.ас. д-р Ангел Милчев Данев a_danev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Георги Петров Пашев g_pashev@icygen.com
ас. д-р Мария Минева Жекова m_jekova@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив