Забравена парола

Преглед

Име: 16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

В периода 2006-2017 г. броят на дипломираните бакалаври по специалността „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” е 219, а броят на дипломираните магистри от същата специалност – 84. Средният дял на възпитаниците, реализирали се на позиции за специалисти с висше образование в предприятията от бранша, хранителната промишленост, други фирми, държавни и общински институции или продължили образованието си, е 70 %. До сега по тази специалност са завършили над 850 български и над 50 чуждестранни студенти от Аден, Албания, Бенин, Виетнам, Германия, Ирак, Кампучия, Куба, Нигерия, Македония, Молдова, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Северна Корея и Турция.

 

Специализацията има подписани договори за сътрудничество със сдружения от бранша

 • рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност със „Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България” www.sunoil-bg.org, в което членуват 16 фирми от бранша; 
 • Меморандум за сътрудничество с „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика” www.bnaeopc.com, в която членуват 23 фирми производителки на етерични масла и 43 фирми за производство на парфюмерия и козметика.
 • Направлението поддържа също така ползотворни контакти както с по-го­ля­мата част от 90-те регистрирани предприятия за производство и преработка на мазнини, така и с десетте предприятия за производство на сапун, миещи, перилни и почистващи препарати.

 

Преподавателите от на­прав­лението из­веж­дат специалните дис­циплини за следните акредитирани курсове на обучение: четири­го­дишен бакалавърскиедно- и двугодишни магистърски курсове по спе­циалността „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката”.

В направлението се подготвят и докторанти по акредитирана докторантска програма (научна специалност) “Технология на живо­тин­ските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”. Досега (в периода 1974 до 2017 г.)  успешно са защитили 37 докторанта по тази научна специалност. По тази научна специалност има три защитени дисертации за при­добиване на научната степен „Доктор на техническите науки” – на проф. Е. Георгиев, проф. Ц. Хаджийски, проф. А. Стоянова и доц. С. Дамянова. Проф. С. Актерян също е придобил научната степен „Доктор на техническите науки”, но по научната специалност „Ма­ши­ни и апарати за хранителната и вкусовата промишленост”.

 

В специализацията се води обучение по следните специални дисциплини от бака­лавърския курс:

 • Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла (включваща ботаническа класификация, химичен състав и приложение в различните отрасли на промишлеността) с титуляр доц. д-р  Т. Атанасова; 
 • Технология на етеричните масла (посредством дестилация и екстракция, както технологии за промишлено производство на етерични масла и други ароматични продукти) с титуляри проф. дтн. А.Стоянова и доц. д-р Т. Атанасова;
 • Технология на растителните мазнини (произвеждани чрез пресуване и ек­стракция) с титуляри проф. д-р М. Перифанова-Немска и доц. д-р Г. Узунова;
 • Технология на преработването на мазнини (включващо рафиниране, про­изводството на майонеза и маргарин) с титуляр проф. д-р М. Перифанова-Немска;
 • Технология на парфюмерийните и козметичните препарати с титуляр проф. дтн. А.Стоянова;
 • Технология на сапуните, миещите и перилните препарати с титуляр проф. д-р М. Перифанова-Немска и доц. д-р Г. Узунова;
 • Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, парфюмерийни и козметични препарати (включващо апарати и уредби за производство на етерични масла чрез дестилация и чрез екстракция) с титуляр проф. дтн. С. Актерян;
 • Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини (включващо машини и апарати за получаване и рафиниране на растителни масла, хид­рогениране и разлагане на мазнини, производство на глицерин, мастни киселини, майонеза, маргарин; сапуни и перилни препарати) с титуляр проф. дтн. С. Актерян;

Специалните дисциплини, включени в магистърския курс, са

 • Изолати от маслодайни и етерично-маслени суровини (включващи белтъчни концентрати и продукти с биологично активни вещества, като гликозиди, флавоноиди, каротеноиди) с титуляр доц. д-р Т. Атанасова;
 • Технология на ароматичните вещества (включени в естествени и синтетични ароматични вещества) с титуляр проф. дтн. А.Стоянова;
 • Технология  на модифицираните липиди (получени чрез фракциониране, хид­рогениране и естерификация и възможности за приложението им в хранителната про­мишленост) с титуляр проф. д-р М. Перифанова-Немска;
 • Теория на козметичните форми (включващи лосиони,  желета,  кремове, щифтове, пудри, пяни) с титуляр проф. дтн. А. Стоянова;
 • Проектиране на технологични инсталации и линии (включени в предприятия за производство и преработка на мазнини, етерични масла, парфюмерия и козметика) с титуляр проф. дтн. С. Актерян.

Проф. Актерян води лекционни курсове и по следните дисциплини:

* „Системи за контрол и управление на качеството” в магистърския курс „Анализ и контрол на хранителни продукти”; 

* „Разработване и защита на дисертационен труд”, „Научно-техническа информация – представяне и търсене” за докторанти.

Съдържанието на посочените учебни дисциплини се актуализира периодично, като се отчитат както българските, европейските и световни достижения в областта, така и текущите нужди и акценти на пред­прия­тията от бранша.

 

Актуалните учебници и учебни пособия за студенти от специалността „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” са както следва:

Актерян С. и Перифанова-Немска М. (2005). Наръчник на Анализ на опасностите и контрол и Критичните Контролни точки (HACCP) за производството на сурови растителни масла. Учебно пособие. Пловдив, Издателство Агенция седем Д. ISBN 978-954-9774-122.

Георгиев Е., Стоянова А. (2006). Справочник на специалиста от ароматичната промишленост, Пловдив, БНАЕМПК.

Стоянова А., М. Перифанова-Немска, Т. Атанасова (2006). Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини. Учебник. Пловдив, Издателство Агенция 7Д.  ISBN 954 – 9774 - 17-1.

Актерян С. (2007). Проектиране на технологични инсталации и линии. Учебник. Пловдив, Издателство Агенция седем Д. ISBN 978-954-9774-18-4.

Актерян С. (2007). Ръководство за решаване на курсови задачи по дисциплините “Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, парфюмерийни и козметични препарати” и “Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини”. Пловдив, Издателство Агенция седем Д,. ISBN 978-954-9774-20-7.

Стоянова А., Георгиев Е. (2007). Технология на етеричните масла, Пловдив, Акад. Изд. УХТ. ISBN 978 – 954 – 24-0094-3.

Стоянова А., Георгиев Е., Атанасова Т. (2007). Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Пловдив, Акад. Изд. УХТ. ISBN 978 – 954 - 24-0095-0.

Стоянова А., М. Перифанова-Немска, Е. Георгиев, Т. Атанасова (2008). Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Пловдив, Изд. Агенция 7Д, ISBN 954 - 9774-15-5.

Стоянова А., Балинова-Цветкова А., Георгиев Е. (2009). Лавандула. Получаване на етеричномаслени продукти в България, Пловдив, Изд. Агенция 7Д. ISBN 978 – 954 - 9774-22-1.

Актерян С. (2010). Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини. Учебник. Пловдив, Издателство Агенция седем Д. ISBN 978-954-24-0152-0.

Перифанова-Немска, Г. Узунова (2010). Teхнология на прера­ботката на рас­тителни масла. Учебник. Пловдив, Изд. Агенция 7Д, ISBN: 978-954-9774-25-2.

Перифанова-Немска М., Г. Узунова (2011). Модифициране на мазнини и масла. Учебник. Пловдив, Изд. Агенция 7Д, ISBN 978 – 954 - 9774-29-0.

Актерян С. (2015). Разработка и защита на дисертационен труд. Пловдив, Академично издателство на УХТ. ISBN-13: 978-954-24-0259-6. 

Атанасова Т., М. Перифанова-Немска, А. Стоянова (2016). Сурови­нознание за растителни мазнини и етерични масла. Пловдив, Ака­демично издателство на УХТ. ISBN 978-954-24-0287-9.

Атанасова Т., П. Мержданов, А. Стоянова (2016). Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла. Пловдив, Академично издателство на УХТ. ISBN 978-954-24-0244-2.

Перифанова- Немска М., Г. Узунова (2016). Технология на произ­водството на маргарин и майонеза. Пловдив, Агенция 7 Д. ISBN 978- 954-9774- 25 -2.

Перифанова-Немска М., Г. Узунова (2016). Технология на преработването на растителни мазнини (Ръководство за лабораторни упраж­нения). Пловдив, Агенция 7 Д, ISBN 978- 954-9774-39-9.

Актерян С. (2017). Технологично обзавеждане за производство на растителни масла. Пловдив, Академично издателство на УХТ. ISBN-13: 978-954-24- 0296-1

 Перифанова-Немска М. (2017). Технология на производството на сапуни и синтетични миещи средства. Учебник (под печат).

 

Основните научни тематики в специализацията са

 • извличане, химичен анализ, антимикробна и антиоксиданта активност на ете­рични и глицеридни масла и други ароматични продукти; приложение на ароматични продукти в хранителни и козметични про­дукти;
 • усъвършенстване на технологии за производство и преработка на растителни масла; технологии за модифициране на мазнини и приложението им в ХВП; производство на сапуни;
 • моделиране, проектиране и конструиране на машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост и в частност апарати и уредби за дестилация на етерични масла, паро-ежекторни вакуумни уред­би, апарати за дезодорация, производство на биодизел и др.

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. дтн Степан Гаро Актерян akterian@abv.bg
проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска mariyana.perifanova@abv.bg
проф. дтн Албена Стоянова Стоянова aastst@abv.bg
доц. д-р Теодора Димитрова Атанасова tea_at@abv.bg
доц. д-р Галина Павлинова Узунова gzheynova@abv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив