Забравена парола

Преглед

Име: 15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

  ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ

 

Направлението е приемник на катедра “Технология на захарта и захарните изделия” и обучава студенти по специалност “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”. Специалността е създадена с Указ № 230/10.06.1953 г. на Президиума на Народното събрание. За първи ръководител на катедрата е назначен доц. Коста Маджаров (от катедра “Икономика”). След него (до 1971 г.) изпълняващи длъжността ръководител катедра са: доц. Антон Радоев (от катедра “Технология на зърното”), доц. Тодор Тончев (от катедра “Технология на виното”),  проф. Борис Ламбрев (от катедра “Обществено хранене”), проф. Костадин Костов (от катедра “Технология на месото и рибата”). Първият избран от щата  на катедрата  ръководител е проф. Вакрил Вакрилов (от 1971 до 1991 г.). След него ръководители на катедрата са проф. Димитър Бабев (от 1991 до 1993 г.) и проф. Димитър Хаджикинов (от 1994 до 1999 г.).

В началото лекциите и упражненията се извеждат от  хоноруваните  преподаватели: инж. Михаил Бойчев, инж. Тодор Сираков, инж. Асен Николов, инж. Георги Банков и инж. Хинков. Като хонорувани преподаватели през отделните периоди в катедрата са работили: инж. Пенко Пенев и проф. Атанас Мирчев (от Чехословашкия научно-изследователски институт по захарта). На по-късен етап от развитието на катедрата се сформира щатен преподавателски състав. Последователно в катедрата постъпват (като асистенти) проф. Любомир Божков (1957 г.), ст. преподавател Асен Младенов (1959 г.), проф. Димитър Бабев (1959 г.), проф. Вакрил Вакрилов (1961 г.), доц. Минчо Доков (1970 г.), проф. Димитър Хаджикинов (1976 г.), доц. Неделка Маринова (1976 г.), доц. Николай Ламбрев (1977 г.), доц. Тодор Джурков (1996 г.), гл.ас. Емилиян Пашамов (2011 г.), ас. Мина Дживодерова (2013 г.). По щата на учебно-помощния персонал в катедрата работят Тодорка Карева, инж. Зинаида Балсамаджиева, инж. Венера Петкова и хим. Боряна Георгиева.

 Направлението е специализиращо и дипломира:

* студенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”

* студенти с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”

* докторанти по  специалност “Технология на захарта и захарните изделия”, (шифър 02.11.03).

 

В направлението се извеждат следните дисциплини:

*Суровинознание на захарната, захаропреработващата и нишестената промишленост;

* Технология на нишестето и нишестените хидролизати;

* Технология на захарта;

* Технология на захарните изделия;

* Технология на тестени захарни изделия;

* Технологично обзавеждане на захарни заводи; 

*Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захарни изделия; 

* Технологично обзавеждане;

* Техногия на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозните сиропи;

* Технология на рафинираната захар;

* Функционални захарни изделия;

* Химико-технологичен контрол

* Механизация и оптимизация на производствените процеси

 

От създаването си направлението е подготвило над 950 специалисти, в това число и над 50 чужденци от Корея, Судан, Бенин, Румъния, Германия, Нигерия, Мадагаскар, Монголия, Виетнам, Македония, Куба, Турция и др.

Направлението поддържа тесни контакти със сродни висши училища от Германия, Украйна, Русия, Полша, Чехия, САЩ и др.

 Към направлението успешно са защитили 25 български и чуждестранни докторанти, в това число двама доктори на науките.

 Разработени са над 120 научни и научно-приложни проекти, като голяма част от тях  са внедрени в практиката.

 Договори и сътрудничество с фирми от направлението с цел възможност за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите:

* Захарен комбинат “Пловдив АД”,  гр. Пловдив

* Захарни заводи, гр. Горна Оряховица

* Захарен завод АД,  гр. Русе

* “Победа” АД, гр. Бургас

* “Амилум България”  АД,  гр. Разград

* “Нестле България” АД,  гр. София

* “Mondelez International“, гр. Своге

* “Алпи Комерс” ЕООД, гр. Асеновград

* “Софкао” ЕООД, гр. София

* “Мотобойс” ООД, гр. Пловдив

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Тодор Георгиев Джурков todordj@plov.omega.bg
гл.ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов emiliyanpashamov@abv.bg
гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова r_hadjikinova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова - Зарчева m_dzhivoderova-zarcheva@uft-plovdiv.bg
проф. Димитър Георгиев Хаджикинов d_hadjikinov@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив