Забравена парола

Преглед

Име: 04 - Биохимия и молекулярна биология
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

Катедра „Биохимия и молекулярна биология” е създадена през 1990 г. За времето на своето съществуване в катедрата са изградени традиции и са реализирани значими постижения в учебната и научно-изследователска работа.

Създател и първи ръководител на катедрата е проф. д.б.н. Никола Люцканов (1990-1993). Ръководител на катедрата в периода от 1993 г. до 2011 г. е проф. д-р Иван Пищийски.

Катедра „Биохимия и молекулярна биология” е общообразователна катедра от Технологичния факултет на УХТ – Пловдив, в която се обучават студенти от:

 • ОКС бакалавър на всички специалности на Технологичен факултет
 • ОКС магистър на специалностите: Технология на ферментационните продукти, Анализ и контрол на хранителни продукти и Технология на виното и пивото

В катедрата са защитени 13 докторски дисертации, а в момента се обучават 3 редовни докторанта.

 

Дисциплините, които се извеждат в катедрата са:

 • Биохимия;
 • Биохимия (на френски език);
 • Приложна биохимия;
 • Геномика и протеомика;
 • Молекулярна биология;
 • Ензими във винопроизводството;
 • Хранителна биохимия;
 • Ензимни методи за анализ;
 • Генно-модифицирани храни;
 • Електрофоретични методи за анализ на храни;
 • Биохимични основи на ароматообразуването;

 

Учебният материал, който се преподава по различните дисциплини, извеждани в катедрата е насочен към изучаване на строежа, функциите и свойствата на основните биомолекули, изграждащи живата материя. Значително внимание е отделено на химичната природа, специфичните свойства и приложението на ензими в различни области на хранително-вкусовата промишленост. Разгледани са основните механизми на метаболизма в живата клетка. Лекционните курсове и практическите упражнения по отделните дисциплини дават възможност на студентите да придобият знания и умения, с помощта на които да вникнат в същността на технологичните процеси, да използват съвременни методи за анализ, да се запознаят с биохимичната характеристика на компонентите на храните и биохимичните промени, които те претърпяват по време на съхранение и технологична обработка.

Дисциплината „Биохимия“ се изучава от всички студенти от ОКС бакалавър на технологичния факултет и ОКС магистър на специалност „Технология на ферментационните продукти“.

„Приложна биохимия“ изучават студентите от специалност „Химия и микробиология на храните“ и „Анализ и контрол на хранителни продукти“.

„Генно-модифицирани храни“, „Електрофоретични методи за анализ на храни“ и „Биохимични основи на ароматообразуването“ се преподават на студенти от специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“.

Останалите дисциплини се изучават в магистърската степен на различни специалности: „Геномика и протеомика“ и „Молекулярна биология“ – от специалностите „Индустриални биотехнологии“ и „Клетъчна и молекулярна биотехнология“; „Хранителна биохимия“ и „Ензимни методи за анализ“ – от специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“, „Ензими във винопроизводството“ – от специалностите „Технология на виното и пивото“ и „Технология на ферментационните продукти“.

Катедрата разполага с добра материална база, което гарантира качествено провеждане на лекционните курсове и практическите занятия, залегнали в учебните програми на извежданите дисциплини. Наличието на HPLC хроматографска система, система за препаративна хроматография Pharmacia, съвременни UV/Vis – спектрофотометри, дигитален поляриметър и лиофилизатор позволява провеждане на научни изследвания на съвременно ниво.

В катедра „Биохимия и молекулярна биология” са разработени голям брой научно-изследователски проекти в областта на биосинтеза и приложение на ензими в хранително-вкусовата промишленост, получаване на модифицирани белтъци и въглехидрати, изследвания върху ароматообразуването, проучвания върху осмотично-лабилни дрожди като източник на хранителен белтък, РНК и други биопродукти, получаване на белтъчни хидролизати и изолати и др. При разработването на някои от тези теми катедрата активно си сътрудничи с други университети и научни институти на БАН, както и с водещата фирма на биотехнологичния пазар в Европа – „Биовет АД”, гр. Пещера.

Катедрата участва в Международен Темпус проект, свързан с обучението на бакалаври по биотехнология, в научно-изследователски проекти на МОМН, организира курс по следдипломна квалификация (Анализ на хранителни продукти).

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Лидия Атанасова Колева lkoleva@abv.bg
проф. д-р Георги Тодоров Добрев g_dobrev2002@yahoo.fr
доц. д-р Боряна Йорданова Жекова zhekova_b@yahoo.com
доц. д-р Весела Иванова Чалова-Жекова vchalovajekova@icygen.com
гл.ас. д-р Петя Иванова Георгиева petia_ivanova_georgieva@abv.bg
гл.ас. д-р Пламена Петрова Неделчева pnedelcheva@icygen.com
гл.ас. д-р Росица Стефанова Денкова rdenkova@icygen.com
ас. д-р Христина Николова Стринска hstrinska@gmail.com
доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова rositsa_denkova@mail.bg
гл.ас. д-р Христина Николова Стринска - василева hstrinska vasileva@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив