Забравена парола

Преглед

Име: 13/14 - Технология на виното и пивото
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

 

Кратки исторически данни за катедрата

 

Катедрата е основана през 1948 г. към Агрономическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” под името „Винарска технология”. През 1953 г., когато се създава Висшият институт по хранително-вкусова промишленост в гр. Пловдив, тя е една от основополагащите катедри и се преименува в „Технология на виното и пивото”. Името и съставът на катедрата са се променяли през годините. В определен период от време (1976 – 1999 г.) направленията „Технология на виното и високоалкохолните напитки” и „Технология на пивото и безалкохолните напитки” са съществували като самостоятелни катедри. След 1999 г. те се обединяват отново под името „Технология на виното и пивото”, която сега е една от основните катедри в Технологичния факултет на УХТ.

 

Първият ръководител на катедрата е проф. дсн Иван Георгиев (1948 – 1959), получил своето образование във Франция и Италия. През годините ръководството се поема последователно от:

 

 • доц. Тодор Тончев (1959 – 1965);
 • проф. Трифон Иванов (1965 – 1984) – удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на УХТ през 2008 г.;
 • проф. д-р Стамат Манчев (1976 – 1989);
 • проф. дтн Георги Бамбалов (1984 – 1989);
 • проф. д-р Марин Маринов (1989 – 1999);
 • проф. д-р Йовчо Кабзев (1989 – 2007)
 • доц. д-р Стефчо Кемилев (2008 - 2012)
 • доц. д-р Христо Спасов (2012- и по настоящем)

 

Катедреният колектив винаги се е стремял да поддържа високо качество на обучението, което е предпоставка за успешната реализация на младите специалисти. Основа за това са професионалното развитие и израстване на преподавателския състав, постоянното актуализиране на учебните планове и програми, обогатяването и модернизирането на материално-техническата база. Съществен принос за развитието и просперитета на катедрата имат следните бивши преподаватели в нея: проф. Стоян Геров, проф. д-р Атанас Янков, проф. д-р Михаил Славовски, проф. Илия Нушев, проф. д-р Йовчо Кабзев, проф. д.т.н Валентин Бъчваров, проф. д-р Марин Маринов, доц. д-р Драган Начков, доц. д-р Георги Владимиров, доц. д-р Георги Джатов, доц. д-р Стоян Узунов, доц. д-р Живка Попова, ст.н.с. ІІ ст. Любен Бъчваров, доц. д-р Павел Дяконов, ст. ас. Васил Тотин и ас. Георги Йорданов.

 

Повече от половин век в катедра „Технология на виното и пивото” се подготвят кадри за водещи отрасли на хранителната индустрия, каквито са производството на вино и високоалкохолни напитки, малц и пиво, безалкохолни напитки и води – минерални, изворни и трапезни. От създаването на катедрата до миналата година в двете форми на обучение (редовно и задочно) са дипломирани като инженери по технология на напитките над 2 850 български граждани и над 150 граждани на 14 страни от Европа, Африка, Азия и Южна Америка. През същия период са разработени и защитени успешно 52 дисертации за образователна и научна степен „доктор” (от които 12 са на чуждестранни специалисти: Великобритания – 1, Виетнам – 2, Германия – 2, Йордания – 1, КНДР – 1, Молдова – 1, Русия – 1, Швейцария – 1, Македония - 1 и Кипър - 1) и 4 дисертации за научна степен „доктор на техническите науки”.

 

Обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ се осъществява в 11-те специализиращи лаборатории на катедрата. Те са снабдени са с необходимата лабораторна апаратура, стъклария, химикали, уредби, измервателна и регистрираща техника за провеждане както на аудиторни лабораторни занятия, така и на научноизследователска дейност и самостоятелна работа.

 

Обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“ по специалност „Технология на виното и пивото“ в областта на проектирането се осъществява в специализиран компютърен клас, снабден с 14 компютърни конфигурации. Чрез двустранна договореност се ползват за обучение и изследователска работа: централна научноизследователска лаборатория на АУ – Пловдив; изпитвателна лаборатория за вина и спиртни напитки на НИИВСН – София; научноизследователска лаборатория за хмел и пиво на ИПХП – София; централна изпитвателна лаборатория за вина и спиртни напитки на ИАЛВ – София; изпитвателна лаборатория за вина и спиртни напитки на ТЗ – Пловдив и ТЗ – Плевен към ИАЛВ – София; производствени и изследователски лаборатории към фирми от винарската, високоалкохолната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености.

 

Катедрата си сътрудничи с Национална лозаро-винарска камара, Съюз на пивоварите в България, Съюз на енолозите в България и по силата на двустранен договор с Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България. В резултат на това взаимодействие се осъществява активен обмен на научна и техническа информация. Поддържат се контакти с работодателите и са развити форми за подготовка на професионалната реализация на студентите (курсове, стажове, центрове за кариерно развитие, предварителни договори и др.).

 

За студентите в ОКС „Бакалавър” на специалностите „Технология на виното и пивото”  се организира практическо обучение, което включва учебна практика и преддипломен стаж. Учебната практика се провежда в началото на последната година от следването и има продължителност 4 седмици. По време на практиката студентите се назначават като сезонни работници във фирмите от винарската, високоалкохолната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености. Така те могат пълноценно да усвояват нови практически знания и умения. Едновременно с това се създават възможности двете страни (студенти и колективи на предприятията) да се опознаят взаимно, което е гаранция за по-добрата бъдеща реализация на младите специалисти.

 

През последните години някои от предприятията предлагат на студентите възможност да участват в различни стажантски програми или да работят срещу заплащане по време на кампанийните сезони. Това е от голяма полза за практическото обучение на студентите, за тяхното запознаване и навлизане в реалните условия на производствения процес и неговите организация и управление. От своя страна производителите имат възможност да получат преки впечатления от качествата на бъдещите инженери. Преддипломният стаж също се провежда във фирми от винарската, високоалкохолната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености.  От 2011 г. е налице възможност студентите да провеждат дългосрочни стажове във винарски изби във Франция. Стажантите се назначават в избите въз основа на френското законодателство. Стажовете обхващат целия цикъл на получаване на виното и дават възможност за затвърждаване на получените знания по специалността.  Това сътрудничество ще се разраства и утвърждава през следващите години.

 

Катедрата сътрудничи с редици фирми производители на напитки:

1.     „А и Д Комерсиал” ЕООД – гр. Перущица, ЗБН „Парти клуб” – с. Йоаким Груево.

2.     „Аспазия – 92” ООД – гр. София, ул. “Г. Караславов” №1.

3.     „Балкан Табако” ЕООД – гр. Пловдив, ВИ „Старосел” – с. Старосел 4175.

4.     „Беса Валей Уайнъри” АД – гр.София 1000, ул. „Славянска” № 13, „Беса Валей Уайнъри” – с. Огняново.

5.     „Болярка – ВТ” АД – гр. Велико Търново 5000, ПК 68, ул. „Христо Ботев” № 90.

6.     „Булмалц” ООД – гр. Чирпан 6200, кв. „Индустриален”, ул. „Лозарска” № 6.

7.     „Булхопс” ООД – гр. Велинград 4600, ул. „В. Горанов” № 6, ПК 86.

8.     „Бургозоне” ЕООД – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” 124 В, вх.А, ап.12, ВИ „Лесково” – с. Лесково,

9.     ВИ „Драгомир” ООД – гр. Пловдив 4000, бул. „Кукленско шосе” № 15.

10.   ВИ „Загрей” – гр. Първомай 4270, ул. „Иглика” № 30.

11.   ВИ „Пълдин” – гр. Перущица 4225.

12.   ВИ „Санта Сара” – гр. Стара Загора 6000, ул. „Хрищенско шосе”, Квартал 32, База „Голеш”.

13.   ВИ „Тодоров” – с. Брестовица 4224, ул. „Генерал Гурко” № 1.

14.   ВК „Брестовица” – с. Брестовица 4224, ул. „Васил Левски” № 32.

15.   „Винекс Преслав” АД – гр. Велики Преслав 9850, Индустриална зона.

16.   „Винекс Славянци” АД – с. Славянци 8460, обл. Бургас.

17.   „Винпром Пещера” АД – гр. Пловдив 4000, бул. „Дунав” № 5, „Винпром Пещера” – гр. Пещера.

18.   „Винпром Пещера” АД – гр. Пловдив 4000, бул. „Дунав” № 5, ВИ „Съединение” – гр. Съединение 4190, ул. „Пирин Планина” № 1.

19.   „Винпром Пещера” АД – гр. Пловдив 4000, бул. „Дунав” № 5, Спиртна фабрика Катуница – с. Катуница 4120, ул. „Илия Стоянов” № 1.

20.   „Девин” АД – гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 6.

21.   ЕТ „Джонкин – Малин Димитров” ООД – гр. Монтаная, ул. “Сирма Войвода” № 5.

22.   „Домейн Бойар” АД – гр. Сливен 8800, Индустриален квартал.

23.   „Домейн Менада” АД – гр. Стара Загора 6002, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 1.

24.   „Джи енд Ви” ЕООД – гр. София, кв. Бусманци, ул. “Ген. Гурко” № 50.

25.   „Загорка” АД – гр. Стара Загора 6000, ул. „Хан Аспарух” № 41.

26.   „Каменица 2” АД – гр. Хасково 6300, Северна индустриална зона, ПК 66.

27.   „Каменица” АД – гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо” № 95.

28.   „Карлсберг – България” – гр. Благоевград 2700, ул. „Св. Димитър Солунски” № 62.

29.   „Карлсберг – България” – гр. Шумен 9700, ул. „Георги Сава Раковски” № 115.

30.   „Катаржина Естейт” АД – гр. Свиленград 6500, ПК 58.

31.   „Кока Кола ХБК” АД – гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 1.

32.   „Куадрант Бевъриджис” АД – гр. Велико Търново 5000, ул.”Габровски” № 14.

33.   „Ловико Лозари” ЕАД – гр. Сухиндол 5240, ул. Росица” № 156.

34.   „МПИ” ООД – гр. Карлово 4300, ул. „Генерал Карцов” № 34, ВИ „Копса” – гр. Клисура.

35.   „Нова трейд” АД – гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 117.

36.   „СИС Индъстрийз” ООД – гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №№ 83 – 85, „ВинпромКарнобат” – гр. Карнобат,

37.   „Стархо Со” – гр.Пловдив 4000, ул. „Иларион Макариополски” № 54, ВИ „Вила Винифера” – с. Брестовица.

38.   „Тера Инвест” ЕООД – гр. Пловдив, ВИ „Ветровитите хълмове” – гр. Сливен 8800, кв. Индустриален.

39.   „Флорина” АД – гр. София, ул. „Самоковско шосе” № 7.

40.   „Черноморско злато” АД – гр. Поморие 8200, Индустриална зона.

 

Специалности и дисциплини

 

Катедрата е специализираща и в нея се дипломират студенти и докторанти по следните специалности:

 

ОКС бакалавър по специалности:

1.      Технология на виното и пивото

 

ОКС магистър по специалности:

1.      Технология на виното и пивото  - обучението е разделено в два самостоятелни модула:

a.     Модул „Технология на виното и високоалхоколните напитки“

b.     Модул „Технология на пивото и безалкохолните напитки“

2.      Технология на ферментационните продукти – специализация по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“

 

Докторанти по специалности:

1.      5. Технически науки, 5.12. Хранителни Технологии, Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

 

Обучението се извършва по различни дисциплини в обхвата на научната специалност:

 

 • Технология на виното
 • Енология
 • Технология на пивото
 • Технология на малца
 • Технология на високоалкохолните напитки и спирта,
 • Технология на водата и безалкохолните напитки
 • Технологично обзавеждане на пивоварната и безалкохолната промишленост
 • Микробиология на виното и пивото
 • Технологично обзавеждане на винарската промишленост

 

ИЗВЕЖДАНИ ДИСЦИПЛИНИ В КАТЕДРАТА:

 

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ

 

Участие на преподавателите от катедра „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО” в национални и международни проекти

 

 

Актуални учебници и учебни пособия:

 

1.   Чобанова Д.2007Ръководство за упражнения по енология, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 80.

2.   Абрашева П., К. Бамбалов, А. Георгиев, 2008Лозарство и винарство, Матком, София.

3.   Стоева Д., М. Симова, И. Радомирова, И. Игнатов, П. Делибеев, 2008Ефектът от умерената консумация на бира, съвместно издание на Съюз на пивоварите в България и Пивоварите на Европа.

4.   Ангелов М., Г. Костов2009Технологично обзавеждане на биотехнологичната промишленост, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 356.

5.   Ангелов М., К. Коларов, Г. Костов, А. Тамамджиев, 2009, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в биотехнологията, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 94.

6.   Костов Г.П. Митев2009Инженерни изчисления на технологичното оборудване на малцовата, пивоварната и безалкохолната промишленост, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 184.

7.   Костов Г.2010Машини и апарати за пивоварната и безалкохолната промишленост, Лекционен курс, Агенция 7Д, Пловдив, стр. 300.

8.   Маринов М.2010Ръководство за анализ и контрол на високоалкохолни напитки и спирт, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 196.

9.   Панделиев С., А. Харизанов, П. Ботянски, В. Ройчев, С. Кемилев2010Практически съвети по лозарство и винарство, Дионис, София, стр. 359.

 

10.   Михаил Ангелов, Георги Костов, Мая Игнатова, Петя Копринкова-Христова, Силвия Попова, Велислава Любенова, Кинетика и управление на биопроцесите, ISBN 978-954-9774-30-6, Издателство „Агенция 7Д”, Пловдив, 2011, 285

11.   Кабзев Й.И. Игнатов2011Технология на пивото, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 380.

12.   Митев П., Г. Костов, Н. Стоянов, 2011, Инженерни изчисления на технологичното обзавеждане във винопроизводството, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, стр. 80.

13.   Велизар Гочев, Георги КостовБиотехнологични процеси и съоръжения, Академично издателство на ПУ „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-954-423-979-4, Пловдив, 2014, 260

14.   Кънева, М., И. Игнатов (2015). Безалкохолни напитки и пиво – суровини и технологии. Академично издателство на УХТ, Пловдив. ISBN 978-954-24-0272-5.

15.   Чобанова, Д. (2016). Енология. Част II Обработка и стабилизиране на вината. Академично издателство на УХТ, Пловдив. ISBN 978-954-24-0292-3.

 

 


Основни научни направления

 

Основните научни направления, по които работи катедрата са:

 

 • Технология на виното
 • Енология
 • Технология на пивото
 • Технология на малца
 • Технология на високоалкохолните напитки и спирта,
 • Технология на водата и безалкохолните напитки
 • Технологично обзавеждане на пивоварната и безалкохолната промишленост
 • Микробиология на виното и пивото
 • Технологично обзавеждане на винарската промишленост

 

 

Работа в тези направления се покрива с разработването и изпълнението на наши и международни проекти.

 

За контакти с катедрата:

Доц. д-р инж. Христо Спасов Спасов – Ръководител катедра

Тел. 032/603-747032/603-747

GSM:  0889/473-521

spassovh@abv.bg

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Диана Василева Чобанова chobanova.diana@gmail.com
доц. д-р Христо Спасов Спасов spassovh@abv.bg
доц. д-р Мария Петрова Кънева m_kaneva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Панко Събчев Митев pankratbg@yahoo.com
доц. д-р Николай Стоянов Стоянов stoyanovnick@yahoo.com
гл.ас. д-р Иван Игнатов Игнатов ignatov@bulgariandrinks.com
проф. дтн Георги Атанасов Костов george_kostov2@abv.bg
гл.ас. д-р Явор Бориславов Чобанов iavor20lite@gmail.com
доц. д-р Надежда Борисова Благоева +359 32 603 788 blagoeva1@yahoo.com
гл.ас. д-р Иван Ченков Бакърджийски ivanbak@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Красимир Георгиев Бамбалов bambalovkg@mail.bg
доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев st_kemilev@uht.com
доц. д-р Весела Невелинова Шопска vshopska@icygen.com
гл.ас. д-р Петър Несторов Недялков p_nedyalkov@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Силвия Атанасова Тагарева stagareva@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив