Забравена парола

Преглед

Име: 12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

 

Катедрата е основана през 1956 г. с наименованието „Технология на зърносъхранението,мелничарството и хлебопроизводството“. За ръководител е назначен 

проф. д-р АнтонРадоев (1956-1974). През 1972 г.  със съставянето на новите учебни планове името сепроменя на 

„Технология на зърнените, хлебните и фуражните продукти“.

 Акредитацията наспециалността през 2002 г. позволява промяна на наименованието на катедрата, коетоизцяло покрива специалността, а

 именно „Технология на зърнените, фуражните, хлебните исладкарските продукти“.

Катедрата разполага с три учебни лаборатории и една научна лаборатория. 

През 2004г. двеот учебните лаборатории са основно ремонтирани и дават възможност за провеждане,както на лабораторни упражнения, така и на семинарни занятия.

Към катедрата е създадена през 2008 г. учебно-производствената база по хляб, хлебни и сладкарски изделия,

благодарение на даренията на холадската фондация „STIOS”, а също и с участието на много български фирми.

Открита е през 2009 г. и разполага с пълно оборудване за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. 

В нея се организират и фирмени представяния, семинари и курсове.

Ръководители на катедрата до настоящия момент;

проф. д-р Антон Радоев (1956-1974 г.)

проф. Димитър Шикренов (1974-1982 г.)

проф. д.н. Димитър Балджиев (1982-1993 г. и 1995-1999 г.)

проф. д-р инж. Ана Кръстева (1993-1995 г. и 1999-2014 г. )

доц. д-р инж. Анна Колева от 2014 г.

 

Допълнителна информация (брой дипломирани студенти, брой защитенидисертации, специализации, награди, договори с фирми и др.);

До 2014 г. по специалността са дипломирани повече от 1900 редовни и задочни студенти и31 чуждестранни студенти от Албания, Русия, Германия, Виетнам, Куба, Сирия, 

Лаос иМакедония. Успешно защитили докторски дисертации в различни направления са 40, откоито 9 чуждестранни докторанти от Русия, Виетнам, Египет, Индия и Ирак.

Катедрата осъществява активно международно сътрудничество с Висши учебни заведенияот Германия, Франция, Русия, Белгия, Македония, Полша, Румъния и Казахстан.

Катедрата е специализираща и дипломира студенти в следните направления:

Бакалавър по специалност:

„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти.“

Магистър по специалност:

„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти.“

Докторанти по специалности:

„Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия“

„Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите.“

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

 

Бакалавър (4 години срок на обучение)

-          Зърнени суровини и съхранението им;    

-          Суровини за хлебната и сладкарската промишленост;    

-          Основи на зърнопреработването;          

-          Технология на хляба;       

-          Микробиология на зърното и хляба;     

-          Силозно-складова технология;      

-          Технология на зърнените продукти;    

-          Технология на хлебните и сладкарските изделия;  

-          Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост ;

-          Технология на макаронените изделия;   

-          Технология на комбинираните фуражи;    

-          Технологично обзавеждане на хлебната промишленост.  

 

Магистър  (1 година срок на обучение)

-          Специални технологии в зърносъхранението;

-          Специално технологично обзавеждане;

-          Специални технологии в зърнопреработването;

-          Специални технологии в хлебопроизводството;

-          Иновации в сладкарството;

-          Функционални храни на зърнена основа;

-          Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната,хлебната и сладкарската промишленост;

-          Аспирационни уредби и пневматичен транспорт.

 

Магистър  (2 години срок на обучение)

-          Зърнени суровини и съхранението им;    

-          Технология на зърнените продукти;    

-          Технология на хлебните и сладкарските изделия;  

-          Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост;

-          Микробиология на зърното и хляба;

-          Основи на зърнопреработването;             

-          Технология на хляба;       

-          Технологично обзавеждане на хлебната промишленост;

-          Специални технологии в зърносъхранението;

-          Специално технологично обзавеждане;

-          Специални технологии в зърнопреработването;

-          Специални технологии в хлебопроизводството;

-          Иновации в сладкарството;

-          Функционални храни на зърнена основа;

-          Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната,хлебната и сладкарската промишленост;

-          Аспирационни уредби и пневматичен транспорт;

 

Магистър „Технология на ферментационните продукти“

-          Суровини за хляб, хлебни и сладкарски изделия;

-          Основи на зърнопреработването;

-          Сензорен анализ;

-          Микробиология на зърното и хляба;

-          Основи на хлебопроизводството и сладкарството;     

-          Технология на хляба;

-          Технология на хлебните и сладкарските изделия;    

-          Технология на макаронените изделия;

-          Технология на функционални храни и напитки на зърнена основа;

-          Технологично обзавеждане в хлебната и сладкарската промишленост;

-          Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната и сладкарската промишленост;

-          Безопасност и системи за управление на качеството в  зърнопреработвателната, хлебната и сладкарската промишленост;

-          Управление на качеството;

-          Въведение в научните изследвания;       

 

Изучаваните дисциплини дават възможност на студентите да се запознаят в детайли с всички аспекти на производството, от изходните суровини до готовите изделия.

Подробно се разглежда влиянието на суровините, методите за измерване, технологиите, машините и оборудването и околната среда върху правилното водене на

технологичните процеси с цел производство на високо качествени и безопасни продукти.

 

Учебният план и учебните програми на специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” отговарят на основните параметри и

професионална насоченост на тези в редица водещи университети, което показва актуалност на изучаваните дисциплини и позволява мобилност на подготвяните кадри.

 

Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър или магистър по Хранителни технологии, специалност

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”.

 

 

Актуални учебници и учебни пособия:

 

Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Автор: Валентина Чонова, Гроздан Караджов

Анотация: Учебникът е диференциран в дванадесет части, обособени споредсъвременните изисквания за методологична постройка на усвоявания материал.

Началните две части са въвеждащи в спецификата на материята. В първата са дадени: кратък исторически преглед за получаването и консумацията на хлебните

и сладкарските изделия, и значението на тези продукти за храненето на хората. Във втората част са представени обобщени методи за производство на хлебни и

сладкарски изделия.    Третата част разглежда общите операции при получаването на хлебните и сладкарските изделия, основните процеси, протичащи в суровините

и полуфабрикатите при технологичната им обработка, както и факторите, които им влияят. В четвъртата и петата част са разгледани, съответно, технологиите на

основните хлебни изделия и технологиите на тестените сладкарски изделия. В част шеста са представени някои общи за двата типа изделия технологии. 

В част седма са описани процесите, протичащи в хлебните и сладкарските изделия при съхранението им, влияещите върху тях фактори и значението им за

потребителското качество на готовите изделия. Осма и девета част разглеждат добива на хлебни и сладкарски изделия и технологичния контрол при производството им.

Разгледана е хранителната стойност на хлебните и сладкарските изделия, както и значението на основните, съдържащи се в тях хранителни вещества, за храненето на

хората – част десета. Тенденциите в развитието на съвременното производството на хлебни и сладкарски изделия и повишаването на хранителната и биологичната им

стойност са представени в единадесета част. В последната, дванадесета част, са разгледани изискванията към амбалажа,  складовите и транспортните средства в

хлебопроизводството и сладкарството.

 

Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО

ЧАСТ I. ОСНОВИ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО

Автори: Ана Петрова Кръстева, Димитър Николов Балджиев

Анотация: Учебникът е предназначен за студенти от УХТ – Пловдив, катедра “Технологияна зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти”. 

Той може да се използва и отинженер-технологичните кадри, които работят в зърнопреработвателните предприятия.  Учебникът е построен в две части. 

В първата част се разглеждат основните процеси взърнопреработвателната промишленост - сепариране, обработка на повърхността назърната, 

кондициониране, раздробяване, пресяване и обогатяване 

Във втората част серазглеждат частните технологии за смилане на пшеница, ръж, тритикале, царевица, заоризопреработване, ядково производство, 

производство на детски инстантни храни и екструзия на хранителни продукти на зърнена основа. Наред с традиционнитетехнологични процеси и операции 

са включени и най-новите постижения на науката итехниката в областта на зърнопреработването.

 

Учебник:ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО

 ЧАСТ II. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Автори:Димитър Николов Балджиев, Ана Петрова Кръстева

Анотация: Учебникът е предназначен за студенти от УХТ – Пловдив, катедра “Технологияна зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти”. 

Той може да се използва и отинженер-технологичните кадри, които работят в зърнопреработвателните предприятия.Учебникът е построен в две части. 

В първата част се разглеждат основните процеси в зърнопреработвателната промишленост – сепариране, обработка на повърхността назърната, кондициониране, 

раздробяване, пресяване и обогатяване. 

Във втората част серазглеждат частните технологии за смилане на пшеница, ръж, тритикале, царевица, заоризопреработване, ядково производство,

 производство на детски инстантни храни иекструзия на хранителни продукти на зърнена основа. 

Наред с традиционнитетехнологични процеси и операции са включени и най-новите постижения на науката итехниката в областта на зърнопреработването.

 

Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕТО

Автор: Димитър Кузманов

Анотация: Съдържанието на учебника е в съответствие с учебната програма на дисциплината „Зърнени суровини и съхранението им“. Материалът е разделен в две чaсти.

В първата, зърнените суровини се разглеждат като стока и обект на обработка, съхранение и преработка.

Представени са морфологичните и анатомични особености на зърнените суровини, техния химичен състав и качество.

Вторият раздел обхваща научните основи на зърносъхранението.

Разгледани са физичните свойства на зърнената маса, физиологичните процеси, протичащи при съхранение, вредителите по зърното и зърнопродуктите, като и

основните режими на съхранение на зърнените суровини.

 

Ръководство:ЗЪРНЕНИ СУРОВИНИ И СЪХРАНЕНИЕТО ИМ (РЪКОВОДСТВО ЗАЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ)

Автор: Димитър Кузманов

Анотация: Ръководството е предназначено за ползване от студентите от специалност„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти“ при 

провеждане налабораторните, семинарните и практическите упражнения по едноименната учебнадисциплина. Материалът е изложен в съответствие с направените 

през последните годиниизменения и допълнения на стандартните методи за определяне качеството на зърненитесуровини и допълнен с редица нови методики, 

част от които са разработени от автора и сепубликуват за първи път. Освен за студентите ръководството ще представлява интерес и заспециалистите, работещи в 

областта на търговията, съхранението и преработката назърнени суровини.

 

Ръководство ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО (РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ)

Автори: Божидар Бозаджиев, Ана Кръстева

Анотация: Ръководството за упражнения по “Технология на зърнопреработването“ е предназначено за студенти от Университета по хранителни технологии – Пловдив.

То е написано в съответствие с учебните програми по дисциплините: “Основи на зърнопреработването” и “Технология на зърнените продукти” и е подготвено с

цел да помогне на студентите за овладяване на необходимите знания и умения по посочените учебни дисциплини. Ръководството съдържа три раздела.

В първи раздел са включени упражнения по “Основи на зърнопреработването”, свързани с технологията на подготовката на основните зърнени суровини за преработка.

Във втори раздел са включени упражнения по “Технология на зърнените продукти”, свързани с основните процеси от преработката на зърнените суровини до крайни млевни продукти.

В трети раздел са включени упражнения по курсово проектиране, разглеждащи основните принципи и начини за проектиране на 

 подготвително и млевно отделение на мелници за преработка на основни зърнени суровини. Ръководството е ориентирано към производствената практика и

може да се използва от студенти и специализанти от други висши учебни заведения, както и от специалисти, работещи в областта на зърнопреработващата промишленост.

 

 

         Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА КОМБИНИРАНИТЕ ФУРАЖИ

         Автор: Анна Колева

Анотация: Учебникът е предназначен за студенти от УХТ – Пловдив, катедра “Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти”.

Той може да се използва и от инженер-технологичните кадри, които работят във фуражни предприятия.  В учебника се разглеждат някои основни суровини за

производство на комбинирани фуражи и основни процеси във фуражната промишленост – приемане, транспортиране и съхранение на суровините, почистване на

суровините от примеси, олющване на ечемик и овес, смилане, дозиране, смесване и хомогенизиране на компонентите, меласиране, внасяне на мазнини, гранулиране, брикетиране,

печене, екструдиране, пакетиране, съхранение и експедиция на готовата продукция.  Представени са технологични схеми за производство на комбинирани фуражи,

на премикси и карбамидни концентрати. Наред с традиционните технологични процеси и операции са включени и най-новите постижения на науката и техниката в

областта на фуражопроизводството.

 

Основни научни направления

 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии, „Технология на хляба, хлебните исладкарските изделия“

5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии, „Технология на преработката исъхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите“

 

E-mail за връзка с катедрата: a_koleva@abv.bg

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Цветелин Теодосиев Десев dessev@mail.bg
доц. д-р Валентина Милкова Чонова chonovi@yahoo.com
доц. д-р Божидар Василев Бозаджиев bbozadjiev@yahoo.de
доц. д-р Анна Желева Колева a_koleva@abv.bg
доц. д-р Николай Димитров Димитров bussy@mail.bg
доц. д-р Росен Миланов Чочков rosen4o4kov@abv.bg
доц. д-р Цветана Иванова Гогова cgogova@icygen.com
д-р Добромир Живков Генев dobi_vtr@abv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив