Забравена парола

Преглед

Име: 09 - Технология на млякото и млечните продукти
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

 

Катедрата по "Технология на млякото и млечните продукти" е основана през 1947 г. към Агрономическия факултет на Пловдивски университет с ръководител проф. Пеню Пенев. Дейността на катедрата се утвърждава и развива след създаването на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост, а от 2001 г – Университет по хранителни технологии..
От 1997 г. катедрата обучава студенти по специалността "Технология на ферментационните продукти" с преподаване на френски език в Центъра по франкофонско обучение към Технологичния факултет на Университета. Обучението на френски език е свързано с организирането на студентски стажове, мобилност по програма "Еразъм"; езикови и научни специализации в Република Франция. Катедрата поддържа тесни контакти с научноизследователски звена и Университети във Франция, Гърция, Турция, Италия, Канада, Русия, Казахстан и Австрия.
От създаването й в катедрата са дипломирани над 1700 студенти (редовни и задочни студенти), от които над 85 чуждестранни. Те успешно се реализират като научни работници, ръководни и технологични кадри в млечната индустрия в страната и чужбина. Защитени са 65 докторски дисертации, от които 20 на чуждестранни специалисти, 45 на български специалисти и 4 дисертации за "доктор на науките", с което катедрата заема водещо място в Университета по тази форма на обучение. За последните 5 години са защитени 12 докторски дисертации.
В катедрата работят следните хабилитирани и нехабилитирани преподаватели – проф. д-р Р. Власева, доц. д.н. Г. Иванов, доц. д-р П. Панайотов, доц. д-р Д. Бешкова, гл. ас. д-р М. Иванова, гл. ас. д-р П. Боянова и гл. ас. д-р Т. Балабанова.
Учебните занятия в катедрата се провеждат в обновени лаборатории, снабдени със съвременна лабораторна техника, в съответствие с новите тенденции за обучение на висши технологични кадри за нуждите на млечната промишленост и модерен учебно-производствен комплекс с условия близки до реалното производство за практическите занятия.
Обновяването на материалната база в катедрата е реализирано със съдействието на фирми, свързани с млекопреработвателната промишленост.
В катедрата функционира и студентска научна лаборатория, обзаведена със съвременна техника, която дава големи възможности за научна и изследователска дейност на студенти и докторанти.
Катедрата по „Технология на млякото и млечните продукти" е водеща в страната, в областта на образованието и науката за млекопреработвателната промишленост.
Катедрата обучава студенти и докторанти по следните образователно квалификационни степени:
• В образователно-квалификационната степен "бакалавър" по специалност "Технология на месото и млякото "; "Технология и качество на храни";
• В образователно-квалификационната степен "магистър" по специалност: "Технология и управление при производството на млечни продукти"; "Технология на ферментационните продукти" с обучение на френски език; „Безопасност на храните"; „Управление на качеството в хранителната индустрия"
• В образователна и научна степен "Доктор" по специалност 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии ("Технология на млякото и млечните продукти")
В катедрата се изучават следните дисциплини:
• Технология на млякото и млечнокиселите продукти;
• Технология на маслото и млечните консерви;
• Теоретични основи на сиренарството;
• Технология на сиренето;
• Микробиология на млякото и млечните продукти;
• Технологично обзавеждане в млечната промишленост;
• Технологичен проект в млечната промишленост;
• Суровинознание на млякото;
• Технология на млечни продукти;
• Технология на млечнокисели продукти;
• Стартерни култури за млечни продукти;
• Иновации в техниката и технологиите при производството на млечни продукти;
• Функционални млечни продукти;
• Микробиологичен контрол на мляко и млечни продукти;
• Безопасност и качество на млечните продукти;
• Физикохимия на млякото;
• Безотпадни технологии в млечната промишленост;
• Микробиология на функционалните млечни продукти
• Техника в млечната промишленост;
• Технология на трайните млечни продукти;
• Технологичен контрол при производството на млечни продукти;
• Технологично проектиране
• Сензорен анализ на млечни продуктите
• Научно-изследователска работа със студенти;
Преподаваните дисциплини в ОКС "бакалавър" запознават студентите с химичния състав и свойства на млякото, технологичните процеси при производството на различните групи млечни продукти, продуктите от вторични суровини, необходимото технологично оборудване за реализиране на технологиите в млекопреработвателните фирми и методите за осъществяване на физикохимичен и микробиологичен контрол.
Включените в учебния план дисциплини в ОКС "магистър" осигуряват необходимите знания на студентите относно новите тенденции в технологиите и техниката, законодателните и управленски аспекти на контрола на безопасността и качеството на млечните продукти.

Ръководители на катедрата до настоящия момент
Проф. Пеню Пенев, проф. д-р Пеньо Продански, проф. дтн Андрей Андреев, чл.-кор. проф. дтн Мария Балтаджиева, проф. д-р Желязко Симов, проф. д-р Радка Власева.
Катедра „Технология на млякото и млечните продукти" в Университета по хранителни технологии – Пловдив поддържа традиционно добри контакти със следните организации:
• Двете браншови организации: Асоциация на млекопреработвателите в България със седалище София и Национална асоциация на млекопреработвателите;
• Фирма „Ел Би Булгарикум" ЕАД, в която голяма част от научноизследователските кадри са защитили докторантура в професионално направление „Технология на млякото и млечните продукти";
• Водещи фирми в млекопреработвателната промишленост и фирми за производство на машини и съоръжения за млечната промишленост.
Договори с фирми: „Данон – Сердика" АД, София; „Ел Би Булгарикум" ЕАД – София; „Сакарела" ООД – гр. Ямбол; ОМК – Пловдив; „Димитър Маджаров – 2" – Пловдив; „Лактина" – София.

Актуални учебници и учебни пособия:
1. Едгарян М., П. Панайотов (2011 г) – Технология на видовете сирене, „Интелексперт – 94" ООД, Пловдив,
2. Власева Р., (2014 г.) - Функционални млечни продукти
3. Панайотов П., П. Загоров, Д. Стоев (2008) – Ръководство за курсово и дипломно проектиране (второ преработено и допълнено издание), ISBN: 978-954-794-072-7, АДГ,

Основни научни направления
Технологични решения и методи за получаване на млечни продукти. Екологични и ефективни технологии за оползотворяване на вторичните продукти от млечната промишленост. Разработване на нови и усъвършенстване на традиционни технологии за производство на функционални, здравословни и диетични млечни продукти. Контрол на безопасността и качеството на млечните продукти

E-mail за връзка с катедрата: mlyakolab@yahoo.com

 

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Петър Тодоров Панайотов panayotov_p@yahoo.com
доц. дтн Галин Йорданов Иванов ivanovgalin@yahoo.com
гл.ас. д-р Татяна Борянова Балабанова tbg_georgieva@yahoo.com
доц. д-р Дора Миленова Бешкова beshkova@yahoo.com
гл.ас. д-р Петя Боянова Боянова petya_boyanova86@yahoo.fr
доц. д-р Михаела Георгиева Иванова mihaela_18bg@yahoo.com
проф. д-р Радка Вълкова Власева rvlaseva@icygen.com
доц. д-р Маркарит Мардирос Едгарян m_edgarjan@uht.com
ас. д-р Милена Руменова Димитрова 0878888087 milena_dimitrova17@abv.bg
гл.ас. д-р Милена Руменова Димитрова-Дичева mdimitrovadicheva@icygen.com

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив