Забравена парола

Преглед

Име: 10 - Консервиране и хладилна технология
Основно звено: Технологичен факултет
Кратко описание:

Кратка история

Катедра “Консервиране и хладилна технология” е създадена през 1999 г. чрез обединяването на две сродни катедри - “Технология на консервирането на плодове и зеленчуци” (създадена през 1950 г.) и “Хладилна техника и технология” (създадена през 1952 г.).

Катедра “Технология на консервирането на плодове и зеленчуци” е ръководена от проф. Матю Бонев, проф. Петко Русков, проф. Стоян Танчев, проф. Любомир Генчев, доц. Емил Малчев и проф. Пламен Моллов. Катедра “Хладилна техника и технология” е ръководена от проф. Петър Попмаринов, проф. Ангел Фикиин, доц. Мони Лалов и доц. Елка Кузманова. Обединената катедра е ръководена от проф. Пламен Моллов, доц. Елка Кузманова и доц. Иван Николов.

Като щатни преподаватели към катедрата са работили: по направлението “Консервиране” - проф. Матю Бонев, проф. Петко Русков, проф. Любомир Генчев, проф. Стоян Танчев, проф. Яна Попова, доц. Стоян Янков, доц. Емилия Йочева, доц. Емил Малчев, доц. Стела Григорова, доц. Георги Владимиров, доц. Иван Николов, доц. Никола Радев, доц. Стоян Стоянов, доц. Димитър Колев, гл. ас. Иван Фурлински и ст. преп. Асен Младенов; по направлението “Хладилна технология” - проф. Петър Попмаринов, проф. Ангел Фикиин, проф. Стефан Дичев, проф. Васил Карагьозов, доц. Мони Лалов, доц. Елка Кузманова, доц. Марин Данчев, доц. Галин Иванов, гл. ас. Банчо Банев и гл. ас. Стойчо Колев.

 

Основни направления на научната и преподавателската дейност

=> Технологии за преработка на плодове и зеленчуци.

            ● Стерилизирани, сушени и екструдирани продукти.

            ● Плодови сокове и плодово-захарни продукти.

=> Хладилна технология.

            ● Хладилни технологични процеси.

            ● Хладилници и хладилни инсталации.

=> Качество на храните.

            ● Системи за управление на безопасността и качеството на храните.

● Законодателство за храните.

 

Специалности и учебни дисциплини

В катедра “Консервиране и хладилна технология” се провежда специализиращо обучение на студенти по следните специалности:

=> Технология и качество на храни (образователно-квалификационна степен “Бакалавър”).

=> Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците (образователно-квалификационна степен “Магистър”).

=> Безопасност на храните (образователно-квалификационна степен “Магистър”).

=> Управление на качеството в хранителната индустрия (образователно-квалификационна степен “Магистър”).

В катедрата се провежда обучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научните специалности Хранителни технологии (Технология на плодовите и зеленчуковите консерви) и Хранителни технологии (Хладилна технология на хранителните продукти).

В катедрата се извеждат следните учебни дисциплини:

● Суровинознание на плодовете и зеленчуците.

● Хладилна техника и технология.

● Регулиране и стандартизация на храните.

● Технология на продуктите от плодове и зеленчуци.

● Управление на качеството.

● Хладилна логистика.

● Законодателство и контрол в хранителната верига.

● Технология на стерилизираните и сушените продукти.

● Хладилна технология на плодовете и зеленчуците.

● Технологично обзавеждане при преработката на плодове и зеленчуци.

● Технология на соковете и концентрираните продукти.

● Хладилни машини и инсталации.

● Иновации в хладилната технология на храните.

● Теоретични основи на методите за консервиране на храните.

● Добри практики при преработка на плодове и зеленчуци.

● Проектиране на хладилници и хладилни съоръжения.

● Управление на безопасността при преработка на плодове и зеленчуци.

● Мониторинг и контрол в хладилната верига.

● Създаване на нов хранителен продукт.

● Технологично проектиране на предприятия за преработка на плодове и зеленчуци.

● Контрол и регулация на безопасността на храните.

● Добри производствени практики.

● Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните.

● Суровинознание на продуктите от растителен произход.

● Консервиране и хладилна обработка на храните.

● Технологии за преработка на плодове и зеленчуци.

● Управление на качеството в хранителната индустрия.

● Хладилни технологични процеси и съоръжения.

● Хладилна технология на хранителните продукти.

● Обща технология на хранителните продукти.

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Захари Николаев Велчев z.velchev@gmail.com
проф. Пламен Неделчев Моллов plamenmollov@abv.bg
доц. д-р Христо Николов Николов nikar@abv.bg
проф. д-р Васил Петров Карагьозов vkaragyozov@abv.bg
доц. дтн Кирил Михалев Михалев kmihalev@yahoo.com
проф. д-р Николай Димитров Пенов npenov@yahoo.com
доц. д-р Васил Тодоров Шиков vshikov@yahoo.com
гл.ас. д-р Рада Христова Динкова rada_d@abv.bg
проф. дин Йордан Начев i_nachev@icygen.com
ас. д-р Кирил Петров Василев kvasilev@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив